Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγaπa
τον τόΠο του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διακτήης- ΕιτηςΔευθυής ΒΑΣ ΤΕΡΒΑΕτoς 45ο-Αρ ύλου 153 Τμή 00αμ Τίm 23 koρον 2019
ΑΛΙΕΤΕΤΟ, ΕΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΕΞΟΡΓΣΙΚΟ
ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΟΗΚΕΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ "ΑΡΜΟΝΙΑΣ"
1ΤΟΚΑΙ
ΜΜΗΟΕΥΧΟΣ
φερε ο npόδρος μτά
τmν anoφοση της npο .
Αρης Τσελίκος οuμενης Δημοτκη
1 μα της Χορo κa της εoyoonoiop - να στεγοστεί η ονοία
ος Πρέβεζας Aομονα, στικής συνλευσης noυ στο tψo navo ano το κοnuς τονίστηκε anό τον nportonoer τmv Κυ - ομηματοnuneίo Τζόμου
στην κεντρική αγοpa
, εξοv pοτη
pίστηκε το κιριακό nρόnΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πρόεδρο της Αρμονίος An
Αντωνίο κατό τη διάp
ρακή το pu
tυνονα με φ0 ανe .
υνεχετα στη σε.Ο
ωργος Τρυφωνίδης
Υπερκομματική-Εθνικής Σημασίας
η Παρέμβαση r . Σουφλιά
Εκδήλωση με αφορμή
Την ανκόσα Ηρα
e τά κns 6ίαs κοον Γυναι neebν
| Δοργάνωσε το Κέντpο Συμβουλευτκής του Δύμου Πρέθεας
Ενριοτήήνη on μ opορμή
την lαyuόομα μέpα κατά της βίος tων
Γvov.
τής Δήpου lp , ρο Συμβου !
Δημοσίευμα των Πopononκwv
για τον naργο Σουpna και τη στp
| ξή του στον nρωθunoουργό K . Mmτο.
| τάκη και την Υnoupγo naιδείος Nίκη
Κεραμέως , σκοnάζeι ο nponv Bou
Rευτής ΝΔ Πρέβεζος roργος Τρυφω
vίδης
Κοργνm
:α ουνεpγοία
με την Κινpατογpοφοnή ον, την Κο
ριaή το ooupa σο Ποoκό Κ
ντρο του Δήμου . pυνχεια στη σε. Τ
ουνεχε τη ε
Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κ . Mητσοτάκη
Αν και νωρίς..
Oλοκληρθηκε η συζήτηση
για τη συνταγματική αναθερηση
Αν κα νωρis , καθς δεν
όχει κλείοrι a .
κόμη εβδομάaα
anό την ημέρα
nou ο Δήμα χος Πρέβεζας
Νίκος Γωργoκος ανέοβ.
και επίσnμα , με
την ηρτη συνεδρίαση. χn Προδρου στο Δημοτ
κό Aιμενικό Ταμείο Πρέβεζας , νομίζω
ότι η κρική του Δημάρχου uέοω p διοφpωνικής συνέντευξης . o "pην
Προέδpους του Τuμείου για anλήρωτες
κλήσεις είν toυλόχιστον tmφανε
κή, για να μη nω όδοκη
Με την ομιλία τoυ
πpωθυmουργού Κυ.
ριάκου Μητ0οτάκη
ολοκληρ0ηκε χθες
η συζήτηση ια τη
συνταγματική ανα
θερηση
Ο κ. Μητοοτάκης
αmueuvόμενος στον
ΣΥΡΙΖΑ, ανέpερe μεταξύ άλλων
τ τη σεΗ
wνέzο ντησε