Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

17oC, 14:00

19oC, 20:00

€0.80

17oC - Υγρασία 84%-94% - Άνεμοι: Α-ΝA 3-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:28 - Δύση ηλίου: 17:22

Ó' Ýíá ìéêñü ìïõ ößëï

Υπάρχουν φορές, τι φορές (;) περίοδοι ολόκληρες, που οι συγκρούσεις με την Αστυνομία είναι μέρος της πολιτικής αποκλιμάκωσης της συσσωρευμένης οργής και του πάθους. Ένα είδος κατασταλτικής ομοιοπαθητικής. Εμπρησμοί, τραυματίες και νεκροί καμιά φορά, αλλάζουν την ατζέντα, εμβάλλοντας τον φόβο. Από
την άλλη, τα θύματα λογίζονται ως αναπαραγωγική ύλη που λιπαίνει το δέντρο της αντιεξουσιαστικής οργής. Γίνεται κι ένα παιχνίδι συλλογισμών για
τις πρωτοπορίες. Όχι και τόσο αθώο πάντοτε. Παλαιότερα τα πράγματα έμοιαζαν πιο απλά, από ‘δω ο λαός από ‘κει η καταστολή. Στην πραγματικότητα πάντοτε ήταν πιο σύνθετα αλλά συνήθως επικρατεί η απλοϊκή περιγραφή που αρέσκεται στις μανιχαϊστικές (σ.σ. άσπρο-μαύρο) καθαρότητες.
Συνιστά όρο και προϋπόθεση ευρείας διείσδυσης. Όσο πιο ρηχό είναι το μήνυμα τόσο ευκολότερα και ευρύτερα διαδίδεται. 3>>

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5006

ΑΥΣΤΗΡΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ìçí êÜíåôå ôïí ÊéíÝæï!
«Äåí ìåãåèýíïõìå ôï ðñüâëçìá, áëëÜ äåí ôï õðïôéìïýìå êéüëáò. Äåí ãßíåôáé
íá äßíù ìÜ÷ç êáé íá æçôÜù
áëëçëåããýç áðü ôçí Åõñþðç üôáí äåí õðÜñ÷åé áëëçëåããýç ìåôáîý ìáò»
ΑΘΗΝΑ. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό/προσφυγικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με
πληροφορίες, τόνισε ότι «η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί άλλη
πολιτική». «Αλλάξαμε το νόμο για
το άσυλο και τον κάναμε πιο αυστηρό. Ακολουθούμε διαφορετική
πολιτική στο ζήτημα της φύλαξης
των συνόρων. Προχωράμε στη
δημιουργία κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων ώστε να ελέγχουμε ποιός μπαίνει και ποιός
βγαίνει» επισήμανε.
Σελίδα 3>>

Ðñüåäñïò îáíÜ
ï ÁëÝîáíäñïò
Ðáñßóçò óôçí
¸íùóç ÄÞìùí
Éïíßùí ÍÞóùí 5>>>

Ôñßôç 19 Íïåìâñßïõ

Costa Deliziosa
9:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570

Ï Ãéþñãïò ÌÝãêïõëáò ìéëÜ ãéá ôï... óðáóìÝíï Ðïëõôå÷íåßï

Η «ματιά» του διακεκριμένου γλύπτη, μετά τη... σκόνη που σηκώθηκε γύρω από το -«κομματιασμένο» στα τρία- μνημείο
του Πολυτεχνείου, με αφορμή μια εκδήλωση μνήμης, που δεν έγινε ποτέ... ΑΝΤΩΝΗΣ ΆΓΑΣ • ΣΕΛΙΔΑ 9»

Õðüèåóç ãéá ëßãïõò öÝôïò
ç êáôÜèåóç óôåöÜíùí óôï
Çñþï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ 5>>>

Ç ïðåñÝôá «ÌõñéÝëëá» áðü
ôçí ÐáëáéÜ ÖéëáñìïíéêÞ 8>>>

Ïýôå ôþñá Þñèå ôï
“ôñßðïíôï” ãéá ôïí ÁÏÊÊ

13> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα