Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolhi
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΝΟΕMΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
tος ιδρόσεως 1932
Αριθμός φοΑλο
δρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Δευθυντής ΠΟΠH ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.693
ΠΙΣΕλίδα 6
ΕΣτην Πρτη τετράδα ο ΑΟAN στη Γθνική
- Εκτός έδρας ήπα για τον ΟΦΙ στον Ασηρόπυργο
,Ολα τα παιχνίδια της Α' κατηγορίας ΕΠΣΛ
Συνάντηση για το Κέντρο Anοκατάστασης
Τα Τμήματα μας πληρούν
τ ακοδημαϊκά και τα κρτήρια βιοσιμότητας
. Η ανάπλαση της
πλατείας Ελούντας
Σeλίδο 3
orνης Πλακατάκης ξεκαθαρζα τη θεητου γα το θέμα που ηρέκυψε
. Συζήτηση με
τουριστικούς φορείς
για τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
τητος και βωσμότηταος . τητος - τα ακαδημακά λοδή σχεδόν έτομου Εμός
Και αυτό γιατί δεν τηρή και κτρακά και την αnop. ως Aασίθι μας ενδιαφέ .
θηκε η νμμη διαδικοoία . ρόφηση από την
reopτa
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Το διο θα ισχύε και για εργασίας και καθηγητέ Pet npωτίστως το Τμή
ματα αυτά να ξεκνήου
θα πρenε να γίνει κα onoaδήnοτε νέα Τμήματα τα nόντα εξαοφαλίζομε , , συστά, με nλnpότητα για
να αντέξουν στο χρόνο Η
. noupγός Πaδεoς συνάφεια και ουμληρωΠοδείος μιλά γα aνο - στην ΑΝΑΤΟΝΗ ο Υnoup . και Θρησκευμάτων πpο- ματικότητα των nανεn
στολή-και όχι α κατάρ Υoς Εμπoρκής Νουτίας χρησε στην αναστολή στημιακν Τμημάτων στο
viτun
τανοητό an' όλους όm
aπόφoση της Υnoογού στο μέλλον . Αυτό δήλωο
Τρόκειτο να ιδρυθού rpόoeεσε .
Σελίδο δ
και Νησωτικής Πολιτκής όλων των νouv '
γησn. Και αυτό nρέnει να
Λοοίθ, η συσχέτιση με
γίνει anoλύτως ξεκάθαρο , nanς ηλαωτάης ξε στημιακν Τμημάτων ανά το πpoυθούμενο Κέντρο
Η κυβέρνηση και ουγε . καθαρίίοντας τη θέση του την ελληνική επικράτεια , Anocατόστοσης Νεαno, ο.
Αntu α
Εργαζόμενοι με υψηλά
προσόντα
αντιμετωπίζονται
μισθολογικά σχεδόν ως
αγράμματοι
Κομένα το Υnouργείο naι.
δείος κα eρηoευμάτων ει ανακύψε κα αnogto - 400ούτερα εκ των λεως , ης
Εξετάζοuν nλέov oοβορά
Dεαδετήρημαν
ως ηρος το iημα noυ έλεί σύσοωμο το Νομό a - mν τελευταία στιγμή με κείνες nou θα ολοκληρωτο ψτημα των νέων ne - oθiοu, nou έχει ιδιαίτερη τροπολογίες εξυπηρετ- θούν ούντομα καθς και
νεmστημιακν Τμημάτων uaσθησα στο eέμα .
ντας προpανείς πρoεκλο- τις κτιρακές υποδομές
Τα Τμήματα του Νομού Eακολουντας να δεκδ , γικές σκοημότητες Συ, nou μηορούν να γίνουν
Λαoθίοu an όo0 μηορω κεί τη θέση nou δκαούτα μπεριλήφθηκαν και ουτά στην εππλέον έκταση nou
να γνωρίζω, πλnpούν τα στο νέο χάρτη της Τp- του Νομού Λοοιθίου γιατί npooύpερε ο Δήμος Αγίου
ακαδημακά κρτήρα κοι τοβάθμιας Εκnoίδευσης , δεν μopoύσε να μηει στη Νολάου , ενισχύουν σημο
λογική κpατ αυτά του ντικά τα επιχεpματα anό
εκείvα nou τα καθιστούν στην Κρήτη
βιομα κα είναι αυτονό - -a Νομός Λασιθίοu θα Νομού Λοθίου και ο.
nτο ότι θα στηρίω την rpre να ουνταχθεί ολο πλευρός μας Αυτά είναι ε
ναστέλλω όλα τα όλλα, mιxεpήματα nou nρέπει να
npότοση των τmν φο - κληρωμένη, γερά θεμελι . γιατί θα ήτον χειρότερο δοουν με οριθμος και
στατιστικό στοιχεία και
Εvο λomόν, noho σn . ο φάκελος να υποβληθεί
εnaveiετaστεί η ανάγκη χεοοθετηθεί ουγκεκρμένη μαντό να ολοκληρωθεί η στον unουργείο Εγ στη.
δημιουργίας τους συνο - roόroση για τη βιωομό - μελέτη nou εκnoνείτa κα ρί τη βοομότητα των
λκά anό τη νέα ενισχυ τητα των δύο νέων Τμη- να napaδοθεί στο Υnouρ- Τμημάτων και mστεύu ότι
Σελίδο 10
ρέων Οπως εξ άλλου ανο - uμένη μελέτη σκonμότη . είns ακόμα .
κοίνωσε το υnouργείο , 0α τος με την onoia να στο μένη Ανεξόρτητη
+ιστος
στη βάση ακαδησ μάτων του nανenστημίου , γeίo Πoιδείος rνωpίζω όη ουτό το κρίοuο στοχείο
nou θέλουμε να λετουρ. έχα γίνcι αρκετή δουλειά μηορεί η επτpoπή mou a .
κριτηρίων και μετά ano γήσουν στο Λαο0 Εμείς και υπάρχει ήδη το προ - σχολείτα να το tεκμηρ .
την εκπoνηση των ανα - διαθέτουμε όλα τα προo - καταρκτυκό σχέδιο της με - σει και να το anoδείξε
γκαίων μελετν σκomιμό noτούμενα της βιωσιμό - λέτης αυτής , είμαστε δη , κατέληξε ο υnoupyoς
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!
nuΠΟE Οετο
|ΑΟPΟKEΤΕΣ7 0Μ 40 .
ΜκuPONIA MEISS NOG-0105MR.
0 ΜARE 0n. ( NΕΡΟΥη
ΠΟΥΡΙΟE ττL 6 ΟΡΣαη 24/m
ω0α5 ΜΠΣΚΟτΑ ΑΜΠΜOΟΥΛΟΥ 130n. 09%
μ ΟΝΗ ΠΑΝΗΡΙΟΥ (3 ΕΟΥΡΕΣ ( 9/
TIO SENSTVE ΜEMEΣΥΤΜΣ 944/
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
νnnomοουουνονίοα.
ν30μς ουτμonος nuληoi
νΠνηpο ελoppων κα βapων arnμt.
I.KTEO
ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
2884/ΑΟ
205%/ Υ
0.59/TY
16/ΣΥΣΧ
ΕΚΟ ν Aoipg
ν ουump
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚHE
10787
εwE-1 ΕΝΜDε ΕATΙΚON
0 ΝΔΕΕ ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΤΑΤΗΣ
aουνεγνιστε χεμιλά ημό
ΥOOHAΜΑ
IHaΙKΟOK
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΜΕ AΠΟΔΕΙΞΗ !
ΓΑΝΑ ΔΕπε nepEοτεΡE nPΟεοΟPE
ΚΝTE MAu L T ΔΑ ΜAΣΤΟ ΓACDOOκ ά
www.facebook.com/Onponeele Mu s
.φΡέσκα φΡούτα και λαχανικά
Πληση λιανική - χονδρική Διανομή κατ oiov
ΕΠΙΜEΝΔΟΥ 5 AnoίΝίkΟΛAΟεΤΗA. 28410 21711
τονο ΤRES
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΙερΑΕΤΡΑ
Εin r
28410.32100
28420.93100
28410 33271

Τελευταία νέα από την εφημερίδα