Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρρFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12394
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Εύσημα στην κυβέρνηση από την Κομισιόν
Επιτυχής n τέταρτη αξιολόγηση
Επίδομα θέρμανσης: Ανοιξε
η ηλεκτρονική εφαρμογή
Ελάχιστο
εγγυημένο
εισόδημα για
800.000 πολίτες
νοξε η εφα0μογή στο ΤΑXIS net μέσω της οπο.
Aοsοι δκαιούχo επιδόματος πετρελαίου θέμαν.
σης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την είσπρα ξη του επιδόματος . Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική
εφαρμογή θα μπορούν να γίνονται μέχρι 20 Δεκεμβρίου.
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚη απόφαση mα τον καθορυ
σμό και την διανομή του επιδύματος πετρελαίου θέe
μανσης , το οποίο κυμαίνεται από 64 ευρ και φθάνει
τα 350 ευφό . Οι δικαιούχοι θα λάβουν όλη την επι .
δότηση άμεσα, μέχρι το τελος Δεχεμβοίου, πολύ νωρίτερα απο πέρυσι και με την αγοράμικρότερων ποσοτήτων πετρελαίου θέμανσης σε σχέση με πέρυσι,
όπως προβλέπεται στη σχετιχή απόφαση του υπου .
γείου Οικονομιχν.
Ενα στοίχημα του Κυρά .
κου Μητσοτάχη , που πολέμησε
ο ΣΥΡΙΖΑ, κατοχυρνεται στο
Σύνταγμαν, αναφέρουν στελέχη
της ΝΑ.
Με την πρόταση της NA στη
Βουλή , στο πλαίσιο της Συνταγ.
ματικής Αναθερησης, για κατο χύρωση του ελάχιστου εγνημέ
νου εισοδήματος στο Σύνταγμα
της Ελλάδας , αποδειχνύεται
στην πράξη ότι ο η κυβέρνηση
και ο Πρωθυπουγός νοάζονται
πραγματικά γα τους κοινωνικά
πιο ενάλωτους συμπολίτες μας .
Στα επύμενα χρόνια, ο προ
όπολογισμός για το Ελάχιστο
Εγyημένο Εισ6δημα , θα αυξη
θεί στο 1 διο . ετησίως , αντί των
760 εκατ . που προέβλεπε ο προ
ύπολογισμός του 2019 και 670
εκατ, σύμφωνα με την τελευ ταία εχτίμηση για φέτος . Και
θα καλύπτει 800.000 συμπολί Τον δρόμο για να εγκριθεί η εκταμίευση 767 εκατ . από τα κέρδη
των ελληνικν ομολόγων στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρί
ου ανοίγει η 4η έκθεση ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας
που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στουρνάρας: Δεν αρκεί
το σχέδιο Ηρακλής
Η έκθεση επικροτεί τη μεταρρυθμιστική δυναμική της κυβέρνη.
σης και επικαιροποιεί την ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (DSA)
που είχε γίνει στις αρχές του έτους , αναγνωρίζοντας την πολύ
Το σχέδιο lρακλής είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετπιση του πρβλήματος των
κόκεινων δανείων που αντιμετωπίζουν ο τράπεξες
, ωστοσο από μόνο του δεν αρχεί, με δεδομένο τον
όo των μη εξυπηρετούμενων δανείων που φτάνει
τα 75 διο. , εxτιμά ο . Στουρνάρα .
Συγκεχριμένα ο ανέφερε ότι "το χέδιο "1ρακλή..
που εxπόνησε η κυβέρνηση είναι ένα σημαντικό βήμα
ια την επίλιση του προρλήματος . Δεναρχεί όμως, με
δεδομένο τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείν
που φτάνει τα 75 δισ. Ο ίδιος παρομοίωσε τον όγκ
των κόκκνων δανείων με βρόro που πνίγει το τρα
πεζικό σύστημαν καθς αυτά υπερβαίνουν το 40.
μεγάλη βελτίωση που έχει επιτευχθεί στο κόστος εξυπηρέτησης
του δημοσίου χρέους τους τελευταίους μήνες .
Η Ελλάδα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμέ νου να πετύχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις επί των μεταρρυθμί
σεων για τα μέσα του 2019. , αποφαίνονται οι τεχνοκράτες της
Κομισιόν .
Η έκθεση επαναλαμβάνει την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% φ
τος και 2,3% το 2020, καθς και για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,8% του ΑΕΠ φέτος και 3,5% το επόμενο έτος.
.....e
τες μας", υπογραμμίζουν από το
χυβερνύν κόμμα .
ΤE: Ισοσκελισμένο το ισοζύγιο
τρεχουσν συναλλανν
Αύξηση 1.5% του εμπορικού
στόλου τον Σεπτέμβριο
Κτηματολόγιο: Μαζικά e-mails
σε 1.3 εκαr , ιδιοκτήτες
" σοσκελίστηνκε το ισο νγίο τρεχουσν σναλλαγν
στο εννεάμηνο Ιανουαρίου. Σεπτεμβρίου , εν την
Lαντίστοιχη περίοδο του 2018 είχε χαταγραφεί όλ.
λειμμα 1,4 δισ Τα έσοδα από τον τουρισμό την ίδια
περίοδο σημείωσαν αυξηση κατά 14%, Οι εξαγωγές
εκτός κανσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,6% σε τρέ
χουσες τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν
κατά 53% .
viα μαζική αποστολή ηλεκτρονιχν μηνυμάτων
Απρόχειται να προχορήσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο σε συνεργασία με την ΑΛΛΕ προκειμένου να ενημερ θούν οι πολίτες γα τις προθεσμίες υποβολής δηλσεων
της ιδιοκτησίας τους στο πλαίουο της κτηματογράφησης.
Συγκεχριμένα , τις επόμενες ημέρες πάνω από 1,3 εκατομ μύρια παραλήπτες πρόκειται να λάβουν e-mail από την
ΑΑΔΕ .
ξηση 1,5% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού
εμπορικού στόλου ( πλοία 100 κόρων και άνω)
Τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με την
αντίστοχη δύναμη του Σεπτεμβρίου 2018, έναντι με .
ωσης 0,1% που σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 προς το 2017 , και πλέον αφθμεί 1.882
κόρους , σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.