Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγα1a
τον τόΠo του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Dιiης- Εδότης- Δοθντς ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Εος (50-Α Φύλου 1153 Τμή 60αμό. Τm 12 Νοβ ίω 2019
ΟΡΚΟΛΜΑΜΗΑΟΙΣΤΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Η ΔΗΜΟΤΚΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν
ΚΑΤΑΛΥΙΚΟ ΡΟΛΟ
pεκ μήνες βρίοκ ται στο τμόνη ο Δr
μαρκος pέβεζος.
. Νίκος reuργοκος Ηρις Τσελίκος
και μόνο oς στρωμένος με
ροοηέταα 6εν μηορeί
α καρακτηpιστεί ο oρό poβruότων της καθη
μος nou κολείτo νο διο . ρνύτmος uplopw 0έμο
paη Δημοτική Αρr .
επικop τητo είναι nφτον
το Νοoκομείο ηρέβεξες.
στο onooο Δμος 0 np nει να έαι κεντρκό ρόnο
60ον οφορά τις δεχδοή .
nέρoν των βοσικν oεις να uw npaμoνή .
Γράφει ο
ονοpάeμon του
pυχa στη σελ
τα aτή τm στημή στην
Ανακοίνωση ης Ματρόπολης Πρέθεας
Γιa τον εορτασμό της μνήμης
του Αγ. lωάννn του Χρυσόστομου
και τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη μας
Σύμφυνα με οκοon η Mntpononς Πpeέζος
|οpιo Τετάρτn . η Εκκmoio upό tη μuη ou Αγου | on του Χρυσόστομου κα ο Eεβοσμιτοτος Μrpono
|uις μοογει τα ονομοστpιό tou κα θα coptoo ούμ
Στις εκλογές για την ΠΕΛ Ηπείρου
Σάροοσε ηκεντροδεξιά
Έλαβε 78 ψήφους και 14 από τις 21 έδρες
φωνα με τo neparτω npoγραμμα τήt r
Την κυρισκη το anογευμα διενεργίoηκαν η .
κλονές για τη nEA neipou με την κεντροδεξιά
Dopάταξη Eνωμένη Αυδ0διοκητική nορεία να
| aipνει , nρωτιά, σαρνοντος στην Φφοφορία
| καθς έλβε Βομβάνοντος 75 φήφους και 14 α.
| ό τις 21 tδpες ,
o nnκΤn
mt αmν 36
ΟMΠ Νηςa όετεί ευς να mw ονομοσική
tοu εoρτm μονο κοτά moομn pυ aνpopου onu ρo της toρτης στο ttnos tnς θcoς Λτoυργίος, Δεν θα
δεοeί εές στο Enσoneo
wνχru νη oελ, 12
Με επιτυχία Πραγματοποιήθηκε στην Πρέθεα
Η πρτη εκδήλωση του Δ Πανελλήνιου Συνεδρίου
Προσκυνηματικν Περιηγήσεων
Που διεξάγεται στην Ήπειρο
Κάνει Πως δεν βλέπει
Ο ΣΥΡΙΖΑ
κάνει nως δεν pnenεi ο ΣΥΡΙΖΑ τς επ .
θέσεις στο noiικό γραφείο της Ynoup
γο0 Παιδείος Ν . Κεραμέως , Μην ξεχνάμε
Με τυα npayμο .
τononom στην Πρέpε
ζa τmν noροοκευuή /11
n puτη εκδήλωoη του
8 ΠαvεMvίου Ευνεoρ
ου npooκυν
nepmioeuνε
διεξάγετα στην Hneιpo
με θέμα το opnoκευτικά
μνημεία τους npooκυ
νηματικούς nρoop σμούς κα, τον noλιτσμό
της nepοκής
Γνέχε στη σ
όυ εni Κυpέρνησης ΣΥΡΙΖΑ unnpx μία ο
τυπn oouλίa" σε αυτά τα καλόηαιδα
nou τα oιάνε στα Εξάρκεια και aΜeς n .
ροκές
ννέτοα στη σ4