Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
1ου αγαπa
τον τοΠo του
Πρeπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eoτς- Ειδότης Δαθντής ΒAΣ ΕΡΒ En 50-Α ίλον 153 Τμή ΟΕ0 ειμό Ττάνη 3 Ναi 2019
ΜΕΤΡΙΑ Η ΑΝ
ΙΚΗ ΘΩΡΑΚΕΗΤΟ ΜΟΜΟ ΜΑΣ
ΚRΕ Κ ΑΗΤΗΝΕΚΑ
rάνόίπάε τiα
ίχigisirLad Τ
ΤΣ ΑΝΗΣΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΞΕΟΡΑΣΕ Ο
ΗΣΔΕΑΚΛΑΠΟΥΤΣΗ
ΟΥΝΤΗ
έτpια η αντ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
nλημμυρική
0ωράοση στο
γόντων .
0 Ανοπεριφερειoρης
Πρέβεζος ανοφέρ0ηKε
Νομό an pnς ισελκος στην άριστη συνεργοσία
και στην nόλη της npέ ντονστικό opγανo nο - μεταύ των υnnpeσιακν
βεζος , μετά ano ooo έγ- ίtιης nροστασίος της napoyoντων και τeε
νον γνωστά στη κοεσινή n.Εnpέβeζας , τόοο δα την συνένσή της nροκε .
μένου να οντμετωρστεί
νιστικού οργάνου Ευ. και unnpεοιακν nopο - η δύoκοnn nepioδoος nou
συνεδοοση tou Συντοστόματος οpετν όο0
Καλή ήταν
η παρουσία του Δήμου Πρέβετας
Στη φετινή διοργάνωση
της Διεθνούς Έκθεσης PHILOXEΜΙΑ
ΕΡΙΚU,
βλήματα anό συοο .
ρευon υδάτων nopatη.
έρετα anό άnoun καιp
κν φανομένων . Τόoε
oς Πρέβεζος
της Αστυνομικής Διε
aλnd και
κονητον γα rpoτ
| φορά η napouoiα του
Δήμου nptρεζος στη oυ ο nonίτες ano τm ουνσης επισημάνθηκαν ρούντα μόνμα στm Λ
φετνή διοργoνuon τns
Δεεθνούς Εκθεoης
PοENΑ, nou nαματοαοή0nE στη ε0σonοvίn οo tω 10|
Νοεμρου.
ρννεχ στη σελ 5
ΙΕ Wrld's
nnεupό τους θα nρenει oρετά σημεία nou κο Ιωoν νων , στη διασταύ enionς να συμβόλλουν νονται ως tnκίνδυνα.
poon του Ακρίβn στην
κοθορίζοντος φρεοτια Euην Κυανή Ακτή ένουν nεpon της ΒnE, στα
και σχάρες tξ ano ης εντοnιστεί αρκετά δέοικείες τους ,
Ano τw nnεupd tης ηέoουν αnό τους ισκυ - Πρέβεζος.
nupoopεστικής Υπnpεo . ρούς dνεμους , εν nροBαθύ npος Μοργαρνα
και όΛΛα onμεία της
ντρο τα οnoίo μηορεί να
ρνzεoστη σε λω
Δεν βάζουν μυαλό οι ΣΥΡΙΖΑίοι
Επιμένουν να θέλουν γιάρκες
στα Πανεπιστήμια
Δεν θα τους Περάσεις , δεν τους αφήσει η πλειοψηφία των Ελλάνων
Ας είναι
Πιο Προσεικτικός . .
Εντύπωση
ηροκάλεσε
στη συνε0υτστη ντnapόθεon
για uw neμβoon u ο.
στυνομίος στο Οoνoμικό
nαναmuo νος εί .
την η Μη Κεpαμέeς κα
Nς oς στην συνεδρί
oon τικ tmτporms μορ
φωκν uo0έoεuν tms
Βouns ΜΟστ, οτον η
κυρία κραμέως είε Φ ε.
κνοι noυ μηηκον στην A
10EE Εκοφαν τmν nopο με
ouoorpiονο , ο βουnεu.
της 1ου ΣΥΡΟ και ηoεn
στημιακός Κστας Μοs
κου αnάντηο τηpό έκα.
δρίαση του
Συντονιστκούς οργονου της Π.Ε.
Πρέβεζας μ α αναφορά
του Δασaρκη σκετικά με δημοσιεύματα
nou κατγγέλnουν το κόψμο δέντρων
στην noan της Πρέβεζας κλη
Ο Δασάρκης , είνη φρόνιμο npν nρoβεί
σε τέτοsς αναφορές , να εξετάζε κα .
τερα τους Λόγους για τους onoίος κόβο ντα τα δέντρα.
ν στη σ
ννεχεa ντησε