Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TυΠοξ
ΠΡΩΤΝΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*
Βρυτής- Νικόλος Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρια-Εκδύτρια Σταυpίδου Στολιανή
Αp φύλλου 6830-12.004
050 ε
Έως τις 6 Δεκεμβρίου
Συνέντευξη Κωνσταντίνου Πλέγα
Η μακεδονική
Ορίστηκαν οι Σχολικές
<Παραπάνω
σιγουριά και
αυτοπεποίθηση
πλέον στη Δόξα
Έναρξη δηλσεων
συμμετοχής στα δωρεάν
προγράμματα του ΚΔΒΜ
του Δήμου Δράμας
Επιτροπές Παιδείας
γλσσα
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντιστφάτηγος ε.α.
Επίτμος Δκτης της Σ. Σ Ε.
σελ. δη
του Δήμου Δράμας
σελ η
σελ. η
συ. Υη
Δεύτερη πτέρυγα στις φυλακές Νιγρίτας Σερρν | Για λόγους διαφύλαξης των υπόλοιπων νη πίων!
Η Δράμα περιμένει ακόμα
τον ΑΣΕΠγια τις προσλήψεις
στις Φυλακές Νικηφόρου!
Διαγραφή 5 πλήρως ανεμβολία στων
νηπίων από τους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Δράμας
Τι δήλωσε στον <Π.Τνο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ κ. Δερματίδης
Ο εκπρόσωπος της λαϊκής Συσπείρωσης ζήτησε να δοθεί
περισσότερος χρόνος στις οικογένειες
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ απόφαση δαγρα>φής πέντε πλήρως
aνεμβολίαστων παδν
από τους Παιδεκούς Στα μούς του Δήμου Δράμας
πpοχρησε με απόφασή του
το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νομικού Προοωτικού Δήμου
Δράμας
Συγκεχριμένα, το μεσημέριτης περασμένης
Δευτέρας 25 Νοεμβρίου, σε τακτική συνε
δρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσπου Δήμου
Δράμας (ΝΠΔΔ) , ένα
από τα eέματα που συζητήθηκαν ήταν και η
λήψη απόφασης για
τα ανεμβολίαστα νήπια
και βρέφη που φλοξρνούνται σης δομές του
ΝΠΛΛ.
Του Θανόση Πολυμένη
ΑΜΠΟΡΟΥΣΕ κανείς να υποθέσει κακό μας τον καιρό!
ότ, αν δεν είναι απλή συγκυρία , αν Νέα πτέρυγα στη Νγρίτα
δεν είναι αδιαφορία των εμπλεκομένων φορέων , αν δεν είναι μια σειρά από έτη 2019 , να Φνάeι να κτίζεται ένα
συμπτσεις της κακής μας τύχης .. τότε ακόμα κτίριο που έλλετε , εξαιτίας κάο Νυμός Δράμας βρίσκεται στο κέντρο
μας συνωμοσίας και μιας συστηματικής κασιν , όταν μετά από έξι ολάκληρα
προσπάθειας υποβάθμμσης!
Το ήτημα με το Γενικό Κατάστημα Κρά - ενός eργολάβαυ που εe κηρυχθεί έκπτωτησης Ν . Δράμας και εδεκότερα τις Φιλακές Νεηφόρου , έχει τραβήξει σε μάκρος τασκuή ενός εoωτερικού κρίου του
εδ και 17 συνολικά χρόνα! Πρόκεπαι για συγκροτήματος Φυλακν Νηφόρου, το
μαυπόθεση που ξεκάνησε ουσαστικά από
το 2002 και ακόμα κτίζονται κτίρα στο
συγκρότημα!
οι Φυλακές Νκηφόρου, θεμελιθηκαν
το 2002 από τον τότε υπουργό Δικοιοσύνης Φουππο Πετσάλνο , ταυτόχρονα με νάπωρο του 2020.
Τις Φλακές Μολανδρινού Θήβας και M .
γρίτας Σερρ .
Τα δύο παραπάνω Γενικά Καταστήματα
Κράτησης, ολοκληρθηκαν εντός της
προβεπόμενης προθεσμος των έξι ετν
και ήδη λειτουργούν από το 2008 Τογιαί
όλα αυτά τα χρόνα, το έργο της Δράμας τεθεί στο Κατάστημα Κράτησης της Νιypi
καθυστέρησε
σοβαρό ήτημα, που ίσως μόνο ο ιστορι - δυνατότητα στέγασης σε εξήντα κρατούκός του μέλλοντος θα μπορούσε να το μενους γεγονός που θα συνδράμει απο βάλει σε μα σερά . Ας μην μπούμε άμως φασιστικά στην αποσυμφόρηση άλλων
σήμερα στον neιpασμό να δούμε τ ακρ βς φταίε και ας nρορστούμε στον . .
μούς του Δήμου Δράμας, συμπλή
ρωσε ο κ Δερματίδης. λέγοντας
ότι πρόκεπα γα λόγους διαφύλαξης και των υπόλοτων νηπίων.
Στην ερτηση αν υπήρξε ενημέ
ρωση των γονέων , ο κ Δερματίδης
δήλωσε στον "nΤ..ότι "οι γονείς
έχουν ενημερωθεί και παλαιότερα
και συνεχζουν να αρνούντα συνε
δητά τον εμβολιασμό των παιδν τους , επεδή ανήκουν
Ο κακός μος ο καιρός λοπόν , έφτασε εν
παιων απίστευτων γραpειακρατικν διαδ
χρόνια , εξετάστηκε το 2018 η ένσταση
θέτοντας το θέμα ο
πρόεδρος του .ΠΛΛ κ. Δερματίδης, αναφέρθηε σε
σχετικά έγραφα των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερ στο αντεμβολιαστικό κίνημα
κν , ότ , προκειμένου κάποιο βρέφος ή νήηιο να μπορεί Στη συζήτηση που έγιε κατά τη συνεδρίαση του Δκα Μεται δεκτό από τους Βρεφονηακούς Σταθμούς oητκού Συμβουλίου, ο αντπρόεδρος του σματος κ .
των Δήμωναλλά και τους δωτικούς, θα πρέπει να είναι Αχιλλέας Παπαδόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της
πλήρως εμβολια σμένο αναλόγως με την ηλικία στην παράταξης-Prgjeα Δράμα 2020- αλλά και απρός δή
ατοία βράσκεται
Όπως επθηκε κατά τη δάρκεια της συζήτησης και ανεμβολίαστων νηπίων από τη δύναμη των Παδικν, γα
σύμφωνα με υτηρεσιακό σημείωμα της Πρασταμένης την προά στιση της δημόσιας υγείας , αφού παρ ' όλες
Προσχολικής Αγωγής από 20 Νοεμβρίου 2019 ,-aναφe . Τς συστόσεις της Παιδάτρου και των υπευθύνων των
ρεται ότι μετά από τακτικό ατρικό έλεγχο, ο οποίος δε - Παιδικν Σταθμν δεν συμμορφθηκαν.
εργήθηκε από την κα .
Σαρόγλους Αναστασία ,
παιδίατρο με την οποίa
έχουμε συνάψει συ βαση για ατρική παρα
καλούθηση των βρεφν
καιτων νηπίων που φο
ξενούνται στις δομές του
ΜΠΑΣ, διαπιστθηeε
δτι υπήρχουν ποτε πλήρως ανεμβολίαστα πα δά και αρκετά μερικς
εμβολιασμένα .
Μλντας χθες στον
Πρωνό Τύπο , ο πρ εδρος του Νομκού Προσπου Δήμου Δράμας κ .
Aνέστης Δερματίδης,
σημείωσε ότι υπήρξε
oετικό έγγραφο από το
Υπουργείο Εσωτερικν
να γίνει σχετικός έλεγ
χοςς στε να διαπιστω
eεί αν όλα τα βρέφη ή
νήπια είναι πλήρως εμ
βολιασμένα ή όχ .
Έτσι μετά από τον
σχετκό έλεγχο που
έγνε από την συμβεβλημένη με το Ν.Π.ΛΛ πα
δατρα έγιe γwωστό ότι
υπήρξαν πέντε περαπτσες νητν , τα οποία
είναι πλήρως ακεμβολίαστα, δεν έχουν εμβολια
στεί ούτε μια φορά .
-Σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία
αυτά τα παιδιά θα πρ πει να διαγραφούν από
τους Παιδικούς Στα τος και έτοι δεν είε ξεκανήσε καν , η καλεγόμενο Εντευκτήριο.
Η κατασκευή του νέου κπρίου του Εντευκτηρίου λοιπόν , έχει ήδη ξανήρει από
Τις αρχές Οκτωβρίου, με χρόνο παράδοσης ένα έτος μετά , κάπου δηλαδή στο φθ λωσε πως πρέπει άμεσα να γνeι η ατομάκρυνση των
Στο μεταξ0 , όπως εία γνωστό, α Φυλακές Νιγρίrας λετουργούν κανονικά από το
2008 και τις προηγούενες ημέρες μάλ στα , ανακανθηκε καιη λειτουργα μιας
νέας δεύτερης πτέρυγα!
Πρόκεπαιγια το δεύτερο στόχο που ίχε
σελ 4η!
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
εγκληματικά , είναι ένα
τας , άπου η δεύτερη πτέρυγα θα δνει τη
Πάκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Καταστημάτων Κράτησης
οι προσλήψεις
Το θέμα των προσλή
ψεων για ης Φυλακές M.
κηφόρου, έχει επίσης
μετατραπεί και αυτό σε
έναν.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία.
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
μυθοί Πρόκεπαι
για μια σειρά ανακον
σεων που εδ και μερικά
χρόνια επίσης ταλαιπωρεί
τους πάντες.
Ήδη, προ ημερν ,
υπήρξε μια σχετική απάν
τηση του Υποuργείoυ Προ
στασίας του Πολίτη , όταν
πλέον η απόφαση για την
πρόσληψη από το Υπουργείο έχει υπογραφεί και
αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ
προκεμένου να προσχωρήσει η διαδικασία της
προκήρυξης . Αμέτρητες
δημοσιεύσεις έχουν Υίνει
τόσο στον Τύπο της Δράμας αλλά και σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής
εμβέλειας ότι σύνταμα έρ.
χομαι οι 258 θέσεις για τις
Φυλακές Νιηφόροu
Νέες υπερσύγκpονες υnnρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μοστογραφία
. Τοpοσύνθεση τριοδάστατης αnaκόνσης
ηεξλξη στν εξέταση του μοστού
. Υπέρηκος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.
, Μογνηοκός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υnέρnχo-Τiplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορeonαντογρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ -OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα δπλα ας αζτέrn
μαθρίπνσ τη άντο
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 06977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα