Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Εoς δpύσεως 1932
Αριθμός φoλλου
18.697
ιδρυτής ΜΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής Π0ΠH ΗΛ ΚΟΣΥΡΗ
Σελίδα 3
Εντός έδρας αγωνίζονται 0ΦΙκαΑΟΑN
σε Footballl6ague και Γ Εθνική:
. Ντερμπσε κορυφή και ουρα στην Α' ΕΠΑΛ
Επισκευές στις Παιδικές Χαρές
" Αγωνες κολυμβησης στον Αγ"Νίκόλαο
Μεγάλες ζημίες
στην ελαιοπαραγογή της Κρήτης
. Τι αλλάζει στην
κυκλοφορία στην
Παλαιολόγου, τον
κόμβο Νοσοκομείου
και το σχολικό
συγκρότημα
Ξηροκάμπου
Lνότηρη δι ημγμηνιοηξί σίμεα μ το Γιωυγό Αιματής Αάπολν
Peθύμνου Μαρία Αιονή θούν ευρωπαϊκοί πόρο
Από την πλευρά Του Χανων Νίκο Κολογερη σe κpιθεί αν και
ο. θορίδης ανακοίνωσε και τον Αντιπεριφερει κατά nooo Το Υnoυργείο
την nρόθεσή του να επ- όρχη Πρωτογενή Τομέα μηορεί να διαθέοει εθν- Το, θέμα της δακοπρο - σκεφθεί την Κρήτη Μάλ . Μανόλη Χνάρη , θα συνα . κούς πόρoυς Επυπλέον
οβολής και των μν στα η επίσκεψη θα είναι ντηθεί με τον κ. Βoρίδη θα διαφανεί αν unaρχουν
mou έχει νnρστεί η Ελα δήμερη και θα npaμα στις 12 το μεσημέρι Ανα nepieupa για άλλες ε
τοποηθεί στις 4 και 5 Δε - μένεται να καταθέσει την νέργειες που θα στηρί
νάλες διαστάσεις για την κεμβοίου 2019 Αυτό προ διατυπωμέη θέση για ξουν τους napαγuγoύ
Στη συνόντηση μεγάλη
npοκαλεί και novoκέφαλο δήμερο αυτό ο νnouργός γα το χαμένο εισόδημα σημοσία έχει και η στο .
στην πολιτική ηγεσία του θα έχει τη δυνατότητα να των αγροτν δεδομένου χειοθέτηση, nou Βα επ
τευχθεί από την ηλευρά
της Κρήτης , δεδομένου
Μετά τη σύσκεψη της nκές αρχές , 6οο και τους το npdβλημα έχει μεγά , ότι η Περφέρεια έχει ο.
νακοινσει πως με τα
onoia μετείχε ο rενκός νότατα και να εnoκεpθεί Το ενδιοφέρον είνα ιδρύματα nou διαθέτει
του Υnouρ ηyείσες περιοχές Μέ Πως aυτή η συνάντηση αν mpoχωρεί στον έλεγχο
και όηως nροδιαγράφε και την anoriμnση των
κος ακολούθησε χθες μορφωθεί ηρόγραμμα της ται δεν θα έχει anoφ npaγματικν δεδομένω
και θα καταθέσει σχετι
κές προτάσεις Απομένει
ρως τις προθέσεις του να δούμε αν στο μεσοδιά
με , τον-nεριφερειόρχη Χθες από τα Χανιά ό Υnouργείοu Aypoτικής A στημα , μέχρι την κάβοδο
Κοήτης Στούρο Αρνοου -nou έδωσε το noρν στις νάπτυξης και Τροοίμων του Υnoupγού στο νησί
εκδηλσεις για τον εop. σε σχέση με το θέμα A . υπάρχει η δυνατότητα
| Ο: Στρατάκος ενημέ , τασμό των Εισοδίων της ναμένεται δε να επιβe . να ωριμόσουν λύσεις για
ρωσε την ολιτκή ηγεσία θεοτόκου και της ημέ - βοισει nuς θα διεκδικη- τους nαραγωγούς.
μεγάλ .
Peropra
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΤΕΛΛAΚΗΣ
Σελίδες 4 κοι 6
. Προκηρύσσεται
η αποχέτευση σε
Αλμυρό , Αμμουδάρα,
Βαθύ και η ύδρευση
οικισμν του Επ.
Μεραμπέλλου
oaρaγωγή λαμβάνει με .
Κρήτη με αποτέλεσμα να κτικά σημαίνει ότι στο ην ανάγκη αnoζnuσης
Υπouργείου Αγροτικής A - δeι από κοντά τόοο τον ότι τα στοιχεία των ζηnepιφερειdρχη και τις το
νάπτυξης και Τροφίμων.
μν anoδεικνύουν nως
Τετάρτης στα Χανιά , στην
αγροτικούς φορείς , mθa λες διοστόσεις
γείου Γoγος Στρατά - χρι στιγμής δεν έχει διο
Σελίδες 3,6δ και 17
τηλεφωνική επικοινωνία επίoκεψης αλλά θα πρέ οεις , είνα σημαντική δ.
του Υnουργού Αγροτικής net v αναμένετα το επό . ότι anooaφηνίσει nλή
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη μενο χρονικό διάστημα.
Kastune
SAD.Aa
Enoγγeμτός
. ενn
τnmo oρκού .rpκοb
Χάpου
Ithe luury colection
του Υπouργείου για την ρας των Ενόπλων Δυνά .
διάσταση του
τος , Τις καταγραφς μεων ο nερφερειάρχς
υπάρχουν , την nρο0 - νupίζουμε ότι uπdp .
κτκή και μεγάλη nρτη χουν θέματα an όλες τις
anoτίμnon nou φανερ , nλυρές , αλλά το ητού.
νει σοβορά προβλήματα μενο είναι να Βρούμε τη
στην mapaγωγή της Κρή , λύση Αρα χαμηλοί τόνο
της , καθς και για Τς θ - σ αυτή 1
σεις των αγροτικν φο .
peωv, Των τonκν φο .
pέw, των Δήμων και της
Περιφέρειας , nou oυντεί
νουν στο δεδομένο μας
μεγάλης ζημός noυ npe για
nei να anoκατασταθεί
Στη χθεσινή τηλεφω . npayματοποιηθεί συνά.
: nou Aωσε χαρακτηριστικά
ΘΑ ΕΜΑΣΤΕ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΓΙΑ ΑΓΕΣ ΜΕΡΕΣ
1ul "/ IΗ
ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12
η τη φάση και να
nepμένουμε να έρθει ο
Υnοuργός
Τ.2841026402
Συνάντηση
στην Αθήνα
ambes
σήμερα
ΟΡIΟΙ
Η κου4να Των ονείρων σας με δρο 1.000 ή επκονωνία ο . Aρ . ντηση των Αντnερie ρειαρχν Κρήτης με τον
ναουτάκης ενημέρωσε
τον κ . Βορίδη για τις δι - Υnouργό Αγροτικής Ανά .
αμορφωμένες ουνθήκες πτυξης στην Α0ήνα Η
Με κόθε ογορά εninλω κουνος anό 3.900ς
υμπερλομβανομένου ΦΠΑ 0ος κάνουμε δρο 1.000 αναφορικά
pο εoμεντς ογopές οος ή ω κκές
αυακεμές α0ς Η npooφορό ισχiα έως 30/11/2019
1ο Χλμ Αγiου Νολoου - Κρτσός , Αγιος Νκόλος
| ηA. 28410 15725 , emotiookainogr -wwwkastno.gr
ρoέρειας Κρήτης απoαντιπροσωπεία
βλημα των ζημιν στην ελαιoπαραγωγή unoγραμ - τελούμενη από τον Αντι.
μίζοντος ότι το πρόβλημα nεpφερειάρχη ασιθίου
στη βόρεια πλευρά του Γόη roυλιδάκn Hρ .
νησιού είναι πραγματικά κλείου Νίκo Συριγωνάκη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα