Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σομιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
ιδρυτές . Διευθυντές : Μικoήλ A. Δούκος ( 1916-1932 .
Κστας Μ Δούκας ( 1932-1970 , Μιχoήn K . Δούκος ( 1970-19971 , κστας Μ. Δούκος ( 1997-2007)
ίδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σαμος, Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019
Αρ. φύληou : 4205
Κστας Μουτζούρης Αδικος
ο ορισμός ίσων δυναμικοτήτων
στη Λέσβο, Χiο και Σάμον
| Μεταναστευτικό
Αιφνιδιασμός & εξαπάτηση
της Σάμου!!
Δηoς εou neppeρεoρn Βopεοu Aroίo, . Kστo Μουτοupr μτο την
οναoίνω των μέτρων της κυβέpνmonς γα το μετονοστευτικό ξτημα στα
γpod μος.
δo κοpσκrοίει τον οpσμό της ίonς
δυνομκότπος των νέων δομνο rep .
φεροιοος Boeou Aoou, κστος
Μουτούpης oνοφέρoτος nuς pom
oopoς α τoν κeoνό εooo o nttοσ κα toν oμο oυντoνoτή γα ο μετονουκ opοoo Eoς Αυονο στροτονό Eα. Αko
τεφoή nου ονοκούνωσον ν Τετoστη 20 Νoεμοου, το σtδιο της κβρνησκ a το μτονοτευτιοό-npoopuκο το onoo μετοξύ όλwνnpοβhinn tn διο
ακtειστού κίντρου στη tάpο, xωpητ tητος 50004 στόμν , rτiντος στο κολ των apστων όλες τκ μίοr oriερα omootσεκ γα onoσυμφoρnon της Σάpοo
νtος δομς oτη tόμο 00 tnpenς να
ήτον α 1.700 άτομο
Με ονορτηon tou n ceb tou
στο facebook, ο κ Μοκtοupης oνοp pe: Eνo κoτοφονς οδος ο ορομός
ίowν δυνομικοτήτων γο υς εξαγγεee
ους ono την κυβέρwηon vtες κμστές
5ομές στη Μoβo, Kio κo taο , Με
pοn τον nnneuopo των tpoν νήowν
κοι με τηνunoon των 5.000 μετονο στν στη Μgpo ea rpens στη xon
δυνομκότητa w είvo 2700 κοι στη
Σομο 1.700 uνη 20.11.2019,
Ακόμη μία χρονιά,
2 Σαμιτες επιστήμονες , μεταξύ
των κορυφαίων του κόσμου
ουpnouνς Εονnς Αμννος κ . Αup0δης Σtεpo
ενημερνοντος γα την κατοοκυή των νewv κT , όnως της Σάμοα
με xωpnκότοτες dνω των 5.000 στόμνΗ
Οκ Στεφoνής σνακοίνωσε otι κneει η Μάριο κ rμοupτί
vο eστή δομή
Δεκατέοσερς Enaneς nnτημaκοζ ανάμroa τους και οι Σαμίτες npγος | prsκότος 5000+ στόμον οε Μυτin xo Σόμο εo oε ω και Λdpo
Κορογονκ και Ατεμ
Κτζηγωογo,
αundpouοες δομές μετατρέnοντοι ce στά κέντρα non3 μερότερου μεγ ,
μα κρογά, nεpτνο α υpoους δομίς μετορόποντα κτρα mona μκρόεpου μεγεeous bnoή onoouppopeίtoι η Μunmm ono touς nepinou 20000 μετονόστες
ντα στη ντα των 6.200 εnoτημovων με τη μεγοαnutεpn εnpρo, noyooμίως , | ου boδn onoσυμφοpeίto n Μoτin onό τους nepinou 20000 μετονόστες
Doυ npoiστε ano την anion τoυ έργοu τους γα mν tεaεuταία 11εtia σύμ στους 5000 cna στη tάμο aντθέτως nayνετα n nopoύo τoστοon mpίς
κομία noηρυνoni Το σέδo nou ανατονn rpopnene srionς oυστrpόεpη
φύηαξη oνάpων με συγpόnon εoίou φορόο , κneoτά κέντρο στο νηoά tou
Αγoίou, anoουμόnon των δομν teτό τόμου npopoνο κα οντιστομσυκά
οφέn yaυς τonκές κοωvες , όnou φnoενουνται rpoοφυς κα μετωνόστες
ενδουpα, Eooς είνο η μετοφορά των 20.000 npoφoων κοι μετονοστν να
οnonpwθeί συς αpχές του 2020, nopoMrio , στη δεύτερη φόσm τou σ δο.
ομού δετοι δoίτεpn pορύτnto στην αnotpor Avoκoνenκε ό κοθορετο
Ονoς συντονστής γw τα οουνόδευτα naά , νtο roίοο unopισεων κo
uτουργίος ων ΜKο, επτauνon τwν δοδκοον και npoohnψn S00 στομων για
φωνα με τον κατάλογο o pγ αnd Rooartnors
τή δουής. ς υrπpε0ες
Να anμε0εί όι oροκό δεν οκούστης ο καpακτηρομός nt
ότον σνοφέρeηκε στη Σάμο ο υpnopγός Εoης δεν έ δευpnστεί nmpoς
ταppoς crutivei neστή 6ομn, κο oν οpopo nους τους μειοόστες και γo
Δεv uπήρξε καμία nonun εντμtρωση τ
nooo δάoτμα. noς φορές ο διβοδοo φύβετα στις Λumομέpειες .
Nα ξεκοθοpioοuν dμεοo το θέμα κα νο εντμερooν uπεύουα και με nnrpotnta
τους θεσμούς εpoonoυς και tmν tonή μος κονωνο sa κonou νεo
η nρopnέnι το κυpερντκό έδιο
υγκpυένα οuωνο με ος ονοκoνdoες του κ Στεφονή tο σέδοθα μήν- ηv κpονnn κα tov pouneυτή tou Νομου ο δήμορος Ανστολικής tάμου , κ.
noneί o 600 φο0ες την rρon μίου της enoνοpορoς του εnίyou κοι tης aovoς Σάντξος οοnooς tneoμονε noς n Δμoτκή oρn δεν έxeι neφα κομία
οοφohειoς κα napάΜa tην anoouuφoonon tuν νοoν τοu Ανοtο ε την tonum εντμtρωon yo tην rpοopάτως εποmocos κυβερνηεική nonκή στο
μετοφορο 000 noούγων κοι μετονοστν στν ενoέρo onς σνοoνεos μνύnο ενό θέμα του rpooφuγoύμετανοστευοκού
οκ εεφονής 5000 o μετοpερoούν cε ξενοδοίa κα 15000 ε δομές στην
. Η συνέχεα στη σA 9
Anό τoυς 14 εnστήμονες τpaς εργ οντοι στο Ενo κα Konodστpιοκό
Αρτεμις Χστεηγεωργίυ navnστή .
μο ΦεοοΜoc & ΕΜΝκό vσττούτο
Ακτοπλοϊκή σύνδεση με Θεσσαλονίκη!
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
noveμο Αoν , tiσoερ στο noστέo Booσrε Βochemstry
Παστέο Βίotoor & Biochomisty
Εθνκό Μετοopo nontEείο και
And rouς ανοκ 6200 tτή Και η Τουρκία..
κανησύχησεν
Σύνδεo με ω Αμόν ς oooovin μα oοp0 τον εβδοροδα-μέoυ στην τmoυο κμερά περio
60- εξοοφοζeι n Σuμoε τά ono 15 onnpa κρόνα
νς nou npnμβάνοντα στον κατ .
and μέο oτοή κατονοόφουν το
νες nou nερnoupάvoνται στον κατά AριστοtέAeo noenotήμο θεοoθo hoyο , ου 3700 κατατόοοοντοι σε 21
κης, το naνεnστήμο noτpov, to nove ουακριμένα επιστημονκά nedio και
noτήμο ουoooo , το nονrotήμο τομείς και ο 2.500 στην κατηγopίa των
nepod κοι το novenτήμο luovων . 6anoτμονκν neduv κο τομtων .
Πρόκεπo γο μο onμοντι δάκφon , Σuμφωνο με τα στο0ia ano τα repnou
nou ovoδηγίaι το uonnd amins δο του 9.000.000 pευmν, nou δpoστrpo Εμφυου υνομκν των tnικν noeύντo noχκοoμως , ουντάοοετα.
ο noκος με tους κoλύτερoυς 6.200
α ουμηστρoτες μος nou δαpίθn ερευνπτές το έργο των onoiw εho
Εχουεonoboe μεγολύτερο paρος στο μετανοστευuό απόουτό nou μος ανολογεί, είεo ΕΛo Πρυ οunoupvoς στην ομnα του στο συνρο του Εupunobou Λaoύ κόμματος στο 2ύγpεεμη της κροστίος κοι
τonoε την ανoγη ov0ερnonς του δουβivου. ΣυyΧρόνως τoν ιδιοίτερο οnpoς rpος την Τουρα nοu
6rως tins ptno va κύντι nepoοότερα npoεμένου
να κον ήoε, όοα xi δεομευτεί ο άvει
οκ Μηtοοτάκης σνέφο όι εoi onopoδετηνη
σύξηoη των μετονοστν στην Εmόδα και ενδετnή
6υ to μτανοστευτικό χpnαμonoείkoι tono την Τοup κίa γιa να οonioe δε0νή neon, ο TΜwoς nouυnoupyoς τόνσε όυ nαpόno nou η Τοupo φnoEενtί
εκατομμρα npoopυγες , η E εν 00 nptι νο δετεί
εκβoσμους στο οέuο οτό
Eυγpoνως oνtpepε to pruata nou a κόνει η
novenotηuων ,
καν , γα ακόμη μα povά είνoι οκ
0οοος κpaνς Αem ωνε 9 γεpu .
Aoo noνεπιστήο θεοοoλονίκης nmή για τς εpγοσίες oηήν εpeuνn .
Computer Sdence
κ Aριστοτ , νουκ δείκτες , κοι arotεΛεί ounpόνως
ΜLENK 5νAS
ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΠΟΤΕ .
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑΙ
Με oφομ την npόοφατη συνεδρίωon ροu npoκάλυο ο Δήμος Ανατοκiς 10
μου , γα την τουρστηή ppopoλd τoυ νηoou prnopro στο npommouμενο φλο
6ou σε 14 οεπί oεpά ετν συνεργάτης μος r Εκonttms εnovopέpεr
toeμ του anoκυou τoυpoμού oε ένα opo του ποu nopaμένeι εntoo .
μέρ τις μέρες μος oν κουnooγpooτκε το 2016
ΕMmn κpvnon να uw oομετon του με .
Eοooτουκού εύμτος onοντος τmν διοδκοα
σσύου , ξεονντος τmν δηuοuργα heoτν κέντpων
μετονοστν, και τnν δαχείοη των ονόδευτων
ανmων rpoopuγων .
Το μετανοστευτιό και η ματική Οoγn ηρέng να
είαο nροτεροιότηteς της νέος Ευpωnoiκή Eπτponmς
είne και οοpepoμεvος στον νέο oτrpoepo ης Μ.
Eoνa τoυ εunnα καλn tu 4 oa0οpnon tτου
ουστμστος οσύλου κο η rpooτοσίο των συνόρων
anotthti npoτρατηtα του κορτοφunoκου oου . τοu
eine κobς ο κ . Σoνάς βροκόταν στο συνέpo
Δεν αμφponουμε γιa τα oο αvέφpε ο ηρωοurou
νός Ε5όηnou είνoι νυστά Οrς νωστή είνoι o n
ovno. ων Τούοκν δοe5ή η nnρης erdea
σε oνonoγες tonoeτήσς ΕΛνων nohtκν να
το μτανοστευτό , Αν . Mηtoτάη τα βrυστο της
εΜmνnc κυβέρνηoης είνoι συτά nou aνooνeroν
να Κtντpα μετονοτν με 5ο00+ , onoς της Ιauου .
tότε rρoκεπoι για prματα οστο0ή και opως noo να Ίοως μοα στη βοούνη σος να nopουοοτεί ένα
κάnoο ακέδο 6ρoonς για το μετονοστευτκό , στους
Μπήηο00 ενo 0ό Φο οι οι οτίσοσες τονοσικές φόσειήtoue napo ς ουνχείς εοnnoς των φορων της Eμου φως . Τοπάpονa , κστοponoa ηpoonoeeες ετoίoους μος σ Erοn α αοa ερoo Εν
αrma 6ev αι rpooe soitpa κ όνop oν τοupoτκό npoooν του ψε ηροτογνη το Gημnoο , της ουτοδοίn - στε το rpoto ρομοoγo npος οοοonoνn να nοpόδω, μα po έouv npοστστεύοει με νομους και
Η oύνδεση της Εύμου με το Δμόν τς θεοοoov
κης , npv 15 xpoνα Yovτov , γa όοους ουμούντο,
με τomeio Φoτuο, nou δ0τε noutehek couΑρόσινο φως, aπό το ΕAΕ
Αό μέχp mw npόοφατη ουνεδρίoon του ΣAE μ
pούno Aτonnoδν Συowοόν , onou onopo
pοho Aοnnov Dυpοnωnoν, onou enoφo
τεροος pους και 6ανικό μέγε0ος για την εξunn . oαε μpή τonenonon tου δpομonoγou nepoό
o μικρή ponenoinoη του δρομολογίοu nεpoά
- Συροu-Μυκονου-κpίας-tάμου- Βοpehυ
ρέτηon της ουγκεκpuένης γραμμής nou εa 6oε
- υpou- Mυκονου-paς-tάμου- Βopeίou
φερό, σος δυνοτότητις ονόητιSκ του εμnopiou Arοίου-Koβnoς το onoίο cτελeίtα δύο φορές
τηw ερδομόδα κoθε Πopoοuή και δευτέρα , με το
|popo Eλn66α δυστυος , η οκτήepa εταpeiο , noo nooς Μoκoνος. n onooς xoς της κουeic
oλnό και σύξησης του τουριστικού ρεύμστος ono τη
η nepipnμη 6δυκυναοκή Αννuμος Μουτoκή
Ετοιρείο ΔΝD, tneoε έξω, εv το συpεριμένο
5a Wγs.
Eτο ένο αό το δύ0 δρομοnoγo eο anaξει ο τεhmoio tης noponnoηκε τoν ηponμενο nεpo ος npoopoμoς και αντί της καρono τo nnoio o0
npootγnou τw ocοrovn , n onoio 00 dνα και
pουσόσει μtoο στο Μμόν της Ρoδου, και στόext nμόν oφετrpiος του δρομολογου εmστροφής
οδύνοτη η εnoεun του Η οέεa γwωστη με Νtpononotno ουτn anotελεi rpoton της Yεnκής
| κστόσοm του nnoioυ, noo xpeν της 6ΑΝΕ npoς γραμματέως Αyaίοu και Nnouτnς nohmn , xφ
στύνος κoλoήpou κοι n έι nόpei το nρόowo
στς 9 Αφnou 2004 hoyω βnopης nou chu noτο δημόσιο .
όστε το κpτo δpομoνo rooς οο00novn να
nopδ , μα χορό toυν npoστστεύοει με νόμους και
επtnεστί nov ono uν nepioo των Χρστουγtν κneίoιμο ουνορων τς κρες τους Eoστε υ σημoe
onc oMo nο του Εunnoνου Εομον eεoooovir
ς με ροση w epn. όna ουτά το xpόno , δεν υrrptε oντonooon στο
κneίσμο ουνόρων ος κpες τους Eoτε ο oημoνe
wwν . Δοφορεικά , το rputo δρομεnoo 00 rpoy
on upίως rua ovoouvδεoης της tάμου με η oυμrpo ματοroneet, το φνoτερο μέοο στον ίovουopο του
.Ηοντεκι στη οΑ 6
wwν Δοφορεικά , το rpoto 6ρομnoγο 00 npoy αproκoνηoί και cuaίδnmος covκό κpoς Με tς ono αpraκo νηoί και εuαίonmoς c0νκά xpoς Μευς αno
φόσες σος να εστε ayoupoς για τmν aνηoυνα της
oκευτοonoτοi κηroονομά του τόnou , nou Eivι α apopm
noo , aρκεtό βαριά.
Τουpoος Τρφουν anό tpa t xtρα τουκ
.Η ουνέχε στη o,4 τεύουo

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Η Βιβλιοθήκη δωρίζει 213 βιβλία στην Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Σάμου
  Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου προχώρησε στην δωρεά 213 βιβλίων στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Σάμου. Πρόκειται για παραμύθια και βιβλία δραστηριοτήτων κατάλληλα για παιδιά 4 έως 8 ετών που στόχο έχουν να προσφέρουν χαρά και δημιουργική απασχόληση στους μικρούς νοσηλευόμενους. «Μια μικρή χειρονομία αγάπης που ευχόμαστε να διευκολύνει έστω και λίγο τους μικρούς ασθενείς.Στις προθέσεις μας είναι να προχωρήσουμε σε ανάλογες δωρεές λογοτεχνικών ή άλλων βιβλίων και κόμικ για τους ενήλικες ασθενείς αλλά και τους συνοδούς και επισκέπτ
 • Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» - Έως 11 Ιουνίου οι αιτήσεις
  Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, ενημερώνει ότι: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Β’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 28458 Κ.Υ.Α..Όσα άτομα με αναπηρία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Β’ φάση υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και 11/06/2023.Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikosvoithos.gov.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναρτώνται στην οικεία ενότητα στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η αίτη
 • Άμεσος ψεκασμός κατά της ευδεμίδας
  Ειδοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές που έχουν αμπέλια στις περιοχές: Ηραίον, Κάμπος Χώρας, Μεσόκαμπος, Καλάμι - Δροσιά - Βλαμαρή Βαθέος, Κοκκάρι, Κάμπος Βουρλιωτών, Τσαρλύ, Παλιοχώρι και Άγ. Κωνσταντίνο μέχρι Λογαράδες, να ψεκάσουν από 1ης Ιουνίου 2023 και μέχρι δύο μέρες το αργότερο, για αντιμετώπιση της ευδεμίδας (σαπίλας) με Mimic (ή παρόμοιας δράσης εντομοκτόνο). Οι βιοκαλλιεργητές καθώς και οι παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στο «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» κι έχουν αμπέλια στις παραπάνω περιοχές, πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Ντιπ
 • Εκπόνηση Μελέτης Οδού Μυτιληνιοί - Κοκκάρι
  Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, υπέγραψε την Πέμπτη, 1η Ιουνίου, το Συμφωνητικό Εκπόνησης της Μελέτης Οδού Μυτιληνιοί - Κοκκάρι (Ρόγα) Σάμου προϋπολογισμού 437.152 €.
 • Εκδηλώσεις Ιστορικής Μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
  Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 570 χρόνων ἀπό τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, τήν 29ην Μαΐου 1453, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, διοργάνωσε, ὡς ἐποφειλομένη τιμή πρός τούς πεσόντες, Ἐκδηλώσεις Μνήμης.Τήν Δευτέρα 29 Μαΐου στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Ἀνατολικῆς Σάμου και τήν Τετάρτη 31 Μαΐου στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Δυτικῆς Σάμου, κατά τίς ὁποίες ὁμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμφιλόχιος Φλεβάρης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ θέμα: «570 χρόνια, Ἱστορική Μνήμη». Τίς ἐκδηλώσεις αὐτές πλ