Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

15oC, 14:00

19oC, 20:00

16oC - Υγρασία 67%-97% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:39 - Δύση ηλίου: 17:17

€0.80

Ç Äéêáéïóýíç åßíáé ôõöëÞ, ç åìðéóôïóýíç ü÷é!

Η δικαστική εκκαθάριση της διαχείρισης των σκουπιδιών στο νησί,
δε λογίζεται ως πράξη εκδίκησης. Αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τις
διοικητικές Αρχές. Η δικαστική εκκαθάριση της διαχείρισης των σκουπιδιών στο νησί, δεν λογίζεται ως πράξη εκδίκησης. Αποτελεί όρο και
προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τις διοικητικές Αρχές ώστε να σταματήσει η αέναη επίκληση της ελληνικής ιδιομορφίας, όπου κι αν αναφέρεται ότι πρόκειται να γίνει εγκατάσταση προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι εάν η περί ης ο λόγος εγκατάσταση είναι κατ’ ευφημισμόν, προκαλεί τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. 3>>

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5014

ΠΕΝΤΕ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ

ÐáñáãñÜöçêáí ïé áñ÷éêÝò åõèýíåò

ÅéóáããåëéêÞ ðñüôáóç ðñïò
ôï äéêáóôéêü óõìâïýëéï ãéá
ðáñáðïìðÞ óå äßêç ôùí
ðñþçí äçìÜñ÷ùí ÃéÜííç
ÔñåðåêëÞ, Êþóôá Íéêïëïýæïõ êáé Óðýñïõ Êñïêßäç, áëëÜ êáé ôùí Íßêïõ Áíáóôáóüðïõëïõ êáé Óðýñïõ Áóðéþôç
ãéá ðáñáâßáóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí óôïí ×ÕÔÁ
Ôåìðëïíßïõ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεις πρώην δήμαρχοι
και δυο πρόεδροι του ΣΥΔΙΣΑ και
της δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας είναι ανάμεσα σ’ εκείνους που
περιλαμβάνονται στην πρόταση της
εισαγγελίας προς το δικαστικό συμβούλιο για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Πρόκειται για τους Γ.
Τρεπεκλή, Κ. Νικολούζο, Σπ. Κροκίδη, Σπ. Ασπιώτη και Ν. Αναστασόπουλο. Το δικαστικό συμβούλιο
θα αποφασίσει εάν θα στείλει την υπόθεση στο ακροατήριο.

¸ðåóå ðåýêï óôá Ëýêåéá
: Στα αποτελέσματα της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών περιλαμβάνεται και το ξερίζωμα ενός μεγάλου πεύκου στο ύψωμα
Αβράμη και το πλάγιασμά του πάνω στο κτίριο του 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου. Είναι άγνωστο αν και ποιές ζημίες προκάλεσε
στη στέγη, ενώ εμποδίζει την έξοδο των μαθητών από το πλάι του κτιρίου. Στην αυλή των σχολείων, πριν από μήνες, είχαν κυλίσει από το λόφο πέτρες, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς, ενώ αναμένονται οι σχετικές ενέργειες των διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών, προκειμένου να είναι υπάρχει ασφάλεια των μαθητών.

Õäñáßïõ: "¸ôïéìï óå äýï
Óôï ðëåõñü ôùí ðëçãÝíôùí ÅÑÔ,
ÐÉÍ & ÄÞìïò ÊåíôñéêÞò ÊÝñêõñáò 4>>> ÷ñüíéá ôï êôßñéï ÃéáëëéíÜ" 7»

Σελίδα 5>>

ÐáñáóêåõÞ 29 Íïåìâñßïõ

MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605

ÌðïëÜíï, ï íÝïò
ðñïðïíçôÞò ôïõ ÁÏÊÊ

15> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα