Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Νοεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.: 6915
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Πανάκριβο
το σταθερό
internet στην
Ελλάδα
Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με
"πειραγμένες" ταμειακέs μηχανές
αποκάλυψε
Ένα μεγάλο κύκλωμα
ανάπτυξης και χρήσης
| Παράνομων λογισμικν εφαρμογν , πoυ
παρεμβαίνουν και αλλοινουν τα πραγματικά δεδομένα των
συναλλαγν
στηρές οι ποινές για
όσους παραποιούν φο ρολογικούς μηχανι
σμούς με στόχο τη
φοροδιαφυγή.
Ο κ. Πιτσιλής επισημαίνει ότι θα προχωρή .
ταχύτερα
διασύνδεση των ταμει
ακν μηχανν με τα
συστήματα της ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Δεύτερη πιο ακριβή
χρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ε.Ε) φορολογικούς μηχανιείναι η Ελλάδα στις
ονομαστικές χρε.
σεις ευρυζωνικν
συνδέσεων
ρής. Μελέτη της Κομισιόν
παρουσιάστηκε πριν
από λίγες ημέρες εμ
φανίζει κατά μέσον
όρο την Ελλάδα ως
τη χρα με τις ιο
συνέχεια στην 11
στους
| σμούς και τις ταμειακές
εντόπσαν οι υπηρε - ως μέρος του σχεδίου
σίες ειδικν ερευνν ψήφιοποίησης ,
Αρχής Δη μοσίων Εσό.
Στο κύκλωμα φέρεται
να εμπλέκονται 100
επιχειρήσεις , εν τα
έσοδα που έχουν απo κρυβεί υπολογίζονται
σε 25 εκατ. ευρ και οι
διαφυγόντες φόροι
μόνο απo τον oΠΑ σε 6
εκατ. ευρ. Σε δήλωσή στάδια , τα οποία είναι
του σχετικά με το
θέμα, ο Διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιργος Πιτσι .
λής προαναγγέλλει εν- έλεγχος σε επιχείρηση
τατικοποίηση
ελέγχων , εν τονίζει
ότι θα γίνουν πιο αυμηχανές ,
σταθε Ανεξάρτητης
οποίο περιλαμβάνει
ακόμη τα ηλεκτρονικά
βιβλία και την ηλε κτρονική τιμολόγηση.
Ο έλεγχος και η αro κάλυψη του κυκλμα τος φοροδιαφυγής,
όπως αναφέρει σε ανα
κοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδω , έγινε σε οκτ
εκδοθεί.
Στάδιο 2: Ζητήθηκε ημερομηνία, ρα, τρα.
από την επιχείρηση να
προσκομίσει τα φορο
λογικά της στοιχεία .
Στάδιο 3:Οι ελεγκτές
προχρησαν σε αντι.
παραβολή απόδειξης,
που είχαν από τον επι τόπιο έλεγχο , με την λέσματα) διαφορετικό
αντίστοιχη απόδειξη , είδος , τιμή ανά είδος
που είχε παραχθεί από
το μηχανισμό, σήμανσης . Τότε διαπίστωσαν
την εξής αλλοίωση: Ο
ίδιος αριθμός παρα
στατικού, με την ίδια
πέζ, χειριστή και αλγό
ριθμο
σήμανσης , εμφάνιζε
στα ψηφιακά αρχεία
της επχείρησης (από
τα οποία προκύππουν
τα φορολογικά αποτε
ασφαλούς
Ποιοι και Πόσα
κερδίζουν από
τη μείωση των
τιμολογίων
των ΥΚΩ για
τη νυχτερινή
κατανάλωση
ρεύματοs
τα ακόλουθα:
Στάδιο 1: Έγινε στο
χευμένος
επιτόπιος
και συνολική αξία.
Στάδιο 4: Την ίδια
ημέρα, οι ελεγκτές επσκέφθηκαν ξανά την
συνέχεια στην 10
εστίασης, κατά τον
οποίο έλέγχθηκαν οι
αποδείξεις, που είχαν
R ΕΝΣ
Κληρονομιά
πρτηs
κατοικίαs
www.del.gr
bος Λογαριασμού
μολόγιο
ΓIΝΟκακό ΤuολΑ
1 o κεoω
Όφελος έως και 32%
στο σύνολο των ρυθ
μιζόμενων χρεσεων
του λογαριασμού του
ηλεκτρικού ρεύματος
θα έχουν νοικοκυριά
που κάνουν Ψψηλές
συνέχεια στην 2
- Τα αφορολόγητα Ποσά και
οι προϋποθέσεις απαλλαγής
Σελίδα 9