Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolha
ΠΕΜΠΤΗ
ΝΟΕMΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Erος ιδρύσεως 1903
Αριθμός φόλλου
Ιδρυτής ΜιΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.691
Στον 0ΦΙδεν τρέφουν αυταπάτες
αnό την Πρτηθέση στην Football League
εγολη συζήτηση. για το ΕΠΑΛ Νεάπολης
Ύψους 36,7 εκ. ο Προϋπολογισμός
. Αλλαγή σελίδας στον ΟΑΣ
Σελίδα 11
- Η ενίσχυση του Τουρισμού
της Κρήτης στη συνάντηση
του Περιφερειάρχη με τον
Υπουργό
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία αnό την Οικονομική Επτροπή Δήμου Αγ Νικολάου
Αυξημένος κατά έξ neρίποu εκατομμύρια οup 3.600.000 εup και nα μρού ooρeρou και μι 1209.000 (ΕΣΠΑ
είναι ο Προύnολογαμός Τις μελέτες Τ82.000 ευρ, κρού διαγραμμιστή, δρό του Δήμου Αγίου Νικο - διαμορφνει το , σύνολο μων 245000, Αναβάβμιση λοδήμος τoηματοδοτείλόου , σε σύγκριση με τον των επενδυτικν προ - και εξοπλισμός για παιδι- ται με 850.000 ευρ η
τρέχοντα του 2018 ο 0- Υραμμάτων του Δήμου για κές χαρές 204.000 , Εργα Βελτίωση αγροτικού δρο ποίος διαμορφνεται στα τον επόμενο χρόνο , στα επενδυτικά 287.000) Για μου από κάμπο Κριτσός
36,756.450 ευρ
Aυπό, ότως εξίγησε η τόνισε η κ Καπαράκη εί
υπεύθυνη του Γρoφείου ναι το μεγαλύτερο επεν- Γυμνασίου Αγ Νiκολόου
Προύπολογισμού του Δήμου, Μαρία Καnapάκn, πα - χει καταθέσει Ποτέ ο Δή ρουσιάζοντας το σχέδο μος Πέρυσι συνολικά όλο τν ) 50.000 , Ανττικατάτου Προύπολογισμού στην το αντίστοιχο πρόγραμμα στάση στέγης Δ. Σχολείου
Oκονομική Επτpoπή , ο- ήταν 8500.000 ευρ . Φουρνής 33127 ευρ , Κα - λογισμού του Δήμου Αγίωυ
φελεται κυρίως στις πολλές χρηματοδοτήσεις που φοροποιεί το πρόγραμμα λείος σε επικίνδυνα τμή - ψους 3a758.450 ευρ, e .
εγγράφονται για έργα και του 2020 σε σύγκριση με ματα δημοτικού οδικού γκρίθηκε κατά πλειοψη.
προέρχονται από επχο
τα χρήματα για αγορές Φλοδήμος 1 . Προμήθεια μπορίου Αγίου Νικολάου
Από το rρόγραμμα ΦΣελίδο 28
13300.000 ευρ. Και όπως αναμόρφωση αθλητικν ε - ως Αγιο Σα Καλού Χωγκαταστάσεων αυλής 1ου ριού .
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
δυτικό πρόγραμμα που έ anό δημόσιες επενδύσες
(πιλοτική δρόση -ΕμαυΚριτοά 31-10-2019
Aριθμ. Πρωt , 32
Κατά πλειοψηφία
το σχέδιο
του Προϋπολογισμού
Το σχέδιο του Προ0ποΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΣΑΣ
Ενα στοικείο nοu δο τασκευή στηθαίου ασφα - Νικολάου για το 2020,
Σας γνωρίζομε ότι το Διοικητικό Συμβούο του Α.
γροτικού Ελαιουργκού Συνεταρσμού Κριτσός με την
με αριeμ . 558010-2019 αnόφασή του, καλεί σε Γενκή
Συνέλευση όλα, τα μέλη του Συνσμού στις 10Μoεμ
βρίου 2010 ημέρα Κυριακή κοι ρα 1000 n στην
aίbουσα-Λaτ . mρnν ελαιουργείο Αρχαύλη) στην
Κριτοd, για ουήτηση και λήψη απoφάσεων στα napo
κάτω θέματα ,
ΘΕΜΑ 10 Εγκριση Ισολογσμού
ρηγήσεις για επενδύοεις τuό είναι η μεγάλη δικτύου (anό nεριφέρεια φία από την Οικονομκή
Επιτροπή nou oυvεδρίασε
στις αναμενόμε , Κρήτης) 7180
νες χρηματοδοτήσεις ne .
ρinou 5000.000 περίmοu
προς το Δήμο . Αυτές tναι
τόσο από το κεντρκό κρ τος όσο και anό την Περφέρεια Κρήτης
Η μεγαλύτερη εmιχop
Υηση οpορά την Hεκτρο .
χθος υπό την πpotδρα
Αντνη
Δημάρχου
ΣΑΤΑ 4.000. Επiσκευή φ η της Σmvalόγκος , Ζερβού
1200.000 αnό την
Ο Δήμαρχος δήλωσε
στην ΑΝΑΤΟΗ ότι το σχέ.
διο προωθείται στη συνέχεια στο Οκονομικό Πa .
Το Τεχνικό Πρόγραμμα και ουντήρηση σχολικν Περφέρεια Κρήτης
Το Τεχνικό Πρόγραμμα κτιρίων 92.000 Για πuρο - ra τη δημιουργία πρoτου Δήμου για το 2020 εί προστασία 69.000 Σημα - σβάσιμων θαλόσστων 1
ναι ύφους 9412.000 ευρ . ντικές είναι οι επιχορηνή που αν συνυπολογιστούν σες από το πρόγραμμα Για το Ανοικτό Κέντρο Ε
και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018-2013
Αnaλλαγή μελν Δ.Σ και ελεγκτν
από κάθε ευθύνη
opισμν 218.000 (ΕΣΠΑ ρατηρητήριο και εφόσον
ΘΕΜΑ 20 Εκλογή Ελεγκτν για
Η ΣΕΣΙΑ: η στίδα
η χρήση νneo9 3082000.
Στην περίπτωση nou δev θα undρξει anopτia η
Γενική Συνολευση θα γίτι την αμέσως επέμενη Κυ ριακή 17 Νοεμβρίου 2019 την ίδια ρα στον ίδιο τόπο
και με τα δια ακρβς θέματα
1 ηστος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εnειδή η Γενική Συνέλευση είναι από
ανεβολή , Βα γίει την Κυριακή 17 Νoεμβρίου 2019
ρα 10.00 nμ ανεξάρτητα anό τον αρθμό των παρό
Eampouratzis
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -onΩΡοΠΩΛΕΙΟ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
ΛΑΧΑΝΑ
Ασπρα Κρήτης
ΝΤΟΜΑΤΕΣ 0.49
Κρήτης
ΕΠΠΛΟ ΕΣΟΠΛΣΜΟΣ
ντων ουνεταίρων
ο rΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚοΝ ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ
0.29ε
Ι.ΚΤEO
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ 8.Ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
τραπεζαρίες
ΠΑΤΑΤΕΣ
Κρήτης
ΛΩΤΤΟΙ
Ελληνικοί
0.49€
0.99€
C10787
και τραπετάκια σαλονιού
λόγω άλλαγής Βυρίνας
6ουνεγνησεα κλ tμέ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑΜΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡ ΟTΕΡΕΗ
ΚΑΝTEΜΑΣ L ΣTH ΣΕΑΤΑΑ Μ Ο o e
ww boocom/on uaνάκης
ΙερΑπετρΑ
- πλ- lex. 28410 31225
ηo1B2000 7400 9Υ
- wwb mpευτen.εεmιgr
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΤΑΗΠΟΥΑΤΕΗΣ ΜΙΧΑΛΗΕ
-ΦΡέσκ φΡούτα εα Aαχανικά
Πεgερακός Νεtnenς.
nση λιανική . ουδpuκn ταμ κατ oiκov
ΕΠΙMEΝΔΟΥ 5-ΑΓΙΟΣ
Ενανι Η Kaελέκε)
28410.32100
28420.93100
. ΤHA. 25410 2171ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα