Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

19

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5292

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΜΙΛΗΣΕ ΧΘΕΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ

Επίθεση
κατά πάντων
«ΤΟ ΚΙΝ.ΑΛ. ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΩΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.∆.

Βάζει
«πλώρη» για
την προεδρία
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ.5

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Οδικός χάρτης

για τις Περιφέρειες
ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΩΛΑ∆Α

Ο επιστάτης
έγινε
µετανάστης...
ΣΕΛ. 4

Να µπει
η Πάτρα στον
χάρτη της
γαστρονοµίας

n ΠΟΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥΣ
n ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «13» ΝΑ «ΒΑΛΟΥΝ ΠΛΑΤΗ»
ΣΕΛ. 3

ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΜΗΤΕΡΑ

ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΣΕΛ. 6

µαζί
ΣΗΜΕΡΑ
µε τη «Γ»
YΓΕΙΑέΝχετε

l ΕΝΘΕΤ

Η

ΕΚ∆ΟΣΗ

ς
λιασµό
ς εµβο
ριπικό παιδιά»
ιγ
τ
ν
α
α
«Ο
τεύει τ
προστα
TΡΙΤΗ

19 NOE

ρζέντας
ώνης ∆α
τρος Αντ
ός παιδία
ο Πατριν

2019
MBΡIOY

«Γ»
αίνει στη
Επισηµ

ς
είναι σύχνο ί
γρίπης
ιός της λεπτος και µπορε
επικαι απρόβλέσει σοβαρές υγιή
να προκα ακόµη και σε
ς
και θάνατο
η της γρίπη
πλοκές ανοσοποίησ ρος τρόπος
Η
παιδιά.
είναι ο καλύτε
παιδιών.
κάθε χρόνο ασία των κανική Παιπροστ
Αµερι
για την
ιο της γρίνα µε την
Σύµφω Εταιρεία το εµβόλτα παιδιά.
για
κή
5%
ίτητο
διατρι
όρο, το
απαρα
τας
πης είναι , κατά µέσο των ΗΠΑ
ς ∆αρζέν
σµού
ρος Αντώνη
Κάθε χρόνο
σότεροι
του πληθυ
O παιδίατ
περισ
20%
και
έως
γρίπη
νοσηλεύον-ή
ς προνοσεί από 0 άνθρωποι
κανικ
Η Αµερι και το
εµβολιασµό ότητα
από 200.00
νοσηρ
ιπικός
(AAP)
επιπλοκές.
ο αντιγρ από σηµαντική στα νοσοται από Παιδιατρικής
ψης Νοστατεύει ώς εισαγωγές
και Πρόλη
Ακαδηµία
ετήσια ανοΕλέγχου
σηκαι συνεπ
Κέντρο (CDC) συνιστούν τα άτοµα
ώσω τη
όλα
ων
για
κοµεία.
σηµάτ
ς να σηµει ιασµού των
συµπεριγρίπης
Τελειώνοντα του εµβολ αντιγριπικο
σοποίηση µηνών και άνω, ν και των
κό
6
παιδιώ
µαντικότητα
οσύνης
ηλικίας
ων των
µε το εποχι
εγκυµ
ν
νοµέν
της
εγκύω διάρκεια
µας
λαµβα
προστατευει
ν.
στην χώρα εάν
κατά τη αποδεδειγµένα τα νεογνά
εφήβω
το
και
πολλοί γονείς
µένοι για παιδιά
το οποίο τις ίδιες αλλά
Ωστόσο,
αντισωηµατισ
τα
ν
οράς
η
.
ιάσου
όχι µόνο της µεταφ
είναι προβλ
είναι και
.
ι να εµβολ
πλακούντα»
η οποία
ς της τους µέσω
θα πρέπετον ιό της γρίπης Πατρινό
µέσου του
έως 6 ετών ανεξαρτήτω . Επιε στον οποίος
µάτων διά
τους για
νει νών ευαίσθητη,
υγείας
ύνθηκ
ν
ο
,
α
τ
συστή
ν
ηµάτω
πως
πλέον
∆αρζέ
οποία
Η «Γ» απευθ
δειγµένο
ιασµό
σίας προβλ
προτάσειςΑντώνη
τον εµβολ ηλι- παρου έτως είναι αποδε
παιδίατρο τα εξής: «Οι
Συλλό
τρικών γρίπη
προσθ
όλων των
επισηµαίνει
ή
ικών Παιδια
οµάδων
κιακών έως 18
των Ελληνπως για την εποχικ
κινδύνου.
αι τα παιδιά
παιδιών ρτήγων είναι εµβολιάζοντ ς υψηλού γοντα οσθέτως
να
οµάδε
ο- l Επιπρ αιτία ειετών ανεξα
πρέπει
υν στις
παρουµε πνευµ
τως της
.
που ανήκοδηλαδή παιδιά – καρδιο- η κύριαής στα νον υγείας
κινδύνου – όπως άσθµα ατα συµ- σαγωγεία και στις
προβληµάτω ό αντισοκοµ Εντατισε αυτά ς µε το εποχικ πως
ρώνοπάθειεςµεταβολικά νοσήµ
σίας
ες
ίχτηκε
ιασµό
του Σακχα
Μονάδ
πάθειες,
για τα
είναι η προ- Ο εµβολ
οµένου καταστολή ή
ατα αποδε την πνευαπό
µε κής ιδίωςµηνών – 6 ετώνΩστόσο αυτό γριπικό πρόσφ
περιλαµβαν τη, ανοσο
σαφώς γεγονός που
θεραπεία
στα
γρίπη.
παιδιά 6
ατεύει
δους ∆ιαβήλαµβάνουν τε λόγο.
τους από αι σχεδόν ποτέ κή προστ
µάναµε
κοινότητας
παιδιά πουγια οποιονδήπο ς σοβαρές σβολή
ράφετ
η επιπλο
µονία τηςµε αυτά που επισηνοσοκοστα
δεν καταγπαρά φαίνεται ονία κ.ά.
µερικέ
ασπιρίνη
συνάδει τις εισαγωγές
ια
κάνω όµως
α, πνευµ νόσος που
να εξιτήρ
Εδώ θα
πριν από
ις:
ιπικός
µπορεί
είναι
όπως ωτίτιδ
επισηµάνσεκή γρίπη δεν πόσο σο- της, εποχική γρίπη ύτερο µέρος του µεία.
να
πως ο αντιγρ
επιµείνω ι οπωσδήποτεµηlΗ
µεγαλ
l Η εποχι κάθε χρονιά
Και θα
6
άλει το
ς πρέπε
προβλεφθεί ί να είναι. ώσεων ανά- προσβ ου πληθυσµού. ς λοιπόν θα εµβολιασµό ηλικιακή οµάδα
λόγου
στην
βαρή µπορε των περιπτ
- πολύ επίνοσ ς τους
ς της Αµερι η γίνεται
κή οµάδα ότερα Για αυτού µε τις οδηγίε
l Στο 10-30%
Ακαδηµίας,
την ηλικια
, σπανι σο- συνταχθώ
τρικής
παιδιά
λογα µε
στα
πολύ
ς Παιδια
συχνότεραενήλικες - χτυπά αν παρά- κανική
σε υγιείς
χωρίς κανέν
βαρά άτοµα

Ο

ι
«Πρέπε ε να
ποτ
οπωσδή ι στην
γίνετα οµάδα
ηλικιακή ών
6 µην ν»
ετώ
6
ς
έω

ΣΕΛ. 19-22

«Παρέδωσε»
το γιo της
σε κύκλωµα
επαιτείας

Ιερό δέος και συγκίνηση
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 23-28

∆ΙΘΥΡΑΜΒΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΟΥ

Παγκόσµια
αποθέωση
για τον Τσιτσιπά

Παναχαϊκή: Πρώτες σκέψεις για ενίσχυση
Απόλλωνας: Κοντά σε σέντερ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα