Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρerer να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διτήτς Ειύτης - Δoθιντής ΒΣ ΤΕΡBAEις 5A φύλω 1f5Τμή 0 0 υρά, Πέπτη 21 Νεβρον 2019
ΤΟΠΡΟΗΛΗΜΑΔΗΝ
Η ΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΜΑΗΒΕΤΙΑΣ
anό tr σε ατόoτοση t , and ta έτοα 1
, o vο σ.
cnόpoon ya tn νnεv nου p
τημα του Δ κτακτης ανάγκης του φονόμενα nou εκδηλ
μου Πρέβε . ουνόλου των Δημοτικν enκαν στην nεpιo τo
ζος, ο Γενικός Γpαμματέ Eνοtuν Zαoγγou και δστημα ano 7 έως 15
ος Πonής nροστασί. Λούpοu , ηροκειμένου να Μοεμβρίου .
yiνei διακείριση των ου .
ος Nίκος ΧoρδαAaς u ,
ουνίχεια υνη ααν
Μέτρα αναικούφισης της Ελληνικής Κοινωνίας
Λαμβάνει η Κοδέρτηση Κ. Mητσοτάκη
Μέτρα ανοκούφσης
npοεμένου η ελRnvικn
κοnωνία και κυρίως η με .
oaίa τάξη να ανοοάνε .
Λoμβονει η κυβέρνηση .
τmpντος έτα και ος ηρο.
εκnογικές ις δεσμεύσεις.
wνχεια στη σελ. .
Τis έξι δράσεις της κυβέρνησης
κυβερνήσεις
για το τσιγάρο
Δεν Πέσανε!
Για τnν αντιμετπιση
του μετανει στευτικού
Ανακοίνωσε ο Στ. Πέτσας
Ήδη ξεκίνησαν οι έλεγκοι στην Πρέβε .
ζα για την εφορμογή του αντικαmνιστι
κού νόμου και σύμφωνα με nληpoφopς
ΤK ευ όροσεις τηκ w.
ρέo σ onoeς
puλaμβάνετα το κείομο
των notspot oε Μuνn
Μo so
ταrοon ν.
Vρw Τw υ0τάμενων
6ομνν e po καιΚΟ σ)
a κα μεφα σηρικ των
ο μετανοστντκό o
βnημο ονοκνoοη
Εnκpστείο Ετthoς nέ,
τooς και Ουομηουοο E
ονικnς Αμυνος ΑΛpι0oης
Στεφαν,
ουνεχ στη τ Η
η nλειoψηφία των καταστημάτων ουμμορφνετα .
| υνέχru υτη σΕ