Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nοu αγαna
τον τοΠo του
ΠρέΠει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eoήr Εδάτηςa λή ΒΕ ΕωμολωntΕ Τήφοαμ α0 ketάν Κρή 1 heton Δ%
ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜ0 ΤΟ ΕΡΤΟ
ΠΜΑΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΕΗΜΣ
MΠΡΕΑ
Ανδρέα, Η επνouνotnτa
των trν Μyω φοορός
Aτον ένα θίμα nou tixeμε
0Μ φοpέ
το nλαίoιο εργο .
aιν να tην Aο
μόρφωσn tnς Το ρnς Τσελίκος
οpξε .
φρου Ay, Ανδρέa
. ένα έργo nou npophtnei και naρεμβοσεις nou 00 τnν τελευτοία 20ετί .
nhoοoτpσεκ κα γεν
κότερα anayές στην το
φφ0 γύρω ono to κοστρ ο , νοδεξη του Κόστρου Αy.
αμφβonnανταnoδοτικό
τητος γα τους noitες.
κοθύς δεν ξέpουμε τεh- νακοίνωoη της Aρκαono - εtεuθεί n ουντήpnon
κό εoν θα σnottoei no
hο έAξης για ντόηoυς και
εnoκέπtες . unapxouν τείη του Κόστρου Ανίου
οονεται ότι η ανομόρφ .
on της Τόφρου
οφορμή να γίνouν οοβ .
ρές nopμβόσεκ στα τεί.
είvαι ιδιοίτερα θετικές
για την npοστοία και ο
Σύμφωνο με σατκή ο η toυ Κόστρου oτε να
ioc npeβeζος , εγpίθrκε tou , n ηροστοσία του και
η εκτέλεon εργοooν στα η ανόδε5ή tο .
pννεχεu "τη σελ.
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργιου
Νέος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
αnό το ναηάζιο ξεrnεροδέπτιο
Με ομιλία του Πρωθυπουργού και .
Κεντρικό σύνθημα Το Μέλnov αρχίζει Τρα
Ανοιξαν οι τpιάμερες εργυσίες του 13ου Συνεδρίου της ΝΔ
Μ ομιλια του nρωθυπουργού κυριάκου
Μητστάκn και κεντρικό ούνθομα Το Μέλλον
αρxίζει τρα. , άνοιξαν το anoγευμα της
| Παροσκευής ο τρήμερες εργοσίες του 15 ου
Συνεδρίου tης Νέας Aημοκρατίος στις onίeς
συμμετέχουν uς σύνεδροι ή napaτηρατές
7.000 στελέχη και μέλη του κυpερνντος
κόμματος.
Σάρωσε n ΝΔ στις εκλογές της ΚΕΛΕ
Ε0 Δμοοως Τρoν Δμpn nαοτεροu θα
είναι ο νέος ηρόεδρος της Κεντρής Εoης Δήμων
τα uhκά
, nαμμάνει 42
ΕΛΛάδος
enorh 8, καθc . ούμφων με.
αό m ολάδα
φήφους napαnoνω ano τoν, εnions uoήφο na ow
npoopia Δήμαρο Αμπeλornv . Meνεμένης atορο
υρίonou.
ννεχια στη ο. 12
ουνέχeα υτη ε,u
Εεκάθαρη θέση
για το Μεταναστευτικό.Προσφυγικό
Πiρe ο Περιφερειάρχης Ηaείρου Αλ. Κατριμάνης
Μέιρι και οι υδιαηρογμάτευτο
Περδαδαν ιον Ποδάκη
Μέχρι καmo
πίσημος ΣΥΡΙ.
ΖA, δια tou tμή .
ματος Δικαωμά .
των του κόμμε
τος , anοδοκίμα Eεκάθαρη θέση
για to Μετανοστευ .
τηκό Προσφυγικό
oε τον Παύλο
Πολάκη για tα - Α
οα aή0η έτpαpε
στο διαδίκτυο κατά της ε0νικής συντο .
νίστρος για τα ανήλικα πpοoφυγooυ .
λα , Ειpήνης Αγαηδάκη empeβaνο.
ντας ότι το κλίμα για toν Κρητικό
στην αξιωματική αντιnολίtεuση είvu
ορκετά βαρύ ειδικά τρα noυο ΣΥP.
ΖΑ βρίοκετaι στην αντinολίtευση.
ζήτημα rmήρε ο Πεp .
εpeιdρχης Hικipou
Καχριμάνης κα
τά την διάρκεια εκrνούς συζή τησης
nου πρaγματοποrή
0ηκε την Πέμnτη.
wχεα στησυ.
ννέτοα ντη"Ε