Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αναπτυξιακό πακέτο 1,2 δισ. το 2020
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108 592155
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου : 27.086
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Αναπτυξιακό Πακέτο 1,2 δισ. το 2020
Προϋπολογισμός: Αντιστάθμιση των θετικν μέτρων με Παρεμβάσεις για Πρόσθετα έσοδα στο Δημόσιο
Πακέτο αναπτυξιακν και κοινωνικν Παρεμβά σεων ύψους 1,181 δισ. ευρ Περιλαμβάνει ο νέος
κρατικός Προϋπολογισμός του 2020, Που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης. Το κόστος του εν λόγω Πακέτου
θα αντισταθμιστεί, όχι από την επιβολή νέων φό ρων, αλλά με ισοδύναμες παρεμβάσεις , Που θα
βελτινουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα , καθς
θα αποφέρουν στα δημόσια ταμεία Πρόσθετα έσο
δαύψους 1,189 δισ. ευρ. Επισημαίνεται ότι όλες
οι φοροελαφρύνσεις που περιλαμβάνονται στον
νέο κρατικό Προϋπολογισμό του επομένου έτους, φρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κλεί
καθς και οι δημοσιονομικές Παρεμβάσεις θα π ριληφθονστο νέο φορολογικό νομοσχέδιο Που θα
λογούμενους και για όλα τα εισοδήματα , το οΠοίο
θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του νέου έτους και
θα συνοδεύεται με αύξηση στο 30% των e δαπανν .
Προς την κατεύθυνση εξάλλου αυτή θα συμβά
λουνη επέκταση του συστήματος αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σχεδόν σε
Στα . Χαρακματα
οι μνηστήρες
του καζίνο
Πάρει τον δρόμο προς τη ουλή εκτός απροόπτουτην επόμενη εβδομάδα . Με τον νέο προϋπολογισμό
η κυβέρνηση προχωρά ουσιαστικά στην άμεση
υλοποίηση του συνόλου των δεσμεύσεων Που εί χε αναλάβει Προεκλογικά, αλλά και από το βήμα
της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και Που πρωταρχικό
στόχο έχουν την ελάφρυνση των χαμηλν και με περίπου 7.000 περιοχές της χρας , αλλά και ο
σαίων εισοδημάτων , εν ταυτόχρονα πετυχαίνει
να είναι ουδέτερο το δημοσιονομικό ισοζύγιο ελαφρύνσεων-Παρεμβάσεων. Και αυτό γιατί η μαύ- ματικές τιμές της αγοράς, η επτάχυνση της επίλυσης
ρη τρύπαν Που θα ανοίξει στα έσοδα από τις ελαΤουλάκιστον ακόμα μία εβδομάδα θα χρε
ασθεί η Επιτροπή Διενέργειας του διαγων
σμού για την άδεια καζίνο και τη δημιουργία
του Integrated Resort Casino σmνανάπυξη του
Ελληνικού στε να καταλήξει στο Πρακτικό
για την εγκυρότητα των νομιμοποιητικν εγ
γράφων των δύο ενδιαφερόμενων. Οι πληρο
φορίες αποδίδουν τη δυστοκία στις αποφάσεις
κυρίως σε ελλείψεις στα δικαιολογητικά στη μία
από τις δύο Προσφορές Που έχουν κατατεθεί,
εν Πηγές της αγοράς δεν αποκλείουν το εν
δεχόμενο να ακολουθήσει σειρά Προσφυγν
Που θα Προκαλέσει Πολύμηνη καθυστέρηση
για την εΠιλογή του επενδυτή. σελ . 7
εξορθολογισμός του συστήματος που θα οδηγήσει
στην αντικειμενικότερη εξίσωσή τους με τις πραγ
φορολογικν διαφορν Που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά και η αύξηση της ε σπραξιμότητας εσόδων από ακίνητη περιουσία.
ειδικά από το Airbnb. σελ . 45
σει με το νέο σύστημα ηλεκτρονικν συναλλαγν
Που θα ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους φοροΠροϋπολογισμός υπεραποδόσεων
2020:+2,8% το ΑΕΠ, υπερπλεόνασμα 164 εκατ, +1,8% η ιδιωτική κατανάλωση, +5,1% οι εξαγωγές, +1,8% nαπασχόληση
Διασύνδεση ΑΑΔΕ
Με πρόβλεψη για ρυθμό ανά
Πτυξης 2,8% του ΑΕΙΠ μέσα στο
2020, αλλά και εκτίμηση ότι το
Πρωτογενές Πλεόνασμα της επό
μενης χρονιάς θα διαμορφω
θεί στο 3,6% του ΑΕΠ, οριακά
Πάνω αΠό τον στόχο του 3,5%
ή μόλις κατά 164 εκατ ευρ .
κατατέθηκε χθες στη Βουλή ο
κρατικός Προϋπολογισμός του
2020. Ανοιξε έτσι μια περίοδος
εντατικν διαδικασιν για το
υπουργείο Οικονομικν στο
Κοινοβούλιο, καθς την επό
μενη εβδομάδα ακολουθεί η
κατάθεση του φορολογικού νο
μοσχεδίου, εν μέχρι τις 20 Δε
κεμβρίου θα έχει ψηφιστεί και
το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκ
κινα δάνεια των τραπεζν. Για
το 2020, ροβλέπεται να υλοΠΟιηθούνόλες οι ελαφρύνσεις
Που έχει εξαγγείλει n κυβέρ
Vηση, συνολικού ύψους 1,18
δισ. ευρ . Το μεγάλο ερτημα
έχει να κάνει με το ύψος του
έκτακτου κοινωνικού μερίσματος Που θα διανεμηθεί κα
τά τη φετινή χρήση. Μπορεί ο
κρατικός Προϋπολογισμός να
Προβλέπει υπεραπόδοση 436
εκατ. ευρ κατά τnν εκτέλεση
του φετινού Προϋπολογισμού
(σσ: το Πρωτογενές Πλεόνασμα
εκτιμάται αυτή τη στιγμή στο
3,7% του ΑΕΠ, έναντι στόχου
3,5% ) , αλλά οι εβδομάδες Που
απομένουν μέχρι το τέλος του
χρόνου χαρακτηρίζονται από
Πολλές αβεβαιότητες . σελ. 23
με Mητρο Πολιτν
Από 1 ης Δεκεμβρίου αρχίζει η διασύνδεση της
ΑΑΔΕ με το Μητρο Πολιτν του υπουργείου
Εσωτερικν μέσω του αναβαθμισμένου Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακν Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) . σελ. 9
Ιδιωτική κατανάλωση
Δημόσια κατανάλωση
Ακαθάριστος σχηματισμός
Παγίου κεφαλαίου
13,4%
ΑΔΜΗΕ
Εξαγωγές αγαθν
και υπηρεσιν
Αντίμετρο για απολιγνιτοποίηση
μονάδες φ.α. 2.400-2.800 MW
Εφικτές Προϋποθέσεις θέτει η νέα μελέτη του
ΑΔΜΗΕ για την επάρκεια του συστήματος,
στε με τηv Πλήρη απολιγνιτοποίηση του μίγ ματος ηλεκτροπαραγωγής έως το 2028 να μην
τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια τροφοδοσίας της
χρας με ηλεκτρική ενέργεια . Έτσι, σύμφωνα
με πληροφορίες, η μελέτη του ΑΔΜΗΕ δείχνει
Πως για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούν νέοι
ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί φυσικού αερίου
συνολικής ισχύος 2.400-2.800 MW. σελ. 13
Εισαγωγές αγαθν
και υπηρεσιν
Βασικές παραδοχές
του Προϋπολογισμού
Εναρμονισμένος,
Δείκτης Τιμν Καταναλωτή
Απαοχόληση
Ποσοστό ανεργίας
Με πλεόνασμα
1,799 δισ. ευρ
οκοινωνικός
Προϋπολογισμός
Συγκρατημένες
προβλέψεις
από 0ΟΣΑ
Επιπλέον
έσοδα 134 εκατ.
Με ενισχυμένη κερδοφορία
στο 9μηνοn Εθνική Τράπεζα
στα ταμεία
των δήμων
Σημαντική άνοδο Παρουσιάζουν τα κέρδη μετά
φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του
ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στο ενεάμηνο
φέτος, καθς-σύμφωνα με τις λογιστικές
καταστάσεις- αυξήθηκαν σε 423 εκατ . ευρ
από 61 εκατ. το εννεάμηνο 2018. σελ . 11
Διασταυρσεις στοιχείων
2.1% ανάπτυξη εκτιμά για το επόμενο 12μηνο
Διασταυρσεις των δεδομένων
των δήμων για τα τμ. των κτι
σμάτων, βάσει λογαριασμν ΔΗΗ
μετο Ε9 για τον επανυπολογισμό
των δημοτικν τελν και του τέ
λους ακίνηunς Περιουσίας, Προαναγγέλλει n εισηγητική έκθεση
του προϋπολογισμού . Το μέτρο
θα ενισχύσει τα έσοδα των δήΡυθμό ανάτυξης 1,8% φέτος και 2,1% το 2020 βλέπει
για την Ελλάδα ο 0ΟΣΑ, Για το Πρωτογενές πλεόνασμα
αναμένει υπέρβαση τουστόχου φέτος και επίτευξή του
το 2020. Προσδιορίζει ως προτεραιότητα τη μείωση των
κόκκινων δανείων και τη συνέχιση των μεταρρυθμί
σεων. Στην εξαμηνιαία έκθεσή του για την Παγκόσμια | νεες
οικονομία Που δημοσιοΠοίησε χθες, ο 0ΟΣΑ σημει
νει Πάντως ότι η σχεδιαζόμενη επεκτατική δημοσιο- εκδοσεις
νομική Πολιτική θα μπορούσε ίσως να δσει μεγαλύόθηση στmν οικονομία απ' ό,τι Προβλέπει. σελ 5
Πλεόνασμα ύψους 1.021 εκατ .
αναμένεται να έχουν τα ασφαλι
στικά ταμεία το 2020 σύμφωνα
με την Πρόβλεψη του Προϋπο
λογισμού, εν Πλεονασματικό
κατά 1,799 δισ. Προβλέπεται να
είναι και το συνολικό ισοζύγιο
όλων των οργανισμν κοινωVι
κής ασφάλισης (Ταμεί, ΟΑΕΔ,
ΟΠΕΚΑ , ΝΑT, EΟΠY). σελ. 2.3
ΣΕΠΕΕ
σελ.2.3
Έρχονται
Ανοδικά το ελληνικό
επιχειρείν στην ένδυση
Τι προβλέπει η τροπολογία
Περί τακτοποin σης αυθαιρέτων
ομολόγων
μων με 134 εκατ. σελ 45

Τελευταία νέα από την εφημερίδα