Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έρχονται "τσουχτερά" πρόστιμα για αυθαίρετα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771 108 592148
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.079
Μπαράζεκθέσεων
για την οικονομία
Μπαράζ ανακοινσεων για την Πορεία της
ελληνικής οικονομίας Προ των Πυλν . Μέσα
στα επόμενα έξι 24ωρα θα έχουμε τη δημοσίευση της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου για την ελληνική οικονομία, την ανακοίνωση των στοιχείων εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισμού στο 10μηνο, τη
δημοσίευση των 3 εκθέσεων της Κομισιόν για
την τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση , τον
Προϋπολογισμό του 2020, αλλά και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, εν ο κύκλος θα
κλείσει στις 20 Νοεμβρίου με την κατάθεση
του Προϋπολογισμού στη Βουλή , αλλά και του
φορολογικού νομοσχεδίου. σελ.3
Έρχονταιτσουχτεράν
Πρόστιμα για αυθαίρετα
λιμακούμενες Ποινές για όσους δεν υποβάλουν δηλσεις έως το τέλος Ιουνίου 2020
Παράταση για την τακτΟΠοίηση των αυθαιρέτων με
βάση τον 4495/2017 έως το τέλος Ιουνίου 2020, η
ΟΠΟία θα είναι η τελευταία για τmν καιηγορία 5, δη
λαδή τα αΠοκαλούμενα Παντελς αυθαίρεταν, ανακοίνωσε χθες το ΥΠΝ. Για τις υπόλοπες κατηγο ρίες αυθαιρεσιν θα δοθεί η δυνατότητα της τακτοΠοίησης σε βάθος χρόνου στο Πλαίσιο της διαδικα
σίας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κuρίου, ωστόσο
όποιος δεν προσέλθει να δηλσει την αυθαιρεσία του
ακινήτου του έως το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου
θαπληρσει μεγαλύτερο του σημερινού Πρόστιμο .
Αναλυτικότερα:" Από τον Ιούλιο του 2020 και έπει
τα δεν θα είναι δυνατόν να τακτοΠΟιηθεί κανένα ακί
το 2011,-Για τις υπόλοιπες κατηγορίες (1 έως 4) αυθαιρέτων n τακτοποίηση συνδέεται με την Ταυτό
τητα Kηρίου , η οΠοία θα ενεργοΠοιηθεί με τm νo
μοθετική Παρέμβαση Που σχεδιάζεται. Ωστόσο, όποος ιδιοκτήτης δεν Προσέλθει να τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες έως και τον ερχόμενο Ιούνιο με τηνέα χω
ρίς καταληκική ημερομηνία δυνατότητα τακτοΠΟί
ηoης θα καταβάλει αυξημένα πρόστιμα, αρχικά κα
τά 20%. Ση συνέχεια, για κάθε χρόνο Που θα προ
στίθεται θα αυξάνονται κατά 5%. σελ.5
Vητο αυθαίρετο της κατιγορίας 5. Πρόκειται για τα
αυθαίρετα χωρίς άδεια και αυτά που έχουν οικοδομική άδεια αλλά έχουν Παραβιάσει κατά 40% την
Πολεοδομική νομοθεσία. Η τακτοποίηση αφορά όσα
αυθαίρετα ο ιδιοκτήτης τους μπορεί να αποδείξει
ότι έχουνκατασκευαστεί Πριν από τις 28.7.2011, τV
ημερομηνία κόκκινη γραμμήν Που έχει τεθεί από
Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας
Τα εμπόδια του επιχειρείν
σε έξι ελληνικές πόλεις
Οι ειχειρηματίες αντιμετωπίζουν διαφορετικά
ρυθμιστικά εμπόδια, ανάλογα με την Πόλη Που
εδρεύει η επιχείρηση τους, διαπιστνει έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο < Doing
Business in the European Union 2020: Ελλάδα,
Ιρλανδία και Ιταλίαν. Η έκθεση καταγράφει τις
συνθήκες Που ευνοούν ή εμποδίζουν την επχειρηματικότητα σε έξί Πόλεις αναφοράς στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στο
Ηράκλειο, στη Λάρισα, και στην Πάτρα . σελ, 5
Τρεις στρεβλσεις
από τις e-aποδείξεις
Όλι Ρεν
διοικητής τις Κεντρικής
Τράπεζας τuης Φινλανδίας
Αναμένονται νομοτεχνικές βελιισεις
Τρεις σοβαρές στρεβλσεις θα
Προκαλέσει η διάταξη του φο- νυπολογισμό στο εισόδημα της
ρολογικού νox με την οποία προ
βλέπεται ότι οι έχοντες εισοδήματα από μισθούς , συντάξεις, επ
χειρήσεις, αγροτικές εκμεταλ
λεύσεις και ακίνητα υποχρεούν
ται να πραγματοποιούνκάθε χρό Πάνω στρεβλσεις έχουν τεθεί
νο , με τη χρήση eμέσων Πλn- υπόψη του ΥΠΟΙΚ και θα Πρέπει
ρωμής, δαπάνες μέχρι ποσού
30% επίτων ετισίων πραγματικν μοτεχνικές και άλλου είδους βελ
εισοδημάτων τους από τις συγ τιόσεις και τφοποΠοιήσεις στις
κεκριμένες Πηγές. Πρόκειται για διατάξεις του άρθρου 7 του υπό
την εξαίρεση φυσικν προσ
Πων Που αποκτούν εισοδήματα
αποκλειστικά ή κυρίως από τό
κους καταθέσεων, ομολόγων και
ρέπος, μερίσματα, royalties, υπe
ραξίες από μετοχές , τον μη συΕΕΣ για Ελλάδα
Εξέταση αιτήσεων ασύλου
μετά την Πάροδο τετραετίας
Από το
καλό κουράγιο
το 2010στο
ακαλή συνέχεια
σήμερα
εισφοράς αλληλεγγύης και την
κοροφήν των 20.000 ευρ στην
αξία των αΠοδείξεων , Που θα ισχύ
σει για όσους έχουν εισόδημα
άνω των 66.667 ευρ . Οι Παρα
Καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτήσεων
ασύλου στην Ελλάδα, Που σε ορισμένες περιπτσεις φτάνουν ακόμη και τα τέσσερα
χρόνια, καταγράφει έκθεση του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), εν οι Ευρωπαίοι
ελεγκτές κάνουν σειρά συστάσεων
στην Κομισιόν και στους αρμόδιους κοινοτ
κούς οργανισμούς για τη βελτίωση της
κατάστασης . σελ . 17
να αναμένονται σημαντιικές νο
σελ. 7
διαβούλευση νox, οι οποίες αφο
ρούν το μέτρο της κάλυψης Πο
σοστού έως 30% του εησίου ει
σοδήματος με ψηφιακές δαπά
νες, σελ 6
Coca-Cola HBC
Προσβλέπει σε ανάπτυξη
4%-4,5% για το 2019
Επιταχυμένους ρυθμούς εμφανίζει στο τέταρτο
τρίμηνο του έτους η Coca-Cola HBC , εξέλιξη
Που οδηγεί τη διοίκηση του ομίλου στην Πρό βλεψη αύξησης εσόδων 4%-4,5% στο σύνολο
του 2019 , με ταυτόχρονη καλή ανάπτυξη των
Περιθωρίων κέρδους . σελ 14
Πόρτο Καρράς
βλέπεν ο Ιβάν
Σαββίδης
Οδικός χάρτης
χορήγησης
χρυσής βίζας
Εξάρθρωση
κυκλματος
φοροδιαφυγής
από την ΑΑΔΕ
Leroy Merlin
Επιμένει επενδυτικά
Με ένα νέο κατάστημα εντός του α' εξαμήνου
του 2020, n Leroy Merlin σχεδιάζει να ενισχύσει την Παρουσία της στην Ελλάδα, όπου
λειτουργεί ήδη δίκτυο έξι καταστημάτων, εν
μεθοδεύει περατέρω επέκταση μέσω πενταετούς Πλάνου . σελ . 14
Διαπραγματεύσεις
ΚΥΑγια επενδύσεις σε κινητούς ττλους
20 20
Κρυφό λογισμικό
Σε διαπραγματεύσεις με την
Belterra Iηvestments , εταιρεία
συμφερόντων του επιχειρημα
τία Ιβάν Σαββίδη, για την Πληση των μετοχν του εμβληματ
κού Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία
Χαλκιδικής βρίσκεται η Τεχν
κή Ολυμπιακή, όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή mς στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. σελ 13
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τις διαδικασίες και
άλλα θέματα σχετικά με mχορήγηση χρυσής βίζας σε
όσους επιλέγουν άλλες μορφές επενδύσεων , Πληνmς
αγοράς ακινήτου, καθορίζει ΚΥA. Ειδικόερα εξειδι
κεύει τις Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής
σε Πολίτες τρίτων χωρν , οι οΠοίοι θα τοΠοθετηθούν
στην ελληnνική αγορά με την απόκηση τίτλων ή κα
ταθέσεων . Η ΚΥΑ αποτελούσε Προϋπόθεση για την
έναρξη εφαρμογής του τροΠοΠΟημένου με τον νόμο
4605/2019 άρθρου 16 του ν. 42512014 σελ 2
Κύκλωμα το οΠοίο χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό Που
σβήνει δεδομένα των ταμειακν
μηχανν ή των ηλεκτρονικν
υπολογιστν, στο οποίο συμ
μετείχαν Περίπου 100 επιχει
ρήσεις, εντόπισε η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων Η έρευ
να διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. σελ 11
120 δόσεις
Στα 4.4 δισ.
οι ρυθμισμένες
ο φειλές
στα Ταμεία
Επέστρεψαν στην κανονικότητα
οιναύλοι των VLCG
σελ.4
ΓΑΧΑ. 870,93 (051% .
DOW JONES 27.789,34 (0,35).
FISE 100 735121 -019%)V DAX 30 1323007 (-04%)
CAC 40 5.907,09 -0,21%) ΧΡΥΣΟΣ 1.465,288 Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6241
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1003 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα