Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Νοεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6917
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Μικρότερεs
επιβαρύνσειs
και για μεγάλεs
καταναλσειs
στα τιμολόγια
τns ΔΕΗ
Οι κρίσιμεs 7 ημέρεs- για
το Κοινωνικό Μέρισμα
- Ποιοι τελικά θα το Πάρουν
νουν αιτήσεις για το
κοινωνικό μέρισμα . Γα
παράδειγμα αν το λά.
βουν όσοι παίρνουν το
κοινωνικό επιδομα αλληλεγγύης δεν υπάρχει λόγοςς να κάνουν
Το πλάνο για το Κοι
νωνικό Μέρισμα θα κα
θοριστεί μέσα στην
τρέχουσαβδομάδα . Το
νέο δεδομένο είναι ότι
κοινωνικό μέρισμα θα
λάβουν περίπου 1 εκα.
τομμύριο νοικοκυριά.
Δίχως να υπάρχουν
επιμέρους τροποποιήσεις όσον αφορά
στον τρόπο με τον
οποίο θα γυρίσει σελίδα η ΔΕΗ, κατατέ θηκε στην Βουλή το
ενεργειακό νομοσχέ
Στα σημαντικά, προβλέπονται αλλαγές
συνέχεια στην 11
αιτήσεις.
Στον αέρα- ωστόσο Βέβαια αν μπουν
στο μέρισμα με .
κατηγορίες
δοθούν τα ίδια χρή- ακόμη τότε θα χρειματα με πέρσι στους αστούν αιτήσεις . Σε
κάθε περίπτωση η από .
φαση για το κοινωνικό
μέρισμα θα ληφθεί τις
επόμενες μέρες και
στη συνέχεια θα πρέπει άμεσα να βγει η
υπουργική
απόφαση για τα ποσά
και τους δικαιούχους.
Πάντως ο υφυπουρ παραμένει το ποσό που
θα μοιραστούν . Για να
ρικές
δικαιούχους θα πρέπεί
να βρέθούν περίπου
900 εκατ. ευρ με 1
δισ. ευρ. Τα χρήματα
αυτά θα προκύψουν
από το πρωτογενές
πλεόνασμα όμως δεν
είναι δεδομένο ότι θα
| μοιραστούν στο μέρισμα , αφού η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί γός Οικονομικν αρ - αιτήσεις να ξεκινήκαι άλλες ελαφρύνσεις μόδιος
Επόμενος μεγάλος
σταθμός μέσα στην
την κατα βολή του
νέου κοινωνικού μερί .
σματος, σημεινοντας εβδομάδα είναι το τ ότι η κυβέρνηση έχει λικό σχέδιο του κρατι
κάνει τους υπολογι - κού προϋπολογισμού
σμούς της.
Έτσι , το πθανότερο Βουλή την Πέμπτη 21
σενάριο είναι οι όποιες Νοεμβρίου.
σχετική
που κατατίθεται στη
Χρυσνουν
το χάπι
του 30% των
Το μέγάλο στοίχημα
είναι η ταχύτητα με
την οποία θα υλοποι.
τική Θόδωρος Σκυλα - πτωση, η εβδομάδα ηθούν τα μέτρα ελάφρυνσης είδικά για τη
ξεκαθάρισε ότι θα βρε , σιμη αφού θα ληφθούν μεσαία τάξη και τους
συνέχεια στην 10
( μείωση φόρων και δημοσιονομική- πολι.
σουν τον Δεκέμβριο.
Πάντως σε κάθε περί.
e-aποδείξεων | άσφαλιστικν εισφο
για δέκα
κλάδουs
κάκης σε συνέντευξή
Επίσης , ακόμη δεν
είναι γνωστό αν θα γί.
αυτή θεωρείται κρί .
θούν τα χρήματα για
οι τελικές αποφάσεις .
ο ΟΠΕΚΕΠΕ
zητά Πίσω
επιδοτήσειs
Διπλά θα μετράνε οι
e-aπoδείξεις που εκδί.
δουν τουλάχιστον 10
κλάδοι επαγγελματιν
τόσο δύσκολη η κάλυψη τουυ 30% επί του
πραγματικού εισοδή.
ματος και στε να μην
προκύψει πρόσθετος
συνέχεια στην 2
να δοθούν
ΑΣελίδα 9