Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΑ ΤΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣ ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣ
Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος
Il 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 15
Νοεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6465
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ ΗΣΜΗΠΕΝΜΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiago nes.gr
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΠΑΤΟΝ Μ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ
Προχωρούνα απαραίτητες
διαδικασίες
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το ιστορικό κέντρο
υλλίζει όψη
Μεχρι τις 30 Νοεμβρίου θα κατατε
8eί η οριστική μελέτη για το ργο
του μεγάλου δακτυλίου (ΒογιάνουΠανηπειρωτικο onως Προλεπεται
αno την αnoφαση ένταnς του
tργου στο ΕΣΠΑ.
ΣΕΛ. 8
Στα 145 eκ ο προϋπολο
γισμός της Περιφέρειας
Ηπεiροu
145 εκατ. ευρω είναι ο Προϋπολο
γισμός της Περιφερειας Ηnείρου
για το έτος 2020 , εκ των οnοίων
τα 19 εκατ . ευρ Πou εμφανίζo νται ως ελλιμμα επi των Προσδο κμενων εσόδων της επόμενης
EALTY
χρονιάς , 8α καλυφ 8ούν αno τα
ταμειακό υπόλοιno του 2019.
Το 8εμα του Προυηολογισμού της
Περιφέρειας Ηπeipou για το 2020,
ερχεται στην ειδική συνεδρίαση
του nεριφερειακού συμβουλίου
σήμερα Παρασκευο το μεσημέρι,
μαζ! με την οικονομική στοχοθε
σία του ετους 2020.
0ΕΖΗΣ
ΣΕΛ. 3
Σαρωτική επικράτηση
TzιTΖΙκόστα στις ακλογές
της ΕΝΠΕ
Ευρεία ηταν η επικράτηση του Αno στολου Τzιτz κστα στις αποινές
εκλογές της ΕΝΠΕ καθως ο συνδυ
σμός του Συγχρονες Ισχυρ ές
Περιφέρειες , συγκέντρωσε noσοστο
70,9 %
Την τροποnoinση του τεχνικού προγράμματος έργων για το 2019 ενέκριν το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία
του συνεδρίαση συμπερύλαμβάνοντας σε αυτό την αναβά8 μιση δικτύου εμπορικων οδων στο Ιστορικο Κέντρο της
Πoλης nouαnoτελεί unοέργο της πρanς για το Ανοκτο Κέντρο Εμποpiou του Δημου Ιωαννιτων .
ΣΕΛ. 7
Μα ακόμη Γερμανική εταιρία
επενδύα στα Πάννενα
ΣΕΛ 4
Να επενδοσει στα Πάννενα ενδαφέρ | ται μία ακόμη Γερμανική εταιρία πληρο φορκης Προκειται για την Prodyna
| Πou napaγα λογισμικό κι εφαρμογές |
cloud . Ο Δεθύνων σμΒουλος της
| εταιρίας Ηoseyin Cafci , η υπεθυνη
| αναρωnνου δυναμικού Ελένη φωτιά| δου και ο Δειαυνης Βοpεiou Ελλάδος
του Βλληνογερμαν ικου Erιμελητηρωυ!
| Matthias Hoffmann eίxαν μακρ
Ι συνεργασία ω μεσημέρι με τον Δημpχο Ιωανν νων Μωυση Ελισάφ
Σην συνντηση τον εντμέρωσαν οτι
| Βρίσκοντα στην διαδικασία αναzητη
| σης κατάλληλου χωρου στην Περιοχη
με σκοπό σε Πρωη φάση να anασχoλησουν φάντα εργαπομένους , κυρίως
εSαδικευμνο προσuικό στον τομέα
| της Πληροφορικης
Στις Βρυξέλλες τα zητήματα
της Ηπείρου
από την Μ.Κeφάλα
Ως μελος της πρωτοβουλίας Erasmus
for Young MP5 του Βυρωπαϊκό Λaίκό
Κόμμα στις Βρυξλλες η Βουλευτης
της Νέας Δημοκρατίας Μαpία-ΑλεSάνδρα Κεφάλα συμμετείχ στις
εργασίες της πρuτης συνάντησης
Δικτοου Ευρωnαϊκων Υπο8έσεων
(Europeaη Afars Network ) nou
διοργάνωσε ο αντιnρόεδρος του
ΕΛΚ, υneuθυνος για τις σκέσεις με τα
εδνικά Κοινοβουλια , κ. Βαγγελης
Μεiμαράκης.
Εσιασμένη στον Εναλλιικτικό
Τουρισμό η προβολή της Ηπείρου
στη Διεθνή Εκθεση αPhiloxenian E
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ 10