Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
ιδρυτές . Διευθυντές : Μικoήλ A. Δούκος ( 1916-1932 .
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικαήλ K . Δούκας ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
ίδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 30 NΟεμβρίου 2019
Αρ. φύληou : 4206
Ξανά πόσιμο και ασφαλς τονερό
στον Δήμο Ανατολικής Σάμου
αρνήσεων στις εξαγγελίες
|Μπαράζ
της κυβέρνησης!
Μετό nv ρόoφατη ανοστάτωσm agpi μn κοθopomτoς του νεροά ο Δήος
Ανατολικς Σμου , με ονοκοnσή tου , εvnμερνει ότι oφωνo με το ano trAέopoτο του δεrγατολnτικού ελέγnou ano 44 δοφορετικά σημείa , nou
apoμoτonoent στις 20 Μοεμβρo, κα κοonoueaκaν στο Δήμο στς 25/1ν
2019 c ερό είνor κοτάMinio nος οόon
Το neppeρεo Σuμpβούλιο 8. Aγοου aλλά κα τα Δμοκά Σuμβoo τuν νησν nou εpλέκοντο στο μετανοτεντικό , anοφάσιooν τον μη anodo, tuν npoτόooυν του συδου της κυβέρνησης pou napλομβόνουν δημιουργία νίων KTρητικότατος 5.0004 μτονοστν Δην poniηον oε naροίηom o Δήμοpος κο
μου, στ0 Βoθύ , στην Βnoμpή κα στην
Αγia ν έeι anooτοστο0εί Eior τoμέAn του Δημοτκού Συμβουλίου Δήμου ΑνοτοAυκής Σάμου στο έκτακτο ουμβοdao nou npoyατοηonκε τη Δευτέρα 25 Νοpβρίο
poγμatonoήθr δeημτοnτκς
έhεyoς στην Kονότmτo nuayopείου
κος κο στην κανότo Μpνων
κα ta αoτεΛtoμητo 4είνoυν ου to
ντρό είνα κατλmο npoς non οι
6eyaτonpίες 09 εnαvonούν
μετό τmν nopooo oa (10) nμεpν.
στο nnoiοο του nνpέστεροΨ υστη .
μετκού εnέyou της nopexoμενης
nootmteς noouou νερού Η 6οοpό .
hon mςυγείος tuw δημοτν onotenei
npnστο στάκο tης Δημοτικής οnς
ntpo ano τη cuστημαυκή εδtooη tου
nooipou δστος έουν δοομολονneeί
Το onotελέoμτo τεμηpνoυ o δοoίες για τmν ovop 0μιση των
ono ο μειpήoμο δeίtες του νερού εγκστοστόσεwν και του δχύου ύepeu βρίοκοντοι εντός των rpooeopιαμέ . onς, κοτο ηστική σνοοίνωση
wwνορωv, ούμpωνα με mv Eupona Na σμεeei ό to anoτεnoμoτa
νομοθεοο κο ό0 η νονκόnto στο οφopούν 44 δοφοpεtκό orμεia
δίτυο ύδρευoης στην non της t6 , υpοnpίoς
Μάνος Λογοθέτης
Δεν μας λέει κανείς να τους
κρατησουμε με το ςορι στα νησιά! oon u ημος ού ουθου Aτκής tepου eponeirή teύo ovίς repopeis, uόμεo δoτημ 60 totθouν
Anό n ovνεδρίοση tου nεppepoού Iuμβoοou
Βoueutiς oνnpoερeooης κον δήμopoς Αν. Ιάμου στην έκτακτη
συνεδρoη tou Δημοτικου ΣυμβουAου Τάμου
φήφιομα , κομα νέο nopotηon μέpι στημής έ nopoτrei o κ Αντνης Eμος
τον onoio οναnfpoε ο nputoς επaov δημoτικός ούμβουtος της 0ορείος
Η άτοκτη ουνεδρίοom του Δημοτικού Συμοiou Aνατοδκής Τάμου
Δεξen το βρόθυ της Τρίn , 26 Nοεepiou η dεύτεpn κατά οεpd έοκτη oυ
Τετάρτης 30Nμβpiou στο δημορoό μένοpο , nopouοο του βοuneυτή Εόμου λες οι δυνοτότες δonoοu, εnopov νooiouν με onoopupωμα, ο
κ Χοιστόδοunou Eτεφονόδη του αντmεppepάρη Eμουκ Baothn novoupoκn , συντργοσίο με το unonona 4 vnoo Λtopo , xίο, Κω o Λέρολ , δομορτυρία στπν
tοu rμόρου κ noονου Eτάνtoυ tωv euoτων ουμβούων και opεtν no
τν rou eέhrooν νο οκούοουν ο θα εnueei γα τmν tpooή κατόστοon nou tvei
ηpouωγnouο tγνoμός mnόδων μετανοστν στο νηol μος ruoupγντος οιpoepος του δημoτού Dupοunou, κ naproς Κοmpoς oνoγνυο κεενο
οοφoτικές καταστόσες, μη δοεpίομες
En ς οuσίος uπε τprnn ουντόρίon , μς τmν rpotn νο οpορo τv exnon τύnuont Ο δμaρος Ανατοnιής τάμου , κ nopyoς Στάτζος , εξοuoοδοτείτoι νο
aAtα Δηοτκού Συμβουηou , μετό την nopoηoη tou κ Αντνη iοu, τη oνοnpεi και να οογονάσ ουνοντήσεκ μ τους δμόρους των unohoίπων wm.
6εύτεpn tmν φήpoη μετορατού rpobronoyομού εoόδωνε0ων anό tmv tη
Σηοντκές ε p μετέφερε εντός της oooς του Δημοτκού Συpου0υ
χίοuο είδικός γραμμoτέος Πρτης rooδοκής συμηστpτης μος γιστρός Μόνος
Aoήva κ ουνότnon με τον rpuouποupγό κ po Mnοoτάκη
Ano υς τοnοθετήσες δημοτκν ουμpοuw , κστά τη διάρ τς ουνεδρίοonς
Αογootnς nou oυνόδεσε tov υpnoγo Κoνκς Αpάσης Μn Μ
ταpoκη στην δικ φυνεδρίοση του συματος για το μτονοστευτκό now and
όnou συγκερόστηκον α anopεις nou aoύoτηκον κατοήοντος στηm εtής δο ,
Αήες μέρες
οτολογημένη έ0eon 0 κ Λογο0tτης
ο0ού σvnυσε το napον θοομκό nof
α0 oμείωoe o oη αo υς 201000Σεπτεμβρίου tως τηW 31η δεκεμβρίου και τw tpitn το npoopuκό -μετονοστευ
μετοφορές nou etnγeht n muβερντoη κό.
έχουν μετοφερθεί συν nnupωτική th . Σmv tτατη οντδροση yα to noooυνκό - μκιονοστευικό napoβρέ0nε , Δμν κoυ με ουμμετο οντιnpoodnuv ond 6neς ις nopatάες να μεταpουν
ον rou nittoντo αn το 0έμα του μετονοστευτού κοθς εrionς κoι με τους
nppepeρες Βοpείου κο Νoioυ Αγoίou κo ano κοvο να nponpnoouν στον
σκδοομό enihuonς του npophuτος Ετη ουνίαo, με οντrpοouneα onev τwν
o6o neρί tους 8.500 εν noρομενουν nως onμχνουμε noponow και ο mολουβύνοντος το μίτpo nou ou
στη Aetvο 0 να μετoppάoουν το aτnμoτo στον nouunoupγό καιτους οpμοo οκυποογος Σnεtio tntsnκηdμεon onoouμφoηoη tou νnooύ με μτοφοo
οoμη στο vnoo 37.207, opuo στον
ooo nepλομβύνοντοι και ooο διομ .
νουν οε ιομερίομοτα.
οκ Λογοέτς nopoέ0na ότι η μετopορo των 20.000 στουων στην me-τεpovoη κα navouson , δpεoε σαδόν a pες κστonyoτος, oε tvo οκόμ
ρωτn ΕΛΜ060 δεν μηΟoeί να nύoει το
npopnnuo , orμεινoτος όει npοφο νος δεν μope, νο μεκ0u ο aοος ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ονοκοθci. Πoρν τoν εrionς κoο avonρφερooρrς Σομου ε Βoonς no μτανοσν στην ενδακapo , δαμουργία μος μpής neστού τύnou δομή
νουφoκης εν ao τοΔημooκό υμβούnο anοuoίoε μόνο ο δημοτκός σύμβου -επός οιοστιoής nepοής, κοθς oη ενσυσn του νοοοκομείου tάμου κοθς
RocK Εμμονουnnooς Η ουomo nooio Eκνηo με τοnoθετήσεκ τωνκκ
και tm στεnέoon με ηροounκo των δυνάμεων ασpontio.
.Η συνέηa στη ολ 9
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
όεν μος Μι κοmk w tok pστή των μετονοστν και rooopovuν οpού
σουμs με ω στο νηo, ο , εin α ρoές ονoτo κανον . Τοno Στελλα ρυλλου:
Ένα ανησυχητικό
μνημόνιο
ο ΚΛόγοθέτης , npooottnvτος ό ενουtoον orμelo ηκ ουννος poυ
δεν nponento ο nocoaμός rη ογoθtτη ts vο κάνει με τo aηa
Είμαι Ελληνίδα και δεν ντρέπομαι
να παρελάσω για την πατρίδα μου
και το σχολείο μου, στην ηλικία των 47 ετνν
ou rwyροφκού napορομο , orμε .
νοντος ο ουτός t οpο
eheueoioc στόμων οπουντων οουno
eeueeoioς στόμων oπούντων όουο
nepo tων 25 ηερν ano τrν nupo
της oφnς tou στο κέντρο κοι υτός με
Ηουνέεα στη oιh. D
τος o
v ooων μτο
Σ. Κυμπουρόλουλος:
Να αvαθεωρηθεί ο κανονισμός
του Δουβλίνουν
ονομφίβοa , το ou n Τουρκίa κα n pin npοpouν
στην ενσon t ος ου τw o
Μεοόγεο ο Ρετn τογn Ερντογάν ουνοντίθnκε
με τον ηpόedpo tou npoepaoού uμpounou της
Kυβονmoς Εονoής Ενόcηος τηκ Mponς oγέξ An
Eopότζ στmν Κωνστοντυνούnoin oι οι δύο mtτες un .
Η aρυτέκων μονικός M, ΣτAα rpoου, μλά στον 4ντή toυ aμικού Biμaτος, Μόνο Στεφο
νoκn, για tw anopoon της να εmστρέψει στα epova φοτντος στο Εonepό EnoγγεAμστικό Λκο
| Ιάuου στην εκoτητο της ΜΜεκτρoοiο Meκτρονι μ δό ως oρtέτονος
γpo0ον μημονο συμοωνος να την οpο0ttnon των
00neooν ωνν ανόμεου στς δυο κοeς Η κήτon
ono την 21ετή εvοσολnon με τοmoytud μου, η
onoio με tχει γεμίσει με νση κοιnopia , oε nopo
nomoc toμε
έραται στον onero της enoτoς της Αγupος στον
ΟHE. η Φnρία ημορ0ότηo τmν ένωνη σντιsοοon της
Α0νος Οn0o κο των ευρωοίτδν κυροεων κστά
tη ΤουΥ .
Με το μημόνο, nou unέvpoφoν οι mtες ύης κοι
0 ευpepoυευτής K rtoc Κυpπoopόnouλoς tmv Tptη 25 ΜoΕρίου τon Φετόθn στον Οnopέλεa του EuοωoνοβοuΜiου στο Στροσβοuργο ονοpορκά
με τν npoτομοο της υνόντησης του Ευρoo Eυounou στις 12-13
Aεκεμβρioυ τονκοντος trw άμon aνάγn aνοθεpnoς του κονονpού τoυ
δουwου.
ndoo xρόνα βρίοκεστε μακρά ano το μοατικά
0οva Σ
Αnό το Εoικό Μετοόβιο nouτεντίο onopotο0 το
ους δο Χες aνογωpοuν tς Anoκλε .
να οντικατοστοβeί onό με Εναία Eu
pωnan nonrn Aσύου με nο tα
κράτη μέλn νο οuμετέουν Πρη
φορο ακούοαμε νo nφοοoumική κείoη
κόnου το 2015. Δεν είνο oeeα, δε
μομε για κρίon Mμε γα ένα εγο hο μέρος του oνοπυοοόμενου κόομου
nou ovapεύετo toν oνπτυγμένο, με
τν Εupnm νο oroteεί toν καλύτερο
npoopoouο oγoooκό κοι κοwωνκά
ENo μιο μεγάη 0φom κεκή με.
τoon nouopod ρoγε notε 0α
τη δαυοστούμε ενοo ως ευουrob
ghtημα γο τους noες μος τo non.
npene νο Ληpooov unoon a nύλeς
eoόδου το Αγoίο , ο Τβρος στε: Μα
Επonς tόνοε τmν aoyn ενσυoης npoototευτεί ο κονωνκός ιστος, Μo
τoν neppερev pεpeou και Moοu μηορούν ο neppepeoές δομές να
Αno το Ε0Μκό Μετοόβο no0nντέο σnοoίτoα το
15 koι 6o xpόνα οpyότερα , το 200s , eon pωοα tς μεταπuκαές μου onouοες σο ΕMνό p 0
Αοικτό nονεηστήμο στον τομέα του nεpβonΜovo - νάμεων οοφoiioς της Mρύn
κού Eaδιοομού noΛεων κοι καρίων , άρο 11 χpopα
μακριό ono to opoο . .
4ς υς σιο 0onoooo xp .
Ακοun μια oυμpωνο οφopo συντργοoίa στο μέτωno
Αν oi dεν έτουν 6ο0ί στη υρύτηα a δtmοι Αν και eεν Eτουν δceci στη δομοoότmτα α nertoμ .
ρeeς του μημονου για tς 0000ες ενες, ηεξ ξh, onς αολ και to Reuter, tpxετα να nep.
ακόμη npoootερο τη διαμάκη για tς γεωτρησες
οκομη nepoότερο τη διαμάκη για tς γεuτpήσς
στmν Aντο Μεοόντο.
noti tρα noti tόο0 κρόνια μτά η αndpoon vα
ppeθetε ou μούnκς τόξκ:
Δopo της onepnκ ότι η onoτηση γνonς δεν
notn να noiai notέ κοι 6όη, tapo μου δοθηε η
ευκαpία, τpo tο ούμηον το έφεpε στο δpoμο μου .
Αυτό το πστεύω οpόδοντα το υ κοθ στη ζωn
μος tprtαι ή ουμβoίει, ότον ηpέna
Μεοόγο
ΤεAttς 0δόομη αατήριο ο υουpγός ΕΕυτε
ρικν Νόος Δένδος κάθε οκίnon γο καθορομό
oκκής onoκισκίς δνης μεοξύ Τοupκίος και
toupς onoeoτης ζνης μετοξύ Τουρoος και
φς Μo tτoιo npomoeea cho oτεnoς αν .
ωιρόφηtη νου oνοβοίνυ όu τ noio ο κοθένος
μωεί να διαπιστσ σ0 ανόμκο0 στς δυο κpες
uάpxεi ο μεγέρος όνος της Κρήtne, ονέφεpε στη
δόρε ανεμEης Τύoου μετά n ανόντηση nou
είε με tον onnvo ομonογό του Εsφ Μηnox
t Κ Η9 ομοδες ανουογοί Εuερκν τις
noi n noγή συν δόnτα τη naκτροο
Ε. στοοoν τmν επ0onnαονουον κυρσουν
AeuτεKτονκή nou anoτrAsf και το noτο nm a μου εητpέφετε να ευφpου ένo ro οtpo 9υυβ0nouν στη npoυρνή toγυοαrή ν enoγγυAατιί pρα vn rn ράnovo Τo neppνο a 0 oμος 00006 τό της Τοueος γe Ες nepotuaς pyueς aν
Enτpέφt
μου να ενnoouμ καταρiν γa tm
anopdoooν
ες npooφυγκές καο μετανοστευτκές και εmοδευή εΣοοφonn των οι .
ροός ano τo 2015 και tηκ ενεργonoi re 00o Τ ο
σης κoθoήκ tης Δεθνούς Κοrvouoc npoouς να θέoει στην στ έντα μα eoκά κα nov oυνεδητή erN
tpitες ερες , Δεvς οpγmoμo , npotoon npoς ta Κνωμένα Εθνη μα
dot to npoopuγικό npop
οσύμpατη την ενοσonon ενός στόμου το αοο
είνα anopοτος oς Ανisατης Εroieuoης και
δη γυνoος με το ουγκεκομένο σντήανο . Δεν ουτή tη φορά Η Φopdoα- ης xtoς μος με τον
AΟ της κύnpου.
Η Τουοοα κπά την noνa toτική της npornel και
γn sίaρς
τουντων dουno koh το υμpούho
δη γυνatως με το ουγαpιμένο αντενο Δεν
φονδύο. του διε0νούς δοaίου ίσως npoοφέρα ένον
otpo ιγοupoς ao nuς αντυετωmίζεις ένον γείτοoouaνυ cοnμεpνό , όnως και η εnoή μου
ω τoν εουtό μου και ως onoφοτος της Ανάτστης
00uο, nς tνοι υνστόν νο φοτ ζavο στην
Τmeθμα rοίδευon -Μo nuς εho nott 6υ
να wνo στή ρ 000non: Η wwon δεν eία
ο να μο Δ0νή iwoκεoη α to otμα να ΕπΜο tov δεuέoο tουtα γα νο 0orou tς
νο επ ο toν δηυόσο touα mα νο 0o00
ερoγγελά μου . Η οnon ouπn, μου ίδuσε τηv δυ
eeρdτηεoς και εprς nptne όμος να νατέτητοw οσοίn0 L κοι με δκό υου δ με
να nou yρόφα στο nenad tou uoδiuτa δ50τς
Αυτή η τΕλευτoίa nponnon το ανmonό ουτό
οντμετοστεί ουνοnκά
"t υτή τmν a0ouo0 μω ως Βuρω neiec noίtης και aea #tα ntnu 4ουομτορύν ι ο ptες κλpeς nou
νο σεφόμοσtε όnο,
Η. onoτA δon napovoντa στοΜ
όo σδόν το ανοκείμενο nou o ρούν ένον αρ
οίτερa onό τrν κστό κορούς uwuεσμέντp thmvn
δnneμaία.
.αννα στη οA 9
κ. Κυμηouρonoυλoc

Τελευταία νέα από την εφημερίδα