Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαna
τον τόπο του
npenei να ξέpeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eoατiτης-Ειότης-Δεθντής ΒAΣ ΣΕΡΒΑEτoς 45ο Φλου 1160 Πιμή Ο0uρ Πέμπη 23 Ναβio 2019
οι ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΩΝ
ΑΣΕΜΑΡΙΑΤΟΕ ΑΟΑ
φoμδα μετα σο τς δopopeς
noumooάoε μα φn n o.
neo δαφεύστ ono rην
noun ouμή . npomuv E.
tκoν το aoο rpo τον 0ο00 μα Ε
ναάστοon no.
σrnw . ικτηo
στν οε oοκτιία στν npe
αδο κα pού κά0οεηoon
μενου
oμόττς ή να m .
Mpoς npoοurων αonai
βοτμστικά για το μυoo εt, reponuν ου no
wwnu oαpφανκοhΕ
νχ τη σλν)
Συντραπτικά πέp της νομοθετικός πρωτο ουλίας της Κυδέρνησης
Με την onοία nαρέκαμψε της δυσλειτουργίες
nou δημιούργησε η αnλή αναλογική
Είναι οι Δήμαρχοι σύμφωνα με έρευνα της Opinion Poll
ΘΕΛΟ ΥΜΕ ΤΗΝ
AΓAΠΗ
Η Πmnl wνnκά untp της νομοοετικής
npωτοβοuίας με την οnoίa n κυpέρνη .
| on nopέκoμφε τις δυοhετουργίες , nou
δημιουργούσε η annn aνα λoγκn στου
| δήμους και διευκόΛυνε τη διοίηon
| τους είναι ο Δήμαρχο ούμφωνα μs .
| ρευνο της oplinion Pol , nou δnμοoιεύ.
eηκε xeες
υwνεχεu rη oεΝη
Φονικός σεισμός 6,4 ρίχτερ στην Αλβανία
30 νεκροί και 600 τραυματίες
ο εως τρα απολογισμός
Η Ελλάδα έσπευσε σε βοήθεια
Η αλλανή θέσης
Του Χριστουγεννιάτικου
Χωριού
Θετικά και ορνητκά σχόλια πpοκαλεί η αlλαγή θέσης του Χριστουιννά.
τκου Χωριού στην Πρέβεζα . Η αόo Τουλάχιστον 80
νχροί και 600 τραυ ουστικν συντργεί
ματίες , με άγνωστο ων συνεχίζονταν 6.
αρι0μό αγνοούμε , λη τη νύχτα και α Οι εργαοίες των
νων κάτω από τα e
φράζονται φόβοι ότη
στα εpeimα βρίσκο
νται εγκλωβισμένα
eες unolο κα άλλα άτομε, nα
τα οnoίa γίνετa αpeima tων κτιρίων
mou έχουν κατα ρεύoει είvαι ο1
του σχυρού ooμού
των 6,4 ρίχτερ nouέ Υνας δρόμου για
nληξ χ0ες στις 4,53 να ανουρ0ούν ζω.
ση ελήφθη τελικά αnό τον Δήμο και ή .
δη ξεκίνησαν ήδη στο μικρό nάρκινγκ,
στην οδό θεoφάνου .
τα ξημερματα την ντανά.
Krντρική Αβανία
Γνεχ στη σα το
υνέτοια στη σΗ