Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Κθημερινή οικονομική ειδική gημερίδα Διακηρίξευν-Δημοηροστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6919
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Μέχρι τέλη
Απριλίου
η Προστασία
α' κατοικίαs
Διασύνδεση
ταμειακν μηχανν με
το Taxis το 2020
τελική
και πραγματική αξία
στις δύο άλλες πτυχές
του ψηφιακού μετασχηματισμού:
μορφή είναι το νομοθετικό πλαίσιο για α
ηλεκτρονικά βιβλία
ανέφερε ο διοικητής ηλεκτρονική τιμολότης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων r. Πιτοιλής , μ- φορολογικν μηχανι λντας
Thessaloniki Tax Forum,
με θέμα: "Φορολογία
και οικονομική ανά .
πτυξη , με κλειδί την
Στην παράταση έως
και τον Απρίλιο του
2020 του ευνοϊκού
καθεσττος για την
προστασία της πρωτης κατοικίας μέσω
της ηλεκτρονικής
πλάτφόρμας που λει.
τουργεί στην Ειδική
Γραμματεία ίδιωτικού
Χρέους, έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με ψηφιακή ωριμότητα . μένα χωρίς να έχει
τους θεσμούς .
συνέχεια στην 11
Ανεξάρτη της
γηση και στη διασύνδεση
σμων , με το Taxis, επι
σημαίνοντας
"Χωρίς τα ηλεκτρονικά
βιβλία απλς θα μα
ζεύαμε κάπου δεδο110
αξία αυτό ούτε για τις
Μετά τη ψήφισή του
θα ακολουθήσουν και
οι προβλεπόμενες κανονίστικές αποφάσεις
| και όηως είπε ο διοικη.
τής το 2020 θα είναι η
χρονιά προσαρμογής
για όλους στη νέα
πλατφόρμα των ηλεκτρονικν βιβλίων , Τα
ηλεκτρονικά βιβλία ,
υπογράμμισε ο κ . Πι.
τοιλής , δίνουν νόημα
επιχειρήσεις ουτε για εξαφανίζοντας αποδεί . ληγμένες άδειες καξεις, επισήμανε : Το ταλληλότητας
εμάς".
Για τη διασύνδεση
σημερινό τοπίο είναι
φορολογικν μηχανι , δυστυχς κατακερμα υπάρχει και μία σειρά
επιχειρήσεων που δεν
έχουν καν υποχρέωση
ΟΠΕΚΑ:
Στα ΚΕΠοι
τισμένο . Εχουμε φορολογικούς μηχανισμούς
σμν με το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis, με
αφορμή και τον εντοπι να τηρούν τέτοιους
μηχανισμούς" .
' Το τοπίο αυτό όπως
και ταμειακές που μποσμό του κυκλματος ρουν να διαβιβάζουν
τρίτεκνεςs και
Πολύτεκνεs
σε πραγματικό χρόνο
και online δεδομένα.
Εχουμε και πολλές ,
ραζε- το λογισμικό Πaνω από 160.000 ταείπε δημιουργεί σοβα.
ρές ανισορροτίες στην
αγορά . Η απάντηση
στον κατακερματισμό
συνέχεια στην 10
αποκαλύφθηκε
την περασμένη εβδο μάδα , το οποίο "πε .
μητέρες για
το επίδομα
των 1.000ε
μειακές μηχανές με
Αναδρομικά
ενστόλων
και ειδικν
Ξεκίνησαν οι αιτή.
σεις για το επίδομα
του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και Πολύτεκνες
μητέρες που μπορεί
να φτάσει έως και τα
1.000 ευρ.
Η υποβολή αίτησεν
συνέχεια στην 2
μισθολογίων
Σελίδα 9