Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΝΟ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' 1974" Αp φύλλου 6380-11990
Βρυτής - Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974 1δωκτήρια -Εκδότρια Στανρίδου 1. Στολιανή
0.50 ε
Εργαστήριο γαλλικής
γλσσας στη
Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Δράμας
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Πονηιακν Μελετν στον Π.Τ.
Η αρετή θέλει
τόλμη και πίστη
στις αρχές και αξίες
Τα ήθη και έθιμα στην περιοχή
του Πόντου μέσα από τη
Η αναγνριση της
Γενοκτονίας είναι θέμα
βαθύτατα πολιτικό
διαδρομή μιας οικογένειας
πριν τη Γενοκτονία
-Η naρouσίαση της Τριλογίας του Στ. Χρ.
στοφορίδη - Σάρπογλη Μούρα καιρούς
| και μούρα ημέρας
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντ/γος εα.
Εππίτμος Διοκητής της ΣΣ.Ε.
Χρ. Γαλανίδης Οι μεγάλες δυνάμεις
όφειλαν να αποκαταστήσουν την αδικα!
σsλ. 5η
Για παιδιά ηλικίας 6-10 ετν
ουλ. oη
οελ δη
σελ. Jη
Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού
Η Ενωση Κυριν Δράμας-ΣΑΦ και
ο Δ. Δράμας συμμετέχουν στα βραβεία
Bravo Sustainability Awards 2019
Σήμερα το βράδυ διαπαραταξιακή των επικεφαλής στο δημαρχείο
Αύξηση τελν στην καθαριότητα
και το φωτισμό έως και 60%
ζητάει η δημοτική αρχή Δράμας
Της Σουζάνας Θεοδωρίδου
τα βραβεία "Bmvo 8uutainabilty κούς διαμορφωμένους χρους .
Ανerds 2019- , συμμετέχουν η Ενωση
Κυρν Δράμας-ΣΑΦ α ο Δήμος ται ολυκά μέσω των προγραμμάτων και των
Δράμας , και η ψηφοφορία είνα ανοκτή στο δράσεων που υλοτοεί ο Φορέας . Ταυτόκανό,
Η Ενωση Κυρν Δράμος-ΣΑΦ, ουμμετέ - στημου , πραγματοποιούντα παράλληλες
χει στα φεπινά βραβεία στην Θεματιή Ενό - επαιδευτκός κα ψυχαγωγιές δράσεις .
τητα-Ενημέρωση και Εταίδευση , με δυο
πρωτοβουλίες , το Κονωνκό
Φροντιστήρο - και τοMoblo
schoo- . Aντίστοχα , ο Δήμος
Δράμας συμμετέχα οτην θεματυκή Ενότητα: "Κινητικότητα και Μεταφορές ,, με την
πρωτοβουλία: Ποδήλατα
Φορτίου ΑΝλάζουν την Πόλη .
Ο θεσμός Breo , ατοτελεί
τον μεγολύτερο καινωνικό
διάλογο για τα θέματα της
Bσμης Ανάπτυξης που ανα πτύσσεται στη χρα μας , με
βάση τις πρωτοβουλίες που
wστοιούντα ατό Φορείς Εrχεφήσεις-Ταπκή Αυτοδιο κηση και Κονία Πολττν
- Ενωση Κυριν Δράμας ,
Κανωνικό Φροντιστήpo
Το Κανωνικό Φροντιστήριο της Ένωσης διν αλλά και την ψυχο oνωνικήτους αναΚυριν Δράμας-Σin Αναχτής Φιλοξείας , πτέρωση
δρύθηκε το 2015 , κα από τότε tως σήμερα Γα το λόγο αυτό, πραγματοnοούντα συγanoτελεί έναν βασκό πυλνα του οτα δευ - κερμέες δράσας που έχουν στόχο τηνπeπκού τομέα. Ομάδα στόχου της συγκεpu - ρβολοντική συνείδηση και την οκολογία
νης δράσης. είνα τα παιδιά οκογενεν mou δαγενεαές δράσος, εmaίδευτικούς περατά
αντιμετωπίζουν σοβαρά ακονομκά rpoβλήματα κα αδυνατούν να οταπεξλθουν στις θηκε τμήμα παδκής όπερας το στοίο έχειως
ανάγκες του σχολείου.
Τα παιδιά του Κοινωνοού Φροντιστηρίου, στρστίας των παδιν , μετατρέnοντος το τραέχουν τη δυνατότητα ναποραολουθούν δω- γούδι της όπερας σε ματροστή κα τατυή
ρεάν φροντστηριακά μαθήματα από εθελον- δροστηριότητα την εξάσνηση των αγγλικν,
τές δαοκάλους και καθηγητές , κατά τις
μεσημεριανές κα απoγευματινές ρες , καθημερινές και Σοββατοκύριαα .
Τα μαθήματα, Τραγματαταιούνται σε εδ
Οι οκογέναες των παιδιν, υποστηρίζονΜετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας Δ. Δράμας
Αναμένεται μεγάλη συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του
σματος
χρονα στο πλαίσιο του Κανωνικού Φροντ
Η καινοτομία του κανωνικού ΦροντιστηΤου Θανόση Πολυμένη
ΜoΟΝΑ με αoφαλείς πληροφορίες
του "Πρωνού Τύπου" , σήμερα το βράδυ
πρόκεπαι νασυνεδριάσει η
διαταραταξιακή εππροτή
με τους επικεφολής των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Δράμος
Σύμφωνα με το κάλεσμα
που τους έγινε από τη δη
μοτική αρχή θες, σκοπός
της συφήτησης είναι το
θέμα της αύξησης των δημοτικν τελν της Καθαριότητας καιτου φωτισμού ,
τουλάχιστον κατά 60%.
Αυτό είναι το χαμηλότερο
ποσοστό που φανεται ν
έχει φητήσει και επίσημα η
Οικονομική υτηρεσία του
Δήμου Δράμας , καθς
προφανς κάτι δεν βγαί
νε λογικά, στον προύπολογισμό που ετομάζεται να αμόφωνα το Δημοτικό Συμβούλο , είχε περάσει ψήφ
παρουσιαστεί το αμέοως επόμνο χρονικό διάστημα .
θα πρέπει να πούμε ότι προεκλογικά, τόσο η μείζονα Δράμας κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης Μη
αντπολίτευση-Πόλη+Ζωή , , όσο και η παράταξη-Pro - τσοτάκη , στε να μην ίνουν διωτικαπουήσεις στον
pα Δράμα 2020-, ολλά και α παρατάξεις Αυτοδιο τομέα της Καθαριότητας.
κηση Πολιτν - και "Λαϊκή Συστείρωση- έθεταν το
ζήτημα επαακτικά , ότι με τον τρόπο που λειτουργούσε μοτικά Συμβούλια για την Καθαριότητα και η Πόλη+
η ημοτική αρχή στο πλαίσιο της Καθαρότητος , Ζωή συχνά είχε αναδείξει το θέμα της αύξησης των
υπήρχε άμεσα ο κοδυνος της αύξησης των δημοτικν τελν , ότι με την πολιτική που ακολουθεί η δημοτική
τελν . Παρ' όλα αυτά , η δημοτική αχή το αρνούνταν , ορχή , σίγουρα θα οδηγηθούμε σε αυξήσεις
ακόμα και στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Στο θέμα βέβαια συμφωνούσαν και οι άλλες παρατά
Συμβουλίαυ μετά την ανάόληψη των καθηκόντων εκνέου ξεις, παρ' όλα αυτή η δηματική ορχή αρνούνταν ότι θα
από τον κ. Μαμοάκο .
Μια από πις ατολογίες της αύξησης των
δημοτικν τελν τουλάχστον κατά 60% απόη
δημοτική αρχή , είναι ότι
αν αυτές δεν γίνου ,
τότε ο Δήμος, σχεδόν
νομοτελειακά θα πρ .
πεινα οδηγηθεί στην εκ χρηση τμημάτων της
Καθαριότητας σε ιδι.
Το ποδήλστα φορτίοu Του Δήμου Αράμος
pou , έγκεπαι στο γεγονός , muς δεν οφορά
μόνο την φροντιστηριαή μάθηση των παι
wαanό.
αυτό , όταν μάλιστα πρν από λίγες μόνο μέρες .
τους στην πόλη, εν από το 2019 δημουργήσμα των εργοζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου
στόχο την αλλαγή της κουλτούρος και της νοΑρκετή συζήτηση είχε γίνει επίσης στα τελευταία Δη
την αναύίτηση ταλέντων, αλλά και την προβολή των θερατευτικν διστήτων της οu θησης της ότερας
σελ 4η
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
προβεί σε μια τέτοα κοηση .
σελ 4η |
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τάνεα δπλα 6ας αυπσ
μαθράτστρίωnο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΒEΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpnon
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούγκρονες υnnpεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ALEXANDER GELΜΑΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
ΚΙΜΟΥΛΗΣ ΜΠΑΙΕΒΑΝΗ
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστοτης anaκόνσης
ηεξλίξη στην εξέταση του μοστού
. Υnέpnxoς Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξρνικός Τομογράφος
, Yntpnxo-Tiplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonαντογράφος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
Ωρa 1900&2100
Χορηγός Emκoινωνίας
ΠΡΩΙΝΟΣ
Ntα Δεύaνση
Γ. Παπανδρέου 34-2οsΟροφοs
Προυσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423 , Fax 2521022413
email [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα