Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγana
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυοαpεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eτης Είδόη , Δευθυπής ΒΑΣ ΕΡΑ Εις 5ο-A Φιλου f1594Πμή 0 0αμό. trάm 20 Καωβί 209
Ο ΜΙΚΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟ..
ΜΗΙΜΜΕΝΕΗ ΟΑΡΑΙΤΗΚΟ
ολ κύpα ΡΕΠΟΡΤΑΖ β
Τα θέματα mpoς συ .
τηση στην mpτη oυν
δρίοση ήταν κυρς δ Ταpείου υπό την nρο - δοοστικά ζητμα
εδρία του Δημάρχου ατpατα δηpοτν.
Αποιήθηκε ρnς Τσελίκος.
χθες η mpτη
συνεδρίοση του Δη
poτικού Διμνκού Νίκου reωργάκου .
ννεχε
τη n η
| Ειο λοσοκομείο Πρέίanς ο Δημ. Σκαίδης
Σο Αυκάδιες η Ελιάι Καράμελο
Παρεμβάσεις
Που θα αλλάξουν
Τη μορφή
της εισόδου
Πρέβεζας
Καθς και αράπλευρωr οδν
σπρας της NOSΕφτας, Δημήτρης
. δικηγύρος poίta ouμφωνα
Σανn9
με πληpοpορες, du 00 οvαλάβα τη Διοίκηση του Νοοκομείου Προς εv τη Διο
| κηση του Νooκομείοu Λευκάδος η συμο
λίτιood μας Ηλιάνn Καράμοa .
οι διοικητές θ αvαλβουν τα νέα τους
καθήκοντα uς εnoμενςuέpeς
ΕΛAΑ: ΤΟ ΕΤΟΡΑΓΟ ΑΜΠΕΑΙ
Αλλάζει χρο
το χωριό
Mάει κoρο φέτος το χριστουγεννάτκο
Χωριό στην Πρέβeζα . οΦαίνετα nuς η νέα
Δημοτική Αρκί otnε να κάνει τη διοφορά και
. Πίστευα ο αφe , ντα της χρας , γαiα βασθεί εκ των πραγ
λής , tuετα όλων . πυρί μιχθήτω.
σων έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ
μάτων με τον ρόλο ε.
rr aυτό, το κόμμα νός κόμματος διαωs κυβέρνηση ότι θα αυτό είναι εξαρετικά μαρτυpiας , nατί m
ήταν αρνάκι ωs αντ - επικίνδυνο . Το κκΕ στεύει ότι έτσι θα
πολίτευση , Δυστυ - μπορεί να έχει αντη.
χς , το Οράσος τους λήφεις των αρχν Οαοωτν του παρελ
δεν έχει όροα . Μετα- του περασμένου αιo - 0όντος , γνωpίζες όβάλλουν καθημερνά να , μπορεί να Μει όχι μως την τακτική του
απόpες , ανάλογα με σε όλα , μπορεί να ο Eίναι mpoβλέφηpο . Με
Τs περιστάσεις, στην νεpεύεται την δικτα -την έννοα αυτή δεν
upοσπάθειά τους να τορία του προλετα . είναι επικίνδυνο , ό .
κρατήστι μέρος των
ριάτου, τονίζοντας όmως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πολ.
ωντα .
Ψ τους pως μύνο Τα τνόν τκoς aετής ταμαιλί.
oupμΟ. oν a - θετικά της στοχεία,
φορά στα συμφέρο μπορεί να έχε συμβ
μετοφέρεr to Χωρό στο μικρό nρκνγκ
(nρnv Aόpα .
οντας .
Γρoφα ο Μmης Λομτο
υνοχεα στη σελ.
| νέχε" υτη σe