Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρεπel να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ei- ης-ΕιAνής E PRAΕις Ενίη φύλου 157Τή60ογ, pτΚιρκή 10 kαoυ 209
ΠΡΟΣΧΕΝΙΑΣΗ
ΕΝΕΗIΞ
ΤΙΑ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡ Ι
ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΚΟΥΤΟΥ ΤΣΙΗΡΑ
και να μην εξετοστεί ως Πούλoς noλάης και Δη.
νες ακτιβιστ μάρτυρας ο nρnw σκυ - μήτρης ΤζανακόηοuRoς
κές ενέργεες ρός όνδρος της Νοvorts tioiθαv στην aίeοuoα
Η του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος opouς opo την anόφοση της
npoκειμένου να μηλο- Η συνε δρίοση διακό . nnειopηφίος nou έχει
κρίνει την εξaίpεσή
pοσκεδιασμέ
κάρει τς εpγooίες της nnt nρrv Eεκινήσει.
Πpοoνοκριτικής για τον καθς οι δ00 pouλευ - τους .
Δημ. Παnaγγελonouno τές μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
BΤο uο ουXλno
Σε κλίμα Ολίψης
ΑΠοχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι
τον Περικηή Βασιλάκη
ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑ
1 μα βοδος A
pnς inov την napo
οκευή tο npul to tt .
λευτοίο αvτio ouγe
νriς φnοι και νuστοί
στον ηεpικηή Βaoάη
nou έφuγε τmν Τετάρτη
ano tη ζή oε nλα
4 εtν.
ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΒΡΩ!
Ημρατούτη W/1, ημρα Εορτής των Aρχαγλων
Ταξιαρχν Γαβρήλ και Μχα, mpοστατν της Πολεμικής
μας Aεpouορίας (A) ελικρvd , συνέπεσε με την
περάτωση τούτης της δαίτερης Ypαφής!
pνεχ τημελΕ Γpaφr ο Σπύρος Κίκερn
wνέχεα στη oε
Πανηγυρική έναρξη των εργασιν
της Επιτροπής Ελλάδα 2021"
Καθάλωσε ο Πρόδδρος της Βουλάς μ ομιλα τον
Με ευθύνη του ΣΥΡΖΑ .
Με ευθ0.
νη του ΣΥΡΖΑ νουάγησε και η κοτόθεση του
Κωνσταντί.
νου opουζή
κα η εξέτα
ση του aτη.
Πανηγυρική ήταν η
έναpξη των εpyuowν
της Επτροπής Ελλά .
δα 2021 , η οποία σε
συνεργυσία με το
δρομα της Βουλής , Οα
mpotroιμάσει, θα
προγραμματίσει και
οα συντονίσει Τις εκ .
δηλσεις για τον copτασμό της επετείου
των 200 χρόνων anό
την Εθνική Παλγενε.
ματος oυ
κατέθεσε.
δια των συνπyopων του , ο κ nanογεno
nounos , να ανακληθεί η anoφοση για
τους κ.κ . Πολάκn κα Τζανοκόηouno , , onμεκνουν mγές της επιτρoή , για ος
xθεσινές εξελίξεις στν ειδικn κονοpου .
λευτική ηροκαταρκτικής εξέτοσης.
νέχε στη τα
| wwνέχrα υτησΗ