Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρρFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝ ΚΗ
28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12399
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μείωση φόρων για 8,9 εκαT. φέρνει το νέο φορολογικό
Φοροελαφρύνσεις 1,18 δισ. ευρ
Παίρνουν πίσω 27 εκατ.
από συνταξιούχους
Χατζηδάκης:
Αν πέσει η Δ.Ε.Η.
θα πέσει και
Την Τμηματική παρακράτηση ποσν που καταβλήθη καν κατά λάθος σε περίπου 8.000 συνταξιούχους , ανα .
κοίνωσε Το υπουργείο Εργασίας . Πρόκεται για ποσ
27.619.632 ευρ.
Ο αρμόδιος υπουργός, Γιάννης Βρούτσης ζητεί την κατανόηση Των ασφαλισμένων τονίζοντας ότι η κυβέρνη .
ση έχει την υποχρίωση να τηρήσ τη νομιμότητα και να
περφρουρησε τα χρήματα του Δημοσίου και των ασφ .
λισμένων.
η οικονομία
Ενέργει .
κης , αναφέθηκε στην
ένσταση αντισυνταγματικότηΣΕΛ 2
τας που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ γι.
το νομοσχέδιο εκσνγχρονισμού
της Δ.Ε.Η, λέγοντας ότι Αν πέ.
0ΟΣΑ:
Κη Βουλή κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο για
πρτη φορά μετά από 10 χρόνια περιλαμβάνει μεισεις .
Χαμηλότερους φόρους θα καταβάλλουν από το επόμενο έτος
Ηγήρανση πληγνει τα
συνταξιοδοτικά συστήματα
σει η Δ.Ε.Η. θα πέσουν οι τράπεζες, θα πέσει η εθνιχή οικονομία
κι εμείς αντό δεν θα το επιτρ
ψουμε .
Σε ότι έχει να κάνει με την
περισσότερα από 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι μετά τις αλΤα συνταξοδοτικά συστήματα στις ανεπτυγμένες χρες πρέπει να μεταρρυθμισθούν μπροστά στην επιτοχυ
νόμενη γήρανση του πληθυσμού και τον πολλαπλασια.
σμό μερικής απασχόλησης , εκπμά ο 0ΟΣΑ σε έκθεσή
του .
Εν το 1930 υπήρχαν 2 πολίτες άνω των 65 ετν για
κάθε 10 ενργούς σήμερα είναι 3 ανά 10 και το 2060 αναμένεται ότι θα είναι 6 ανά 1 , διευκρηνίζαι ο Οργανισμός Οκονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυζης
Μπροστά σ'αυτή την προβλεπόμενη εξίλξη , καλεί να
συνεχισθούνοι μεταρρυθμίσεις στε να διασφαλισθεί η
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξοδοτικν συ .
στημάτων.
Όρως προειδοποίησε κατά της Τάσης για χρηματοοικονομική χαλάρωση επειδή τα διορθωτικά μέτρα, που u .
οθετήθηκαν αποκάλυψαν αδυναμίες που είναι δομικές.
λαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Ταυτόχρονα το 100% των επιχειρήσεων είναι κερδισμένο από
άρση της μονιμότητας στην επιχείρηση δήλοσε ότι Είμαστε
υπερήφανο για την κατάργηση
της μονιμότητας στους νεοπροσλαμβανόμενους και είναι μαζί
μας η πλειοψηgία του ελληνι τις μεισεις στη φορολογία . Μάλιστα, το όφελος για τις επιχει ρήσεις είναι τριπλό καθς εκτός από τη μείωση του συντελεστή από το 28% στο 24% μεινεται ο φόρος στα μερίσματα στο
5% και η προκαταβολή φόρου στο 95% (εφάπαξ και αφορά αυτή
που πληρθηκε φέτος). Συνολικά τα οφέλη φθάνουν τα 1,2 δισ.
κού λαού , Η ΔΕΗ δεν είναι ότι
ήταν στη δεκαετία του 1970, που
εγeρίθηκε ο κανονισμός του προ σωπικού της ΔΕΗ ούτε καν στο
ευρ .
Εισαγωγικό συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρ
και 22% για τα επόμενα 10.000 ευρ . Από εκεί και πάνω οι υφι
στάμενοι φορολογικοί συντελεστές μεινονται κατά μία ποσο1980 ούτε καν στο 2000.
στιαία μονάδα.
Στο ευρωδικαστήριοn Ελλάδα
για τη Λάρκο
Τσουχτερά πρόστιμα
για τα Αirbn b
Αισιόδοξο το 56% των CEOS
στην Ελλάδα
πρόστιμα από 5.000 ευp έως και 100.000
ευp βρίσκονται αντιμέτωποι οι διαχειρστές
Lνηgιακής πλατφ0ομας βραχυχρόνιων μισθ σεων εάν δεν παρέχουν πληροφορίες που τους ζητεί η
ΑΑΔΕ. Τα πρόστιμα μπορούν να ανέλθουν από 30.000
μέχρ και 100.000 ευρ ια τον πάροχο υπηρεσιν . Για
άλλες κατηορίες , όπως ιδιοκτήτες ακινήτων, προβλέ .
πονται πρόστιμα από 5.000 έως και 30.000 ευρ .
υξημένη αισιοδοξία για τις οιχονομιχές προ0πτικές των εταιρειν τους , μέσα στους επόμεΑνους 6 μήνες , καταγράφεται από το 56% των ου
κονομικν διευθυντν ( CFO ) στην Ελλάδα , σύμφω να με όσα αναφέρει η νέα Πανευρωπαϊχή Έρευνα της
Deloitie European CFO Survey Autumn 2019 με τη
συμμετοχή 1371 Οικονομικν Διευθυντν από 19 χ ρες της Ευρπης.
ΤΕνρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει
L την Ελλάδα στο Δικαστήρο της Ενρωπαϊκής Ένω
σης λύγο μη συμμόρφωσης με απόφαση του 2017. Στην
απόφασή του , το Δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ελλά.
δα για μη εχτέλεση απόφασης της Επιτροπής του 2014 με
την οποία απαιτήθηκε από την Ελλάδα να αναχτήσει πο σ6 135,3 εκατ. ασυμβίβαστων ενισχύσεων από τη AΑΡΚΟ