Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.646 . Τιμή 0,60 . Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κυκλματα τους προωθούν από τα παραμεθόρια της Ηπείρου
#ΟΓΕΠΡΟΣΟΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΜΑΝIΑ
ΕΙΑΙΕΣ
ΠΡΟΕ ΑΛΒΑΝΙΑ!
Ο Τοφανόμενο εντείνεται με την ανοχή της γείίονος χρας |Πλήττουνπαραγωγούς και καταναλωτές .
ΟΕΕνοδοχεία τον Ιωαννίνων φλοξενούνταιν μέχοινα ογανοθούν α
ετιχεφήσεις Δύσυλλήνεις ην Κυρακή ανεζητούνται άλα δύ .
Πιο αυστηρές κυρσεις για να μπει
"φρένου στις παράνομες ελληνοποιήσεις
. Αλβανοί , Τούρκοι , Σύριο ,
αλλά και πάσης άλλης εθνικότη
τας επτήδειο, άρχισαν να δρα
Ρ. ΒΟΡΙΔΗΣ (Υn. ΑγρoT. Ανάπτυξης): Μέσα από τις Διεπαγγελματικές
θα επαναφέρουμε στο επίκεντρο τον αγρότη-επιχειρηματία .
PΕΠΟΡΤΑΖ
στηριοποούνται όλο και mo έ.
ντονα στη μεταφορά προσφύ γων και μεταναστν mpoςχωρες
Της Ευρπης .
. Βόμβα στα θεμέλια του
πρωτογενούς τομέα αποτπλούν ο
παράνομες ελληνοποιήστις Τωνα.
γροτκν πpοiόντων που πλήΤouν τόσο Τους Eληνες παραγω
Συνάντηση χθες
Μ. Ελισάφ-Κ. Τσουβάλα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
γούς όσο και oυς καταναλωτές
που δεν εήναι σίγουροι για Το Π
φάνει στο maro τoς!
Το θέμα αποoχολεί έντανα και
την περιοχή μας , upiωs σε όι αφopά Τις εισυγωγές γάακτος και η
Η εποχή που οι πρόσφυγες μετακινούνταν πεζή προς
τα συνορα πέρασε ανεπιστρεπτί. Τρα ανέλαβαν
δράση οι επmήδειοι. .
Χρήματα, όπως φαίντται υπάρ χουν, οπότε είναι μα πρης τάξε
ως ευκαρία
των για την εκμετάλλευση της αν
θρπινης δυστυχίας και της ελπ
δος για μια καλύτερη ζω .
Στο επίκεντpο για άλλη μια φο pά βρίσκεται η Ηπε- -11η σελ: χρήσn του από επιχειρήσες που πο κυκλωμά Γa ην καταπολέμηση των παράνομων ελληνοποιήσεων Το Υπ. Αγροτ Ανάτυξης επιδιοκει τη συγκέντρωση
όλωων τουν κατακερματισμένων ελεγκικν μηχανσμν
φορέα .
Τα πρτα χιόνια έπεσαν και στην Ήπειρο
. Η διαχτριση Του πpοσφυ γκού -μεταναστευ- 11η σελ.
θα ζεσταθούν τα νοικοκυριά μόνο
σε έναν
Lhνραποuπίγε να παραλάβει σακούλαμε 500 ευρ . .
ράγουν Πon πpoiόντα , με τον ΠερΣυνελήφθη η ειστράκτορας της στείρας
που εξαπατούε ηλικιωμένες στπα Γιάνενα!
θέσει πολλές φορές σε κεντρκό επ
πεδο, aναζπντας ορστική λύση!
Προβληματαμέναι οι πρατηρούοι για πς μεομένες ταραγγείες
Προοφορές και εκτσεις
"χυνηγέερ Το 63% των
Ελλήνων καταναλωτν
. Ση σελίδα 6
Καμία ανοχή!
Οι παράνομες ελληνοποκήσεις
φαίνεται πως αποσχολούν έντονα
και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπιυ
, ξns με Τον Υπουργό Μάκη Βορίδη
: να δηλνε on δεν θα υπάρξει καμία
ανοχή σε τoιoυ εi . Μπορεί το πλευ
Ταίο κύμα κακοκαρίας
που έπληξε με σφο δρότητα αρκετές m ριοχές της Ελλάδας .
να πέρσσε
ΠΡΤΡΕ
νΕννιά μέχρι τρα τα θύματα με λεία 146.500 ευρ
ν Χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο που αποκάλυψε ο -n.
. Σα χέρια Της
Ασφάλειας bωανν.
νων βρίσκεται σπό ro
Σάββατο ο απόγευμα
. . εισπράκτορας Της
συμμορίας που εζα
πατούσε ηλικιωμένες
είτε με το πρόσχημα
11η σελ .
ωστόσο ο χεμνας
άρχισε να κάνει αισθη
η ην παρουσία Τou
και στην περοχή μας
με ππση ms θερμοκρασίας και τα πρτα χόνια σης
βουνοκορφές Μετσόβου Κόν
Τoος και ωyuvίou.
Στα φετινά Greek Eport Awards
Δύο χρυσές διακρίσεις για την
Γαλακτοβιομηχανία Δωδνη
Από εδ κα πέρα λοπόν η θέρμανση των νοικοκυριν μπαίνει σε
πρπη προτεραιότητα, με πολλά από
αυτά όμως να έχουν
χε Ρου έμβα σης συγγενικού προσπου ή για
Ψηoκεπαι γα μια 60χpoνη Βουλ+ 2η σελ.
ΜΜνυση κατάπ. Αντνγου Παnαγκολάου από τον Π. Δημητρά
oρυφαία εταιρία , αλλά και για την φέτα ΠΟΠ
pοχαιου συχήματος!
Ε όχμκαι υποκίνηση μίσους η σφάλεια
. Εχει πάρει φόρα η
Γαλακτοβιομηχανία Δωδνη , η σποία Ταφδεύει
ην Ηπειρο σε Ελλάδα και
εζωτερικό αποσπντας
σημανικές δισκρίσεις γα
τα κορυφαία προίόντα ms!
Δυναμικό παpν tδωσε και στα φεπνά Greek
Export Awrds, κατακτντας
διπλή χρυσή δάκpιση και Τo
συγκεκρμένα στην κορυφοία
κατηγορία του θεσμού Τop
Greek Export Company 2019
και στην κατηγορία Τοp Greek
: Εxpor Prοuuct για την πασίυστη
φέτα ΠΟΠ ΟΔΩΝΗ
ΔΩΛΩΝΗ
γάρα. Του συνελήφθη ην ρα πuρελάμβανε σακούλα με -11ησελ
Κέμης 14 loαμίο Ν
Των παιδιν της Κιβωτού του Κόσμου mλή τρνφνμμη,
vLpα ω τν επιrεξήωε απτηρας για m Κτρα ρpήuν ση Σ.
. Μηνύουμε, dρpα υπάρχουμε
Αυτό θα μ
ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ
Πριο λατυμάτων- Κυμμπ
Σελ 2
ίγεa. ερίπατο
Τ04iτρο Στεlεχν
για na ορούσε κ
rων Συμφωνιν rou Ελαίν και διαίτερα για Τον υπτύθυνό του Πα ναγιωτη Δημητρά, ο οποίος δεν
χάνει ευκαιρία να παpάγει μην
σεις ακόμη και κατά ανθρπων
που διακρίνονται για ην κοινωνκή προσφορά και ην έμπρακτη
αλληλεγγύη Τους προς rους δο
μαζόμενους συναν.
nς ριο
να πr
ΜΚΑA: Ναβρεθ λύη
μιως υποψήιυς γα
διομαμό στην Εδίκή Αυή
ΙΠ ΠΙΣ!
. Περίπαστο φαίνεται πως
πήγε ro πολυδιαφημισμένο
Μητρο Στελεχν που συ.
στά καθιέρωστ ο Κυριάκος Μη
Τσοτάκης m 2016 και που είχε
σαν στόχο την ανάδειξη νέων.
προσπων, επιτυχημένων ε.
παγγελματικά και - 11η σελ
οι νέες αυτές δακρίσεις έρχοντα
να επιβραβεύσουν τη σημαντκή εξαγωγική δραστηριτημα 11ησελ.
Σελ. 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Παρεμβάσεις. .
Καιρός είναι και η Ήπειρος
511η σε
Δίκαιη μοιρασιά Απόλλωνα και ΠΑΣ
ΕΤΙΟΥΛΛΙΔΕΣ)
. Στο 00 έμενον οι
διεκδικητές Του
Τίτλου της Super
League 2
. Κακό παιχνίδι , χωρί
πολές φόσεις
. Πολύτιμο βαθμό
Πήρε ο Α. .
Ανατολής στην
Πρέβεζα
. Μπάσκετ: Συνεχίζει
aήττητος ο ΒΙΚΟΣ
Βαριά ήττα για Τις
γυναίκες του ΠΑΣ
Ολη η αθλητική κίνηση στις σελίδες 7 και 12
Με τα προνόμια της Μονής Σινά
και η Αγία Αικατερίνη Ιωαννίνων!
P Βοσισμένα στον Αχτναμέ (διαθήκη) του προφήτη Μωάμεθ
> agει οΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
να εκπροσωπηθεί στην ΚΕΛΕ .
Αυτή την Πέμπτη οι Αυτοδιοικητικοίt
, Διοικητικό Συμβούλιο της
νται στην Αθήνα , για να εκλέξουν το ς ης χρας συνέρχο ΚΕΛΕ. Πρόκεπαι για το κορυφαίο αυτοδιο
κητικό όργανο Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και οι αποφάσεις που λαμβάνει είναι σημα
ντικές για τους Δήμους όλης της χρας
όπως είναι για παράδειγμα, η
Ο Με την ευ καιρία της χθεσινής γιορτής της Αγίας
Aικατερίνης (25 Νοεμβρίου ) παρουσιάζουμε τον
ΑΧΤΝΑΜΕ (Διαθήκη) του προφήτη Μωάμε, με τα
προνόμα της Μονής Σινά , Αγίας Aικατερίνης, που
αποτέλεσε το συσίβο στις Τόσες τρικυμίες που πέ
ρασε τόσους ακνες , όχι μόνο η Μονή Σινά , αλλά και
όλα τα μοναστήρια και τα μετόχια, όπως είναι και η Αγία Αικατερίνη
Ιωσννίνων . Αχτναμές συτός Του προφήτη Μωάμεθ, τον η σελ.
τοπικν ζητημάτων προς την Κυβ ση
Σ ουτό, λοπόν , Το κορυφαίο όργανο η
Ήπειρος έχει κκαταφέρε εδ και χρόνια
να μην έχε εκπpοστηση! Τρα φαίνεται
πως ήρθεη ρα η εικόνα αυτήν αλλάξει,
σφούη υποψηφιότητα του Δημάρχου Αρτας Χρήστου Τσιρογιάννη
(φωτό ) , κερδί ολουνα κι περισσότερους πόντους 1τη σελ
ρεσκο Υάλα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα