Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
711

Σάββατο
30 Νοεμβρίου 2019

Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα

€2

Αρ. Φύλλου 711

www.paraskhnio.gr

Η
Λ
Ο
Τ
Σ
Ι
Π
Ε
Η
Τ
ΑΝΟΙΚ
Η
Κ
Α
Τ
Ο
Σ
Τ
Η
Μ
Ο
ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚ

ντίνος
όνια ο Κωνστα
χρ
ε,
45
δρ
ό
όε
απ
πρ
ιν
πρ
κει τη ΝΔ
Αξιότιμε κ.
δριο που βρίσ
μμα που ίδρυσε
νέ
κό
συ
α
το
Έν
,
ία
ς.
ατ
Συνέδριό τη
Η Νέα Δημοκρ
νώνει το 13ο
γα
ορ
δι
,
ής
νλ
ουργία.
ριπέτεια,
Καραμα
άς στην πρωθυπ
μια μεγάλη πε
ό
εσ
ι
απ
κα
τά
α
με
σί
,
ου
ός
κη» του.
στην εξ
ο ελληνικός λα
έλους την «Ιθά
ε,
ιτ
δρ
επ
όε
ει
πρ
βρ
κ.
να
υ
έχετε
Αξιότιμε
προσπάθειά το
μένες και δεν
δο
ην
δε
στ
ι
κε
να
θη
εί
εύ
υ
σας εμπιστ
ς απέναντί το
οι ευθύνες σα
ι
ά σας
κα
τό
αυ
’
Γι
υ έχετε μπροστ
τεύσετε.
πο
οη
ς
ογ
ίε
απ
ολ
ν
σκ
το
δυ
το δικαίωμα να οι προκλήσεις αλλά και οι
ότι
Είναι βέβαιο
πέταλα.
εται.
είναι μεγάλες. δεν είναι στρωμένος με ροδο τάνιος στη φουρτούνα φαίν
σας
καλός ο καπε
Ότι ο δρόμος
ράταξη.
ο λαός μας, ο
φά
σο
α και πάλι πα
ει
μμ
λέ
κό
ως
το
όπ
ε
,
ντ
λά
κά
λαού.
Αλ
ι
συμφέρον του
με τολμήστε κα
το
λέ
α
ς
ον
σά
ώμ
τό
γν
αυ
με
Γι’
μεις,
πάλι
ι ενώστε δυνά
χωρίσουν και
να
υν
λο
Ανοίξτε το κα
θέ
υ
σύνδρομα, πο
ύς» και μη.
Χωρίς φοβικά
«Μητσοτακικο
σε
ία
λους.
ατ
κρ
μο
ς και στους άλ
τη Νέα Δη
μα
ύς
κο
δι
ς
λευθερισμό,
στου
ημο, τον φιλε
όσ
Τους Έλληνες,
πρ
κό
γι
λο
ειριστή.
με ιδεο
ός καλού διαχ
εν
Δώστε τη μάχη
ο
ημ
όσ
πρ
ία.
απρόσωπο
ανώνυμη εταιρε
τε
ού
,
και όχι με το
ία
ικ
κο».
το
ναι πολυκα
ι όχι «λογιστά ηκόων
κα
α,
αμ
Η χώρα δεν εί
όρ
με
άζεται ηγέτη
κράτος των υπ
Η Ελλάδα χρει
ηγήσει από το
οδ
ν
τη
να
ν
τροκάλλη).
ποιο
ον από Ι. Δημη
ει
Χρειάζεται κά
άν
(δ
ν
τώ
λι
ται και
των πο
άτος, που σέβε νια ότι είναι μέλος
κρ
στην Πολιτεία
ρό
χυ
ισ
ει
σημαίν
την περηφά
ιδεία
Ισχυρή Ελλάδα
του δημιουργεί ει κοινωνικό κράτος, με Πα
ι
κα
τη
λί
πο
δα σημαίν
υπηρετεί τον
. Ισχυρή Ελλά
ας
ίδ
τρ
πα
ς
τη
αυτής
ες.
να φτάσουμε
προτεραιότητ
ι ο κίνδυνος
κα
εί
αφ
και Υγεία ως
γρ
τα
λάθη έχουν κα
λος.
Ήδη, τα πρώτα
ρα.
παραμένει μεγά
ι»
να
εί
ιο
ε «κεφάλια» τώ
ίδ
ρτ
το
πά
γραφεί
ι
ι
λο
κα
«ό
ε,
ο
στ
πρόεδρ
θα έχουν κατα
ε
το
ρι
δη
κύ
,
εί
τε
υν
ήσ
οσ
συλλογικό υπ
Γι’ αυτό τολμ
γά, καθώς στο
αρ
ρα σας.
ι
να
εί
θα
Μετά
χίες.
αείμνηστη μητέ
η
το
ι
ασ
κα
ι
ε
κα
εγ
ς
έλ
ίε
ωρ
νεται, όπως
οι όποιες ολιγ
ομελέτα δεν γί
γά
αυ
ε
ετ
άσ
N
σπ
Εάν δεν

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ / ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

◗ Σελ. 2



Τελευταία νέα από την εφημερίδα