Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Νοεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6921
Τιμή : 1.00
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Νέο ρεκόρ
ΑΑΔΕ: Απευθείαs πρόσβαση
σε ληξιαρχι κές Πράξειs γέννησηs,
γάμου, θανάτου & πιστοποιητικά
οικογενειακής κατάστασηs
του τουρισμού φέτos
φωνο συμβίωσης , διαθάνατος ή
άλλες μεταβολές στην
οικογενειακή τους κα
Από 1ης Δεκεμβρίου
Πλεόνασμα ύψους αρχίζει η διασύνδεση ζύγιο,
2.631 εκατ. ευρ εμφάνισε το ταξιδιωτικό Αρχής Δημοσίων Εσό.
ισοζύγιο τον Σεπτέμ- δων (AΑΔΕ) με το Μη .
βριο του 2019 έναντι τρο Πολιτν του
2.282 εκατ . ευρ τον
αντίστοιχο μήνα του κν μέσω του αναβαθ2018, όπως rpοκύπτει
της της Ανεξάρτητης
τάσταση ,
"Οι nολίτες απαλλάσ
σονται από ένα σημαντικό βάρος και μια
Κέντρου ταλαιπωρία δεκαετιν
από σχετικά στοιχεία Διαλειτουργικότητας που σχετίζεται με την
προσκόμιση πιστοποι.
τείας Πληροφοριακν ητικν στην Εφορία
για σημαντικές πρά.
ξεις όπως η σύναψη
συμφνου
υπέγραψε ο υπουργός συμβίωσης κ.α.
Υπουργείου Εσωτερι μισμένου
Aνξόρnn Aοo
Δημοοων Εοδων
της Γενικής Γραμμα.
της Τράπεζας της Ελλάδας
Όπως αναφέρει η
ΤΤΕ σε ανακοίνωση
της , αύξηση κατά
16,0% κατέγραψαν το
συνέχεια στην 11
Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).
Την σχετική απόφαση
γάμου,
θανάτου καθς και τα
Πστοποιητικά οικογε .
νειακής κατάστασης
θα συλλέγονται από
την ΑΑΔΕ απευθείας γικότητας επιτυγχάνε.
και μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας
της ΓΓΠΣΔΔ εν οι πολίτες δεν θα αναγκά.
ζονται να συλλέξουν αξιοποιεί άμεσα δεδοτα αντίστοιχα πιστονικά και αυτοματοποι
ημένα .
Έππλέον, μέσω της
παραπάνω διαλειτουρ.
Επικρατείας και Ψη.
φιακής Διακυβέρνησης,
Πιερρακάκης ,
στόχο να μπει τέλος
στην διαχρονική ταλαι.
πωρία των πολιτν να
| προσκομίζουν οι ίδο
τα έγγραφα στις φορο λογικές αρχές για ληξιαρχικά γεγονότα που
τους αφορούν όπως η
Υέννηση, γάμος , σύμ
Προχωράμε με στα
θερά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό
του Κράτους με γν
μονα την απλοποίηση
των διαδικασιν και
την επuικοινωνία των
φορέων του Δη μοσίου- δήλωσε ο κ.
Κυριάκος
ΣΕΒ: Μα στιs
ται η καλύτερη άσκηση
των αρμοδιοτήτων της
ΑΑΔΕ, καθς θα μπορεί από σήμερα να
δύο θέσειs
εργασίαs
στην Ελλάδα
απειλούνται
από τis νέες
τεχνολογίεs
Πιερρακάκης.
Στην πράξη οι ληξιαρ- noιητικά από τον Δήμο
μένα σχετικά με :
- Μεταβολές στοι
χείων στο Φορόλογικό
συνέχεια στήν 10
ή τα ΚΕΠ καθς αυτό
θα γίνεται ηλεκτροχικές πράξεις γέννηγάμου
Τέλ0s εποχής
για ΑΜΚΑ και
ΑΦΜ φέρνουν
οι νέες
ταυτότητες
Μία στις δύο θέσεις
εργασίας
για την
ακρίβεια το 48 % μεσοσταθμικά , κυρίως
στις εργασίες ρουτί.,
νας και χαμηλής εξειδίκευσης , απειλούνται
από τις νέες τεχνολογίες, τους αυτοματι.
σμούς και τη
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2