Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα έσπασαν μεσάνυχτα
στο Νοσοκομείο Σπάρτης
Στγμές από τον Τρωικό
Πόλεμο και την c0δύσσεια
στο Γύθειο > σελ10
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΣΥΡΙΖΑ Λοκωνίας
αΠρόσφυγας δε γεννιέσαιν
> ολ. 7
> σελ 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 Ετος 24 Αριθμός 5773 | Τμή φύλου 0,50Ε
Τηλ. 2781081253 Fax: 2731081250 . e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Ενεργοποίηση
λατομείων
στην Πελοπόννησο
επιδικει ο Νίκας
Στόχος η μεταφορά 20.000 αλλοδαπν στην ενδοχρα έως τις αρχές του 2020
ΚΕκλεισεν το σχέδιο
για το μεταναστευτικό
Να ενεργοηoήσει τις διαδι κασίες για την δημοπράτηση
των ανενεργν λατομικν
χρων , εντός των καθορισμένων λατομικν ζωνν , σε
όλες τις Περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, ζζητείο
περιφερειάρχης Παναγιτης
Νίκας , με έγγραφό του ηρος
την ΑnΟκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου , Δυτικής Ελ.λάδος και Ιονίου . Στόχος της
ενλόγω Πρωτοβουλίας είναι η
μείωση του κόστους Παραγω
γής των οικοδομικν υλικν
για την τόνωση και ενίσχυση
του εν λόγω κλάδου.
Ειδικότερα, ο n. Νίκας επι σημαίνει ότι κn Περιφέρειά
μος, θεωρντος τη διοδικα σία του καθορισμού των λατομικν περιοχν ως θέμα
ύψιστης σημασίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την
οικονομική ανόπτυξη της Πε .
ριφέρειας και γενικότερα της
χρας , έχει Προβεί με σειρά
ενεργειν της , στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της , στη
διεκπεραίωση των αnαιτούμενων διαδικασιν και το
σχετικό έργο οδεύει Προς
ολοκλήρωση, για το σύνολο
των Περιφερειακν Ενοτήτων μας , σημεινει στο εν
λόγω έγγραφό ο nεριφερειάρχης και καταλήγει Εχοντας
υπόψη το ενδιαφέρον nou
έχει εκδηλωθεί για την υλο noinon εξέχουσας σημασίας
ιδιωτικν έργων και ειδικό τερα τουριστικν υποδομν
και ηροκειμένου να διευκολυνθεί από ηλευράς επόρΟι δράσεις Που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Το συνολικό επιχειρησιακό να μεταφερθούν 20.000 Πρό- noinoη του ζητήματος και τη
naϊκής Πολιτικής ασύλου , αλλά
σχέδιο της κυβέρνησης για το σφυγες από νησιά του Αιγαίου διαμόρφωση κοινής ευρωπα - και δίκοιης κατανομής των
μεταναστευτικό-προσφυγικό , στην ενδοχρα έως τις αρχές κής nολιτικής . Ο Πρωθυηοuρ - Βαρν σημείωσε , τονίζοντας
αλλά και οι δράσεις ενίσχυσης του 2020. Επίσης , επισημάν- γός , Κυριάκος Μητσοτάκης , nως η Πολιτική της κυβέρνητων τοπικν κοινωνιν nou θηκε ότι κλείνουν τα hotspot έχει θέσει το ζήτημα σε όλες σης στηρίζεται σε τέσσερις
σηκνουν το βάρος της φιλο- σε Μυτιλήνη , Χίo και Σόμο τις εποφές του με Ευρωπαίους Βραχίονες 1) Την οnοτελεσμαξενίας προσφύγων, Παρουσιά- (Μόρια, ΒΙΑΛ και Βαθύ αντί- ηγέτες , στη Γ.Σ. του Ο.H.Ε. και τικότερη φύλαξη των συνό στουχα) και θα δημιουργηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής της ρων , 2) την επιτάχυνση των
Eπισημαίνουμε την διαδικασιν εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, 3) τις ουξημέ νες επιστροφές προσφύγων
λουθεί διαφορετική Πολιτική ρόλου της Frontex , αλλαγής και 4) τα κλειστά Προαναχωρη20
Τετάρτη
κυβερνη- νέες κλειστές δομές . Όηως Ε.Ε.
στηκαν
Νοεμβρίου , αnό
τικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα ανέφερε ο Στ . Πέτσας , η κυ - ανάγκη υπευθυνότητας και αλ και τον υφυπουργό Εθνικής Βέρνηση έχει χαράξει και ακο - ληλεγγύης ενίσχυσης του
Αμυνος Αλκιθιάδη Στεφανή.
Μεταξύ άλλων , τονίστηκε ότι στο προσφυγικό . -Επιδι- του Πλαισίου του Δουβλίνου ,
στόχος της κυβέρνησης είναι κουμε , κατ ' αρχήν τη διεθνο- διαμόρφωσης κοινής ευρωσιακά κέντρα.
συνέχεια σελ g
Πωλητήριο σε ξενοδοχεία
της Λακωνίας
κόστους η
κειας
κατασκευή τους , Παρακαλούμε να ξεκινήσετε την ηροΒλεπόμενη από το άρθρο 53
του Ν.5412/2018 διαδικασία
για την δημοηράτηση των
ανενεργν λατομικν χρων
Ποu Βρίσκονται εντός των καθορισμένων λατομικν ne ριοχν στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου. .
Έντονο το ενδιαφέρον ξένων για αγορά ακινήτων στον νομό
Αυξημένος είναι ο οριθμός αγγελιν για την αγορά και Πoληση σκινήτων σε όλη τη χρα .
Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά
anό έρευνα nou ηραγματοποίnσε το Τornos News σε δημοσύμφωνα με την ίδια έρευνα,
έχει μηει ηωλητήριο σε 19 ξε νοδοχεία σε όλο τον νομό.
Ο αντίστουκος αριθμός εμφάνισης αγγελιν το περασμένο
έτος σε Πανελλαδικό επίπεδο
ήταν 1.1 44 ξενοδοχεία , γεγονός
Πou φανερνει ότι μεγάλος
οριθμός ξενοδοχείων στη χρα
αντιμετωηίζει
Βιωσιμότητος
φιλείς διαδικτυακούς τόπους,
τον τελευταίο χρόνο Βρέθηκαν
1.155 αγγελίες για την Πληση
τουριστικν μονάδων στο συνολο της ελληνικής επικράτειας. Όσον αφορά τη Λακωνία ,
Στον απόηχο
Προβλήματα
του κ0ΧΙ)
του Αθ. Στρίκου
συνέχεια σελ 7
.> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα