Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Νοεμβρίου
Κθημερινή οικονομική ειδική qμερίδα Διακηρίξευν-Δημοηροστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6913
Τιμή : 1.00ς
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Το όφελοs
Συντάξειs: Έρχονται αυξήσεις
σε κύριεs και επικουρικές
-Τι θα γίνει με τα αναδρομικά
χρεν θα
φορολογείται
ωs εισόδημα
Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρου.
προαναγγείλει μέσω
των ΝΕΩΝ- ότι με
βάση τις πρόσφατες
Ως εισόδημα και όχι έρχονται με το νέο αποφάσεις του ΣΤΕ θα
δοθούν αναδρομικά
στις νέες κύριες και
έχει μια επιχείρηση κατατεθεί στη Βουλή στις επικουρικές συντάξεις με έναρξη την
4η Οκτωβρίου 2019 και
μέχρι τη δημοσίευση
του νέου ασφαλιστικού νόμου ο οποίος θα
διάταξη αυτή περι-αφού σύμφωνα με προβλέπει αλλαγές
υπολογισμούς στα ποσοστά αναπλή.
ρωσης . Τονίζεται ότι
με απόφαση του ΣτΕ
κρίθηκαν αντισυνταγ ματικά τα ποσοστά
Αυξήσεις στις κύριες
και στις επικουρικές
συντάξεις και αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου
2019 , όπως προβλέπει
η απόφαση του ΣΤΕ,
ως δωρεά θα φορολο- ασφαλιστικό νομοσχέγείται το όφελος που
διο που πρόκειται να
στις αρχές Ιανουαρίου.
Ωφελημένοι από τις
αυξήσεις θα είναι συνολικά 1,5 εκατομμύόταν κάποια άλλη επι χείρηση
πισττριά
της παραιτηθεί από
τις απαιτήσεις που
έχει έναντι αυτής . Η
συνταξιούχοι,
1.300 ευρ).
(μετά τον νόμο Κα Το νέο ασφαλιστικό τρούγκαλου) θα υπο
λογιστούν με τα νέα
και μεγαλύτερα ποσοστά και όσοι έχουν από
30 έτη και η αύξησή
Ιανουαρίου . Μετά την τους θα κυμαίνεται,
ισχύ του νέου νόμου ανάλογα με τον μισθό
και τα έτη ασφάλισης.
ξήσεις εν τα αναδρο - Με α ως τρα δεδομένα και τα υπό επεκαταβληθούν τον Φε- ξεργασία νέα ποσοστά
αναπλήρωσης πιο κερδισμένοι βγαίνουν
όσοι έχουν πάνω από
συνέχεια στην 10
νομοσχέδιο ετοιμάζε ται από το υπουργείο
Εργασίας με στόχο να
κατατεθεί στις αρχές
λαμβάνεται στο νέο
φορολογικό νομοσχέ
συνέχεια στην 11
του υπουργείου Εργα.
σίας , μία στις τρεις κυριες και επικουρικές
συντάξεις οι οποίες
ΙΟΒE: Κίνητρα καταβάλλονται σή.
αναπλήρωσης
νόμου Κατρούγκαλου ,
που καθορίζουν το
ύψος της ανταποδοτι μερα θα λάβει αύξηση
ανάλογα με τα έτη
ασφάλίσης των δι.
καιούχων αλλά και τα
ποσοστά αναπλήρω . και η περικοπή των επ σης που ισχύουν ή θα κουρικν συντάξεων
ισχύσουν κατά περί.
| πτωση.
θα καταβληθούν οι αυ.
για επενδύσειs
στην κεφαλαιαγορά
μικά εκτιμάται ότι θα
κής σύνταξης , καθς
βρουάριο ή τον Μάρ τιο.
( άθροισμα κύριας και
επικουρικής άνω των
Ειδικά για τις νέες
κύριες
συντάξεις
Μόλιs 4 στουs 10 |
Έλληνεs nλικίas
55-64 ετν
εντός τns αγοράs
εργασίαs
Τρία μέτρα πολιτικής
για την ενίσχυση της
αποταμίευσης με μοχλό
την κεφαλαιαγορά πότεινε το ιδρυμα Οικονομικν και Βιομηχανικν
Ερευνν σε εκδήλωση
στο Χρηματιστήριο Αθηνν.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του 1ΟΒΕ, η
οριστική έξοδος απότην
κρίση και η ανάκαμψη
του βιοτικού εππέδου
στην Ελλάδα απαιτούν
σημαντικές νέες επεν
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2