Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή)
Νοεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική ςgημερίδα Διακηρύξευν. Διμοηραστν)
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6914
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αναδρομικά
έωs 300 ευρ
για 300.000
επικουρικές
συντάξεις
Δεύτερη ευκαιρία για
ρύθμιση παλαιν οφει λν
σε 24 ή 48 δόσειs
- Παράθυρο μαs και μοναδικής ευκαρίas ανοίγει τοφορολογικό νομοσχέδιο
οι φορολογούμενοι θα μπορεί να γίνει
μόνο για μια φορά.
Αυτό σημαίνει ότι εάν
ο.οφειλέτης ακολου θήσει την νέα πάγια
έχασαν ή θα τη χάσουν ρύθμιση και τη χάσει
στη συνέχεια τότε δεν
θα έχει το δικαίωμα να
ρυθμίσει ξανά τις συγ.
κεκριμένες οφειλές
που είχαν υπαχθεί στη
ρύθμιση των 100 δο
σεων ή στην Πάγια των
12ή 24 δόσεων και την
Με λάθος συντελε
στή επανυπολογιστη.
καν περίπου 300.000
επικουρικές συντά.
ξεις με αnοτέλεσμα οι
συνταξιούχοι να χά.
σουν από 80 ως
299,06 ευρ για 40
μήνες
Αφορά όπως κατήγγειλε το ΕΝΔΙΣΥ και
γνωρίζει και το
μέχρι την 1η Ιανουα .
ρίου 2020 αποκτούν
την ευκαιρία να εντά
ξουν το υπόλοιπο της
οφειλής που έμεινε
απλήρωτο στη νέα
πάγια ρύθμιση σε έως
24ή 48 δόσεις .
Η δυνατότητα αυτή
προβλέπεται στο φο .
Η παράγραφος 8 του
άρθρου 32 του νέου
φορολογικού
νομοσχεδίου προβλέπει δτι :
Οφειλές που είχαν
ρολογικό νομοσχέδιο υπαχθεί σε νομοθετική
ή διευκό λυνση τμηματικής κα.
ταβολής , η οποία έχει
απωλεσθεί ή θα έχει
απωλεσθεί μέχρι την
1η-1-2020, δύνανται να
ενταχθούν στην πa .
ρούσα ρύθμιση (σ.σ.
Αν ένας φορολογούμενος είχε εντάξει πα ληξιπρόθεσμη
αριθμός των δόσεων οφειλή του προς το
Δημόσιο στη ρύθμιση
των 100 δόσεων του ν.
4321/2015 αλλά έχασε
τη ρύθμιση αυτή όταν
χρόνο απλειας, της βρισκόταν στην 34η
μηνιαία δόση, εν δη.
υπολείπονταν
άλλες 66 δόσεις , θα
μπορεί από τον Ιανουά
συνέχεια στην 10
σεις αυτής μόνο μία
φορά , με προσαυξημένο επιτόκιο. Όμως ο
συνέχεια στην 11
το οποίο βρίσκεται σε
διαβούλευση
ρύθμιση
δεν μπορεί να υπερβα .
νει τον αριθμό των δοσεων
υπολείπονταν κατά το
Στο σφυρί αφορά
και Πάλι
τα ακίνη τα
- Ρυθμίσεις που είχαν
γίνει σε 100 δόσεις (τα
έτη 2014 και 2015 ) ή
-σε 12 ή 24 δόσεις με
την πάγια ρύθμιση που
ισχύει σήμερα.
Προσοχή: Η ένταξη
στη νέα πάγια ρύθμιση
ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής κατα
των 24 ή 48 μηνιαίων βολής-.
δόσεων)
όρους και προϋποθέ Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη:
ΕΛΚΑ : Περίπου
367 ευρ ξοδεύουν
τα νοικοκυριά σε
είδη Παντοπωλείου
Τους οφειλέτες τη
Εφορίας οι οποίοι γυρισαν την πλάτη στη
ρύθμιση των 120 δόσεων βάζει στο μάτι ο
φοροειστρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ
επιστρατεύοντας όλα
τα όπλα και κυρίως τις
κατασχέσεις τραπεζι κν λογαριασμν και
τους πλειστηρίασμούς
ακινήτων .
Στο κυνήγι των οφει
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9