Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τι αλλάζει στα Επαγγελματικά Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771 108 592155
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.080
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τι αλλάζει στα Επαγγελματικά Ταμεία
Δημιουργία φορέων και από μικρότερες εταιρείες-Λειτουργία σε κεφαλαιοποιητική βάση-Εναρμόνιση με Ε.Ε.
Τη δυνατότητα ίδρυσης Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης ή, όπως
είναι η νέα προτεινόμενη ονομασία,
KΙδρυμάτων Επαγγελματικν Συν
ταξιοδοτικν Παροχν (ΕΣΠΡ, μέσα
από συλλογικές συμβάσεις εργασίας
και συμφωνίες μεταξύ εργοδοτν
και εργαζομένων ακόμη και σε επι
χειρήσεις με λιγότερα από 100 άτομα, Προβλέπει-μεταξύ άλλων- το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, το ποίο
κατατέθηκε στη Βουλή και τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση . Το νομοσχέδιο ενσωματνει στο
ελληνικό δίκαιο τις οδηγίες και την Πρόσφατη νο
μοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά
αποκλειστικά και μόνο m λειτουργία του δεύτερου Πυλνα της συν
ταξιοδοτικής ασφάλισης, δηλαδή
τους όρους λειτουργίας των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης. Το
σχέδιο νόμου αφορά μόνο τα ταμεία
Που σήμερα λειτουργούν ή Που
Πρόκειται μελλοντικά να λειτουργήσουν σε κεφαλαιοποητική βάση
και όχι σε αναδιανεμητική, όπως
είναι όλα τα ταμεία Που σήμερα είναι ενταγμένα
στον ΕΦΚΑ.Οι βασικότερες αλλαγές που εισάγονται
με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αφορούν τη δια
χείριση των επενδύσεων των αποθεματικν των
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τις υποχρε
σεις των Ιδρυμάτων Επαγγελματικν Συνταξιοδοτικν Παροχν (ΕΣΠ για Παροχή Πληροφοριν
στα μέλη τους και στους δικαιούχους των Παροχν
τους. Με τις νέες ρυθμίσεις Που εισάγονται, αντικαθίσταται το σύνολο των σημερινν διατάξεων
της νομοθεσίας Που αφορά τη διακρατική δραστηριότητα των ΙΕΣΠ και εισάγονται νέες ρυθμίσεις
σχετικά με τη μεταφορά των συνταξιοδοτικν δικαιωμάτων από την Ελλάδα σε άλλη χρα μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ρητά αναφέρεται
στο σχέδιο νόμου, οι διατάξεις του δεν αφορούν
ιδρύματα- φορείς που υπάγονται στο εθνικό σύστημα υπΟχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης ,
δηλαδή εξαιρούνται τα ταμεία τα οποία σήμερα
είναι ενταγμένα στον ΕΦΚΑ, σελ.6
Μαύρο χρήμα
Νομοσχέδιο
μετονομάζει
τα Ταμεία
σε Ιδρύματα
Επαγγελματικν
Συνταξιοδοτικν
Παροχν
Όριο 9+9 μηνν για δεσμεύσεις
περιουσιακν στοικείων
Χρονικό όριο9 μηνν , Που μπορεί να Παραταθεί γα
άλλους 9 μήνες έθεσαν τα υτουργεία Δικαιοσύνης
και Οικονομικν στη διάρκεια ισχύος των δεσμεύσεων τραπεζκν λογαριασμν και Περιουσιακν
στοχείων Που διατάσσει η Αρχή για την Καταπολέ
μιση της Νομιμοποησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριόττες σε βάρος φυσικν και νομικν
Προσπων για τα οποία δεξάγει έρευνες. σελ 4
Καμπανάκν για τη μεταφορά
φορολογικής κατοικίας
Ασόδοξος ότιο φετνός Προϋπολογισμός θα κλεσει με επίτευξη του βασικού δημοσιονομικού
στόχου-πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ
αλλά και προβληματισμένος για την ενσωμάτωση
διάταξης στο φορολογικό νομοσχέδιο η ποία αφήνει το περθριο για ενίσχυση nαραβατικν
συμπεριφορν, όπως το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος εμρανίστικε ο επικεφαλής του Γραρείου
Προϋπολογισμού τις Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, κατά την Παρουσίαση της έκθεσις για την
Πορεία του προϋπολογισμού στο γ τρίμmνο της
φετνής χρονιάς σελ 5
Όλες οι εκκρεμότητες
για το έργο στο Ελληνικό
γuε εn
Το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ
Σε απλή Παράθεση των εκκρε
μοτήτων για τm μεγάλη επένδυση
των 8 δισ. ευρ στο Ελληνικό
αρκείται το ΤΑΙΠΕΔ στο επικαιροπομένο Επιχειρησιακό Πρό - εξελίξει ανοικτός διαγωνισμός
γραμμα Αξιοποίησης Που δημο- για τη χορήγηση της άδειας κασιοποίησε χθες , χωρίς καμιά ζίνου . Ρεαλιστικά σε αυτήν τη
αναφορά σε χρονοδιάγραμμα .
Στα επόμενα βήματα Που Περι - ασφαλής εκτίμηση για το Πότε
γράφει Περιλαμβάνεται n ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης
των ιδιωτν , η διανομή δικαιω
μάτων κυριότητας και η μεταβί σφυγής νέας γενιάς) στο Συμβαση εμπράγματων δικαιωμάτων βούλιο της Επικρατείας. σελ. 3
από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό
Α.Ε. (ιδιοκτησιακή ωρίμανση) .
εν στην τρέχουσα κατάσταση
αναφέρεται, μεταξύ άλλων , ο εν
ΕΤEAN-ΥΠ. Ανάπτυξης
100 εκατ. σε επιχειρήσεις
θύματαν της Thomas Cook
Τη σύσταση ενός ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου 100 εκατ. ευρ Που θα δανεοδοτήσει με
ευνοίκό επτόκο τις τουριστικές επιχειρήσεις Που
βρέθηκαν εκτεθειμένες από την Πρόσφατm πτχευση της Thomas Cook σχεδιάζουν από κοινού n
Ελληνική Αναπτυξακή Τράπεζα και το υn Ανάπτυξις σελ 19
φάση δεν μπορεί να υπάρξει
Ιστορικό deal για τα Ατικά Πολυκαταστήματα
θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός
για το καζίνο, αλλά και Ποια θα
είναι η τύχη της Πρτης ΠροHVrtus Intemational Partmers , του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, Που εκπροσωπεί ισχυρά
επιχειρηματικά συμφέροντα (όμιλος Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Γιάννης Σαραντίτης , Όμιλος Τσάκου και θεσμικά χαρτοφυλάκια), επενδύει στην Ατικά
Πολυκαταστήματα. σελ 14
Χ.Α.: +2,551 δισ. ευρ
στην κεφαλαιοποίηση
για εξωτερικό
με

Τελευταία νέα από την εφημερίδα