Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ οo | 0o w ωp
ΠΕαTΗ 21 NEMOΥ
www.olympiobima.gr
καιΝΩΝΙΚο ΕΠΔΟΜΑ
oΠΕΚΑ:
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΤΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:
ΑΜΗΛΕΓ:
Από χθες
οι ατήσεις
για βοήθημα
Κατοχυρνεται
συνταγματικά
Πότε θα
καταβληθούν
τα χρήματα
ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΚΑ
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Εrgt μία Εργγο ιγα
mν κμοpη οu poσμύ Πpo,
Eμ k n Νηs
ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 800.000 ΠΟΛΙΤΕΣ
ΜΗΤΕΡΕΣ
Αόχς pη aεκάοu η δυaόηa
αούεως κα pυς οpdος μρας
ναβaεν rpη oυμος ν0pyp
μματαpος αια pr w
4000 ph 00 π Κ ΡΟ
μες κu Λαταρα nς Εoς eu
Οpoοo Πpο ν α νwήAΜrηγύς (uM) oκ 0n
mνο u n Boμτς
Μγi0υφuνς Mne D
Συpη, νδημε δπάη (ψος
55090 up aβapος nv onν ou
po κκόφοωυ ία.
Eργoος κwΥa μόi 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& κοΙΝα
Σ ΑΛΛΗΛΕΓ
ΑΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΤΡΜΕ
Κάδοι ανακύκλωσης
για παλιά ρούχα,
παπούτσια, υφάσματα
Τi Μει ο δήμος
Καπερίνης για τα
δάνεια που πληρνει
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑΟΣΑΕΠΕ ΣΤΟ
ΔΣΟ 00MΔΗΣ
ΣΕ Πo ΦΑΗ ΣΕ
ΚΕΝΤΡΟΥΣ ΔΡΟΥΣ
E to ru όνο ο μς m
apσηοα κoua opήα a
ονchnη κυοδήμς Καpnς οodς
to ση δημopa oμia μ νa
Ο ο0 aής oς ου δμ
κo ν οocσηηpa
poη Aήμu Μongμ a
αο onφ oού n α0 p)
πηυ x o 1 p ο
κpo on Τασοp ση
δrμoο otuς Κηάr , mς ς
ΕΠΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
Οι δικαιούχοι, τα ποσά
και τα κριτήρια
ην οαn, oη p K
u α φirου δικό
uοp omτopά oό
n ς δημς ράnς noimς
pάσηpΙφβο Μoυθηκo ς δovto
μηάο οp ovο rόυ σοό
"ο t ο μδoν μβαμό poς 0%
πηpάκu,
Τασοpl 6rμ στό πν Οuoμή
Υπa ου μυ Κompτς αση
En ό papόμοου
Τοόνoσμα δ aτόην Ειpωτd
Εeμάδο MΜοΑm ο , o io
μς Νapης o νpγά μήας, ο
eς α ην rpη on pη- pp boAς yα
po οτ V oλελn
ηη δημορία Κοθαμίτς οομίoς
σην πpόληpη ημupa κρίημmw.
poτή μ δνtonς υrrpς κod αμή σήκm αδηοnς
auς d μ ς "ou
οους τάn ς mς ο0v
o ης anβnν μκόα δn
oμ ς ς
Τ ΒΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΟΣΗ ΗΣ ΑΤΗΣΗΣ
Μπpμή οdpοuκυ ς ayhuέ η
βuφ15μn κ 15ίo u
Μapίu 2000 οw δο υρίoς σο.
στoav οppo pοu aη ου a
Την Τρη πήρε 0Κ η υρκή στόpαη κ a νa
toμ, γα να ξήνας
Το p μνης
Μεnνοτpό μppνπoήp πηρλdo οpμ δη uν ya
or. α οημp, ο ρά πτu rρού
δμ τηο ά ήp poνμμο Μ προθπίβεση για μα ppονοης
"ος ouέυς u uθipμοa πτυ - 0δ ς mp να πρημτοε ppές
νo 0p o - p
Τοεeμa πu oiopa σωοo 0ι
εp νανα ο pοv κupa απp α
ουπρouν a uν τy pη στν η
opoή pμοή elt hs 0 a u
Γα Μaoς ao δeμα Ιναοερ
pλ φςlotή μηdins μ" ou
nμnς s15 -υs
ΚΩΝΣΤΑWTINIΗΣ
n ΕΗΣ ΚΗ μ αΗ
-pu ρμονης ς μεγαηςή Ισo
υ ο οu μς, στό 150nu
00 Η appiu 301
Σπmηπτυηοίο o α οppoς υkDυ αίpuoρευ, ο ύeς λαμυ o
μαοομοκόης 5w piv ω ΠΡμ
- δ Α
Συγχαρητήρια
epμά ο Tοu ημςινοΜnοuμά EΥA SA γα ν αnη
w σnίu ms Κ D ΜΑ
ETα u nounoημo
Συνάντηση της ΝΟΔΕ Πιερίας
με τον Ιατρικό Σύλλογο
κωγφμασ ή oκδρομία
Μγpά ά
oNovoς aύς
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΒΝΗΜΑΤΑ ΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
|Η ΚΟΔΜΑ -noat
| ή ωn
| ίapa Σ μ μο
| Lφμ 5
| 0 pφμ e
Χigoυμε σ συς φσoύνης
Χάρης Τριανταφυλλίδης
ptm w ω|
Με προϊόντα πooτητας στς
κατερις Τuές κα Το
αδικυμίνο μος ηpοσum κό, σας
εγyuopaστε το κατερο
emortksoμα.
| οu 4
| κ ΚΗΜ
| Μ p
Χερουνoς .Οaμίατρος
Παιδοpθaμίατpος
4 ρ p eς
|φαaΕ
| s upοό m
MΟΑ i, Βannμα a ή
| p w ά m μp p o+ ω.
| μie m
p οη s
μupd re nονa ς
T2351039303 & 34886
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙAΤΡΕΙΟΥ
konstad inid is @hvνe.com
Το σρεio ου Οpaoτpοu
Τροοpsη Χορη μεrαφtptη υwν
Πλατία Ελευpaς 4,
(νυθυv Αpha Bank.
Τηλ 2361023033- Κ 6944 273215
na onς Γp ς po
aκ ne
ΤΕΡΠΟΣ
ΓΕYDOR
φίλτρο βρύσns
ΚΕΛL ESTAΤΕ
Καυαπουμαου κή Καναμαλα
| Κμ η
concrw
Μπττέν
τηλ:2916/0509
δestopouίocbenon tησιαι com
Καrpνη
ΣΓΠΕΑΙΥΑΙΕΕΜ1 ΜΕ 541
Πωλούνται αυτόναμα διαμερισματα
στην Δεατο καρυδ Πuρίo, αno 52 τμ
Αως 50τμ κυντά στην Θαlασσα.
Το φnpe βροσ YDon ovtaι
enuθciaa στν βρύo ευτn
Eie συμβειό με τ mprinpe
βρύoτι n αγppd
Επαγγεδματικά ακίνη τα και
οκαnεδα εντάε oχtaioυ Μnι 4Τ0ς
υτην Αεη1oaupυυ αι mλάοu
Διταγωρου.
Τιμή ΣΟΚ
12,90
ΕΡΓΟΣΤΑΣΟ ΕΤΟιμΟΥ ΙΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
nn ΕΡ ν Μ Ρ ΗΗ
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
Τηλ. 23510 91197
www.-ydor.gr
0 21520-1α 110, Κοα τ5 190 550
www.terpp.gr intoterpotgr
nΤΟΛeΜΗ ΜΕΝΔΑ