Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)
Βρυτής - Νικόλας Καραθάνος 1951-1974* Βοκτήρια -Εκότρια Στανμίδου ΙL Συλιανή
Αp φύλλου 6880-11.998
0,50 ε
Νέα αναβολή για
Σήμερα η εκδίκοση στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Καβάλας
Συμφωνία να πέσουν
οι τόνοι και η κινδυνολογία
για τη διοργάνω ση
της Ονειρούπολης
Πς εξελίχθηκ η συζήτηση και ποιο
είναι Το ιστορικό της υπόθεσης
Με στόχο την δεύτερη
Το Κτήμα Παυλίδη
συζήτηση της
νίκη στο πρωτάθλημα
ακατέκτησε τον διεθνούς
| τιμολογιακής πολιτικής
η Δόξα στα Χανιά
φήμης κρτικό οίνου Mark
της ΔΙΑΑΜΑΘ
Το θέμα έχει άμεση σχέση με τη συζ τηση για την αύξηση των δημοτικν τελν
σελ δη
Ρόβας: θέλουμε
πολύ τ διτλόSquires του Wine Advocate
σελ. 3η
σελ. 5η
gυλ. Τη
Σε καλό κλίμα η συνάντηση χθες το μεσημέρι
Κανένα πρόβλημα στην
κατασκευή του νέου Δημοτικού
Σχολείου Νευροκοπίου
Σήμερα στο δημαρχείο Δράμας η υπογραφή και η εκδήλωση
Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του
Δ. Δράμας και του Οργανισμού
Το Χαμόγελο του Παιδιού
Της Σουζάνος
Θεοδωρίδου
Την παρουσίαση της εκδήλλωσης για την υπογραφή
Συμφνου Συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου Δράμας και
του Οργανισμού -Το Χαμόγελο
του Παιδιού, , έκανε χθες το
πρωίο αναπληρωτής δημάρχου
Δράμας και αντιδήμαρχος , κ.
Μχάλης Τάσσου
Η υπογραφή του
Συμφνου Συνεργασίας μεταξύ των δο
φορέων , θα
πραγματοποιηθεί σή
μερα το πρωί,
παρουσία του
δημάρχουκ Χρ.
Μαμσάκου και του
προέδρου του ΔΣ
του Οργανισμού - Το Χαμ γελο του Παιδιού" , κ κστα Γιαννόπου Δήμαρχος Νευροκοπίου: Η ΚTΥΠ παρακολουθεί καθημερινά το έργο και όλα βαίνουν κα λς !
Του Θανόση Πολυμένη
χαroοpήματ
Αίζςται το έργο
της κατασκευής του
νέου 120έσιου Δημοnκού Σχολείου Νευροκοπίου, τ οποίο έχει
ξεκινήσει να κατα
σκευάζεται ήδη από την
περασμένη άνοξη . Σύμ
φωνα με την ισχύουσα
σύμβαση , το έργο ανα
μένετα να παραδοθεί
τον Qκτβριο του 2020
και δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημασ' αυτό, eπισημαίει στον-Πρωνό
Τύποο δήμαρχος Neυροκατίου κ . Κυρακίδης
Αναλυτικότερα την περασμένη εβδομάδα και συγκε κρμένα στις 16 Νοεμβρίου 2019, ο-Πρωνός Τίποςεδie δημοσιεύσει σχετικό ρεπορτάζ στο οποίο γνόταν
λόγο για πληροφορίες που υπήρχαν ότι το έργο είχe
σταματήσε, χωρίς να υπάρχει όμως συγκεκριμένος
λόγος Στη μικρή κονωνία του Νευροκοπίου , όλα αυτά
καταγράφονταν αρνητκά και όλοι μλούσαν για το στα μάτημα του έργου.
Τις ίδιες πληροφορές και ανησυχες είχε και ο δ μορχος.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Ο οντδήμαρχος Δήμου Αρόμας .
κ. Μηάλης Τάσσου.
Δράμας και είμαστε στην ευχάριστη
θέση, να καλέσουμε όλους τους συν
δημότες μας στη σημερνή εκδήλωσηΗ
Δράμα χαμογελά, όπου παρόλληλα θα
παρουσιαστεί το πλαίσιο κανής δράσης
δημαρχείο Nευροκοπίου και σ' αυτήν παρέ στησαν εκπρόσωποι των Κπριακν Υποδομν , του αναδόχου,
eστρόσωπος της Διείθυνσης Πρωτοβάθμας Εκπαί
δευσης Ν. Δράμας εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπα δευτικν Πρωτοβάθμιας Εαταδευσης Ν. Δράμας ο
διευθυντής του σχολείου , εκτρόσωποι του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων και σύσσωμη η δημοτική
αρχή.
Κυριακίδης Δεν υπόρχουν προβλήμαα
Προβλήματα τεχυκά και επίβλεψης του έργου δεν
των δυο φορέων
Οδήμος Δρόμας, ποραμένει πιστός στο
ενημερωτική εκδήλωση σήμερα στις 6 θετκό κονωνικό πρόσωπο που έχα επιδεί
μμ. στην αίθουσα πολλαπλν χρήσεων ξει όλα αυτά τα χρόνα Παράλληλα, διευ
του δημαρχείου Δράμας, προκεμένου να ρύνει τη δράση σημαντικνw και κονωνοκν
παρουσιαστεί και επίσηματο Σύμφωνο Σ - φορέων , στο πλαίσιο του δήμου Δράμας-.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της απογεu
έργο που πραγματατοιείο Οργανισμός. ματνής εκδήλωσης, στις 18.10-18.20 μμ.,
Σε δηλσεις του στα τοπικά μέσα ενη- θα ίeι η έναρξη με τον χαιρεισμό του
μέρωσης , ο κ. Τάσσοου, αναφέρθηκε στη δημάρχου Δράμας, κ . Χρ. Μαμσάκου, αο
συνεργασία των δυο φορέων , επεσήμανε λούθος , στις 18201840 μμ, ο πρόεδρος
μεταξύ άλλων ότι : Στις αρχές της νέας του Δ.Σ του Οργανισμού Το Χαμόγελο
θητείας της δημοτικής αρχής , είχαμε τη του Παιδιού- , θα παρουσάσει το Σύμ
χαρά να υποδεχτούμε στο δημαρχείο φωνο Συνεργασίας μεταξύ του δήμου
Κατόπιν , θα πραγματοποηθεί ανοιχή
νεργασίας καθς και οι δράσεις και το
: Νευροκοπίου κ . Κυριακίδης, ο οποίος μιλντας υπάρχουΝ , δήλωσε στον -nΤ μετά το τέλος της συστον-nT,, σημείωνε ότι είχε ήδη ξεκνήσει την σύγ - σκεψης αυτής, ο δήμαρχος Nευρακοπίου κ . Πάνης Κυ
κληση σύσκεψης στο δημαρχείο Νευροκοπίου, στε οι ριακάδης, ο οπαίος σημείωσε επίσης ότι υπάρχει
eτρόσωποι των αρμόδιων φορέων να διαβεβασουν καθημερωή επίβλεψη από Τς Κτρακές Υποδομές
την πορεία του έργου .
Ο κ. Κυριακδης εie συγκαλέσει στην σύσκεψη να ζουμε για να τελεκσει το ργο.
συμμετάσχουν εκπρόοωπα των Κnριακν Υποδομν
ΑΕ, της εταιρείας του δημοσίου δηλαδή που αναλαμ ότι το έργο συνεχζπαι κανονικά και ότι δεν υπάρχει καβάνει την κατασκευή σχολείων και άλλων δημόσιων κι- νένα πρόβλημα με τον ανάδοχο .
ρίων , eκτρόσωπος του
αναδόχου καθς και
εκπρόοωποι συναρμόδωων και σχετικν φορέων.
Ησύσκεψη αυή πρarματοποιήθηκε τελικά
θες το μσημέρι στο
(ΚTΥΠ ΑΕ) και επαγρύπνηση, κ εμείς μαζί τους στηρέ
Δράμας , επροσπους και κλιμάκιο, με
επκeφαλής τον πρόεδρο του Οργανσμού
Το Χαμόγελο του Παιδιού.
Δράμας και του Οργανισμού
Όπως είπε οκ Κυροκίδης, η ΚΤΥΠΑΕ διαβεβαίωσε
Στη συνέχεια , στις 18.40-18.50 μ.μ, θα
ακολουθήσει η προβολή οπτικού υλικού,
Στο πλαίσιο εκείνης της συνάντησης όπου θα γueι παρουσίαση των δράσεων
και του έργου του ργαΜσμού-Το Χαμόσίας μεταξύ του δήμου Δράμας και του γελο του Παιδιού , και στις 18.50-1920
σημαντικότερου φιλανθρωτικού οργαν μμ, η ψυχολόγος του Οργανισμού, κα .
σμού του στην Ελλάδα . Οι συζητήσεις Ματίνα Γαβριήλογλου, θα μιλήσει για τη
αυτές είχαν την ευτυχή κατάληξη , υπο- δράση του-Χαμόγελου του Παιδού-στην
γραφής ενός Συμφνου Συνεργασίας με - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τέλος, η
εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις
σελ4η|
είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο συνεργα ΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ταξύ των δύο φορέων.
Εναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον δήμο
και συζήτηση με κανά
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnaκόνσης.
ηeξέλίξη στην εέτοση του μαστού
. Yπέpnχος Μοστού
| ευκαιρίες
για όλους
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνnικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υnέpnχo-Τiplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθοnαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κεντρικός ομιλητής:
Πάντα 8πλα 6ας αζτέσ,
μμαpίmι τνωπο
Στέλιος Κυμπουρόπουλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak: 2521022413
email [email protected]
Σάββατο 23 Νoεμβρίου 2019, ρα 18:00
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 06977 472890
*Αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής"
του Διοικητηρίου. της Π.Ε. Δράμας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα