Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolhi
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 wwwanatolh.com
Ειος ιδρ σεως 1932
Αριθμός φύλλου
Δευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΣΥΡΗ
Βροης ΜΝΑ ΚΟΣΥΡΗΣ
18.692
Σελίδα 34Εκτός έδρας αγωνίζονται 0ΦΙ και ΑΟΑN
Η 5η αγωνιστική σην Α' ΕΠΣΛ
Εργασίες στην Λιλαολόγου"
Το Πρόγραμμα στους αγνες μπάσκετ
Προσφυγή στον Πρωθυπουργό
. Σε απόγνωση
οι ελαιοπαραγωγοί
Σελίδες 4 κοι 5
| Αποφάσισαν οι αιρετοί για τις Σχολές
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
Κρετοό 31. 10-2019
Aoιθμ Πρuι W
Popτά
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΣΑΣ
Την προφυγή aneu
Beiας στον Πouθunoupγό
Κυροάκο Μητσοτάκη , αno
φό0ο0ν χθες οι δημουοί
και ηεριφερειακοί napγο
ντες του Νομού Λασιθίου.
στη ούοκψη την onoa
ουγκάλεσε ο Αντεριφε
peιάρχης Γάννης rouλiδά
κης με ζητούμενο το σχε διασμό των επόμενων κ .
νήσεων στοχεύοντας στην
enόoupon της απόφασης
Rερί ανοστολής των νέων
Τμμάτων Φυσυής Αγωγής νομε να μετράμε anooo Περιοορειακή Ενoτητα , ε . ισόρροτη ανάπτuξη και
και Αθλητισμού και ουο, συς nou αδυούν το νομό mrpenε, m συστράτυση uwν τεοodρων, δεν έχουν
κοθεραπείας Του Ελλην Οpεουμε να στοματή για να δεκδυούμε για το κανένα mpdβλημα μεταξύ
κού Μεοογεoκού Πανεmσουμε να αντμετωnίζoουμε νομό μος είnε ο κ rouλ - τους οι δήμαρχο, τόνσε
στημίου
Στη σύσκεη uμμετεί σωστρέφεια και κατήpεα
καν οι Δήμορχοι Σητείος και mapanovάpun, διο - διαφέρουν μεταξύ τους , noλτικά κάμματα και κό
Ε Ζερβάκης, Ιεράrετpoς θέση Αnaτείτaι όμεση είναι όμως σίγουpο oπ ο noα μέοα ενmμέρωσης ν
θ. Καλαντζάκης , Οροne . δρόση και αντίδροση και Δήμαρχο στηρίζουν την
δίου Λασιθίον . Στεφα . θα nρεε ήδη να είχαν
νάκης και ως εκmpόounoς κλειστεί οι ουναντήσεις με
του Δημάρχου Αγίου Ν. την υπουργό και τον πρω κολάου , ο ανδήμαρχος θunοuργό
Χάρης Αλεξάκης Επίσης ρεακό Συμβούλιο οφελει
moρέστησαν α επικεφα- επτέους να διατυπσει
λής των Δημοτικν Συν . θέση για το έλλεμμα του
δνασμν της μειοψηφίος Μομού Λασιθίοu oε ότι ο .
tων Δημοτκν Συμβου - φορά τις novemoημιοκές
Μίων των Δήήων Αγίου Ν, δομές Είναι μερικές anό
κολάου κα εράπετρος οι Τις θέσεις mou διατυmuenReριφερειακοί ούμβουλοι καν από τους napeupεθ .
Μαρία Μυλωνάκη και rάν . ντες στη χθεονή σύσκεψη
Μης Ανδροuλάκης , ο npό .
δρος του ΠΑΟΔΑΝ ΕA Pe - ότι θα ενημερσει τον Πe
pαλάκης κα.
nνεύμα ούμηνοιος ετην κατάληξη της χθεσνότητος και anoφoοιστ νής ουνάντησης και θα
κότητας για εναίa στόση ητηθεί τόσο anoτον ίδιο
και κονή δράση tnupά τον κ . Aρναουτάκη όο αι
ησε στις τοnoθετήσες aπό το Περιφεpeακό Συ .
pοuν μίληαν , όnοu έmνe βούλιο να τonοθετηθούν
pαφές ότι η απόpaσn της στο ζήτημα της αναστο μπουργού naδείας και λής των νέων naνenστη
Βρopκευμάτων Μins Κe μιακν μμάτυν Η κουζνα των ονείρων σος με δρο 1.000C |
peμέως nεp -αναστολής nou αγίζε μεν και Τς
των δύο νέων Τμημάτων άλλες nερφερεισκές ενό
Σος γνωρίζομε ότι το Διουκητικό Συμβούλιο του γροτού Ελαιουργκού Συνεταιριομού Κρτοάς με την
με αpθμ 558010-2019 αnopoσn του καλεί oε Γενκή
Συνέλευση λα τα μέλη του Συνίσμού στις 10 Νοεμβοίου 2019 ημέρα Κυρισή και ρα 1000 nu στην
eiθοuoa -Λατ , (npην ελaοupγείο Αρχαύλη) στην
Κριτσά, για συζήτηση tα λήψη anoφάσευν στα nαpo
κάτω θέματα
ΘEMAo Εγγριση ίoολογισμού
Ουτ Niaς Τaτα
και Αποτελεομάτων Χρήσης 2006-209.
Anaλλαγή μελν ΔΣ o ελεγκτν
από κάθε ευθύνη
ΟΕΜΑ 20: Εκλογή Ελεγκτν για
τη χρήση 1ne09-3016200.
Στην nepimuση nou δεν θα nάρξει αrapτia η
ren Συνέλευση θα γiνεα την αμέοως εoόμεη Κυ
ρισκή 12 Νοεμβρίου 2019 την ίδια ρα στον ίδιο τόnο
αυτή την κατάσταση με ε . δάκης
ο Δήμαρχος ρdnετας
0. ανέγκες Των δήμων θ. Καλαντζόκης, καλντας
και με το δια aριβς 0υματα .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επειδή η Γενή Συν λευση cίva ano
eναβολή θα γίνα την Κυριακή 17 Νoβρίου 2019
ρα 1000 nμ ανεξάρτητα σπό τον αpιpό των napo
MIMEΧEA Ση oεiδo 4
ντων ουνεταρων
0ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝKOΛAΟΣ κΩΝ ΑΘΟΡΔΑΚΟΣ
Kastine
Enaγγ κς. Eeooμoκός
Sonλuμός
mnde soωτεpιnod. rapnού
rάpou
Το Περιφε.
Η σ εuiecioς
ιστος
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
TiuikΗ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Οκ rουλιδόκης δήλωσε
ριφερειάρχη Κρήτης για
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΜΙΝΗΣ ΕΟΝΝΕ
|ΜMNIA NΕΙSAΜΜΗΜ0 MR, %
ω Μα 20. ΕΙΦΝ
| UR GιC 0
| μΕΑ ΧΟΝΝ ΙΝΤοΥακοΟ7Σ) 4α
ΟΤO SITIVΕ ΜΙΜΣ ΣΤΣΧΕΑΣΙΕ 4
ΕE9/α
Με κόθε ογορά εninaων κoυος onό 3.9006
, οοδυνομεί με τητες της Κρήτης, ιδιατε uμnεριλομβονομένου Οn ος εύνουμε δύρο 1.0006
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
κατάργηση
ΠΑ ΜΑ ΔΕTE neΡTΣοTΕΡΕΣ ΡΟΙΦΟΡΕx
ΚΑΝΤΙ Μuκ Tw ΣAΔΑ HΑ rΤΟ rAGυ00 κaίa
wwwecookm/ooponie Μuλvnκ
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πάλησηλινική- ονδρική Διανοpή κατ' oον
ΕΠΜΕNΔΟΥ 51-Ano NiKΟΜΟΣ ΤHA 2841021711
γo noμενες ογορές σος ή ια ης nλεΙοκές
Η επιβeatωση πrεύμα . ουκειές oος Η ηροopoρό οχίa έως 30/11/2019
1ο Χλμ Αγίoυ Μικολόου , Κρnσό Amos Μoόλαος
Τηλ 20410 25725, emol lookano,g .www.kasino.g
Εχει κουράσει πλέον θίye τo Noμό Λοσοu
στόση και η μεταχε
ριση των εκόοτοτε κυ.
βερνντων απέναντι στο λουποστήριξης στους τέο Λασίeι . Δεν npολuβαί - σερις Δήμους και στην
τος συναίνεσης και αλλη
Διανομή κατ' ούoν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα