Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στο μικροοκότιο EwG φορολογικό νομοσχέδιο και παροχές
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5612 Πέμπτη 28.11.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Επανακαθορίζεται
ο αριθμός των
οργανικν θέσεων
δικαστικν
Πιερρακάκης:
Να μειωθούν
οι τιμές στην τηλεφωνία
>>> Τελ
>>> Τελ.
Απαιτούμε αποζημίωση των
πληγέντων από τις πλημμύρες
λειτουργν
Οι αιμαλημέα Αι ειέuν
πής θα επενδίοντα οι ειατορές τους
Την απαλλαγή από την καταβολή
του παραβόλου των 120 ευρ για
δυσπραγούντες
αιτούνται απονομή χάριτος,
προβλέπει τροπολογία του υπο υογείου Δικαιοσύνης, η οποία
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για
τη Διαμεσολάβηση σε αστικές
και εμπορνές υποθέσεις .
Η επεξεργασία του νο μοσχεδίου
αυτού ολοχληρνεται σήμερα
στην αρμόδια επιτροπή της Βου λής και αναμένεται να εισοχθεί
προς ψήφιση στην ολομέλεια της
Βουλής
Με την ίδια τροπολογίο, ορίζεται
ότι τα υφιστά μενα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίχων
Θυμάτων- <Σπίτι του Παιδιού
αποτελούν, εφεξής , περιφερειαμές υπηρεσίες του υπουργείου
Διnαιοσύνης παι δεν υπάγονται
grmeς Επρτν Για δυο ευρωταϊκά προγράμματα
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Διευπρινίζεται επίσης ότι το
προσωπιό που ήδη εργάζεται
στα ανωτέρω αυτοτελή γραφεία
αποτελεί προσωπικό του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό την εποπτεία της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης.
Παράλληλα, τροποποιείται ο
Οργανισμός του
Δικαιοσύνης και προβλέπονται
τα εξής:
A. Συνιστάται τμήμα Διοίκησης
και Λειτουργίας Υπηρεσιν Επι
μελητν Ανηλίκων και Κοινωνι
ής Αρωγής και Εποπτείας Εται
ρειν Προστασίας Ανηλίκων,
που υπάγεται στη Διεύθυνση
Ανθρωπίνου Δυναμμού
Διοκητικής Υποστήριξης χαι
μαθορίζονται οι αρμοδιότητές
ΟΛΑΝΙΚΕ
Υπογραφές με Νορβηγία, Ισλανδία,
Λιχτενστάν
τα ασυνόδευτα ανήλικα.Επιπλέον , το πρόγραμμα (Ασυλο και.
Συμφωνία ύψους 19,4 εκατ. ευρ
για το πρόγραμμα Ασυλο και
Μετανάστευσην και 5 εκατ. ευρ Μετανάστευση θα συμβάλλει
για το πρόγραμμα ιαχείριση
Υδάτων> του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού φορέων που διαδραματίζουν
Οικονομικού Χρου (ΕΟΧ) 2014
2021 υπέγραψανστην Αθήνα,
παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων , κ. Άδωνι
Γεωoγιάδη, ο αομόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων , κ. Γιάννης Τσοκίρης και
ο Νοοβηγός Υφυπουργός Εξωτε - προέοχονται από τον ΕΟX και το
ρικν , κ . Jens Frφlich Holte , εκ
μέρους της Ελληνικής Δημοχο - us) πρόγραμμα για το Περιβέλαπίας και της Νορβηγίας, της
Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν , στοχεύει στη βελτίωση της κατά
αντίστοιχα. Βασική στόχευση του
συγχοηματοδοτούμενου (τα 16,5
εκατ. ευρ προέρχονται ατό τον
ΕΟΧ και τα 2,9 εκατ. από εθνικούς πόρους ) προγράμματος νησιά . Στο πλαίσιο του προγράμΑσυλο και Μετανάστευσην είναι
η διασφάλιση της άρτιας λειτοuογίας του εθνικού συστήματος μονάδων ατpσλάτωσης, αναβάθμι
διοχείρισης ασύλου και μετανά
υπουργείου
στην ενδυνάμωση των διμερν
σχέσεων μεταξύ των εθνικν
κρίσιμο ρόλο στον τομέα διοχείοισης του Ασύλου και της Μετανάστευσης και των δοτριν χωρν
με την αντολλαγή τεχνογνωσίος
και την υοθέτηση βέλτιστων
πρακτικν. Το
τούμενο (τα 4
Τι δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας κ. Νότης Μηταράκης
στην ημερίδα της Πειραις ΑΕΔΑΚ με θέμα τη διαχείριση
των αποθεματικν των ασφαλιστικν ταμείων . Οι δυνατότ
ητες επιλογής των εργαζομένων στα Επαγγελματικά Ταμεί
και τα φορολογικά κίνητρα προς τα ιδιωτικά συντξιοδοτικά
συμβόλαια.
συγχρηματοδοεκατ. ευρ
Β. Ο συντονισμός της επιθερησης των Υπηρεσιν Επιμελητν
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρω
γής ανατίθεται σε κεντρκό επιθεωρητή που εδρεύει στην Κεντρ.
κή Υπηρεσία του υπουργείου,
καθήκοντα του οποίου ασπεί ο
εκάστοτε προϊστά μενος της
Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμιού και Διοκητικής Υποστήριξ
ης. Με άλλη διάταξη , ορίζεται ότι,
τα επιπλέον έσοδα που παραμρα
τεί ο άμισθος υποθηκοφύλακας
από τα εισπραττόμενα αναλογικά
δικαιματα, για τη βελτίωση και
Ευσυγχρονισμό των συνθητν
του υποθηκοφυλαπείου: ιoι την
εισαγωγή συστήματος πληροφορΕκής αποτελούν εφεξής ακαθάρι
στα έσοδα αυτού και υπάγονται
σε φόρο εισοδή ματος σύμφωνα
με τον ν.4172/2013.
1 εκατ. ευρ από εθνικούς πόρο
Υδάτων
Διαχείριση
το επικείμενο
Μέσα από
στασης των υδάτινων σωμάτων
στην κάλυψη αναγμν
διαχείρισης των υδάτων , υρίως
σε ευαίσθητες περιοχές και
νομοσχέδιο οι αστραλισμένοι
των Επαγγελματικν Ταμείων Εογασίας και Κοινωνικν
(δεύτερος πυλνας ) θα έχουν Υποθέσεων κ . Νότης Μητατο δικαίωμα να επιλέγουν οι
ίδιοι τον τρόπο εξιοποίησης ρίδας της Πειραις Asset
των εισρορν τους, ορίζοντας Management ΑΕΔΑΚ
το επενδυτικό προφίλ με το
οποίο ο αρμόδιος φορέας θα
διαχειρίζεται
μιεύσεις τους.
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός
ράκης , στα πλαίσια της ημε ματος θα χοηματοδοτηθούν πρά ξεις που αpορούν σε προμήθεια
θέμα τη διαχείριση των αποθεματικν των αστφαλιστικν
ταμείων.
ση παλαιν μονάδων αφολάτω
σης και έογα για τη μείωση της
απίλειας ύδοτος, σε συνδυασμό
με καινοτόμες τεχνολογίες , καθς
και χρήση ανανεσιμων πηγν
ενέργειας.
η υποστήριξη
στευσης,
αιτούντες άσυλο και η προάσπιση
των δικαιωμάτων τους, καθς και
οι αναβοθμισμένες υπηρεσίες για
τους υπηκόους τοίτων χωρν με
έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και
αποτοΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter