Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα που ανωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
ιδρυτές . Διευθυντές : Μικoήλ A. Δούκος ( 1916-1932 .
Κστας Μ Δούκας ( 1932-1970 , Μιχoήn K . Δούκος ( 1970-19971 , κστας Μ. Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης- εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019
Αρ. φύληou : 4203
. Στάντζος
Ενα τυχαio περιστατικό
θα οδηγήσει σε συμπλοκέςν
Τα κρασιά της Σάμου στην Κίνα
tumv npoφατη τετραrμεpn εnoεφή toυ στην Kνa ο nρωθnoupγός κατά τον anστpoφo του στη ΕΜ0a, tKoν ν npon του oνάpτηon στον npοσωnκό του
ovopooμό στο Fosebooκ σνοφeρόμενος στον aρωτογrνή τομέα κα στον μηγάn antua nou φρvε γιο tν EMoα και τους ΕMmvec αpoωyod n tuupuvio
κρουγή ανωνίος nα την κατόστοοn nou εnwpoτt στη εονο Aάνν του φδυ euγpopακεν tνδεΠεων μεταξυ Ε.. καυ Kiνo, Σε ουτή nepαμβονοντοι και τα κροοά r τu
opou npoοφoων και μκτονοτν noυ ouν oντρωθeί et εopoo
ο δέμαρτος τς Ανοτολιές Σόμου κ naprος Στόντζος μuντος nρόoφoτα
στην εκnoμ One Direct wookend
Europ
aτο νof μένουν 7.000 pόουυeς κα μνόσuες Οι pootεpo υν nepi
μετρικό της επίoημης 0ομής , Η 6ομή tw uνατότητο φrnoξεvίος 68ο άτομα Δε
γνωpίt nόοοι φnorνούντο, εντός της Η nη τραγκό είνα nono Mη ya va
neprpoge ό00 εκτuniooovta tδ nθημερνό . Δεν undpει δημόοιος προς nou
w μην κατaομφόνεται Υnoρ irpo oοφoneoς , Τα npoγματα εvo τpoγ και
neppvouε κοopa το εnόμενο δ στημα. Εόν δεν μετοοoooν aό το νn
Φ0 έnοuμε μεγάno rpoprμο τονο oοpος
3ΑΜΕΣ5
146ΡΗΕ
ΤΕΤGΤ
στη on 9
Νουνέχε
Ανησυχία για το Κέντρο Υγείας
Καρλοβάσου
Σύμφωνα με ουτ, npoστοτεύοντοι rov 6 onμαντικό Mrνό npooντα: η φtto , A3ι ναorμεueeί όυ εί npommeei n μύn γo to εΜmd noοόντα , στς
Γv Τpt 5 epρο oντροσο Eou AL tou Σuiγου Eργoδομνtο 030, ές κοnομtτας ημοστία xοu , to κοοοό 1ouoυ και το Λ00 oo- ΒpυξEς, στο Εoiνa κaι στο Λουξμβούργο , ono tov uroupyo Aγpοτς
Εou fvού ooομίou Eaο aotΑοiμν nό tov npύpo tομόtη o εν πο μέoν unaes δυνστόεκo vο npoστε0ούν aόμα nepοοδειρ Ανomκ Τpoφiων . Μάn Depin nμovης rpoonoΜuας tou Βepίδn
Αand tn γpοuματέα noνογmτα Aοyoγνννη και t μέλος του Δ.Φoν 02 τοτνή τομto της ΕΛΟδος κοι τόνα nς ΝΔnιστεύει σις οστεpευτες 6υ
γeupyou συνοντ 0nκε με tους εργαξόμενους tου κέντρου ηγείος ΚαρΜοβ0οοu ότς πoν Eiνν ον nou σοδμάδηντος nooόδοoη κο κοναtομα σγροnκo ηpovτa συν της φέτος 0α μrοφούν να enorμον0ούν και να nhούντο
popouoto tou μλους tmv novεΜoς θμοonovδιας Εργοoμήνων στο Δμoο oioοuν ον onόaα noon κοο nρoγνα μοηΜc nootnτος nou στην Kνα μνον εφooν έκοuν nopaeef oε ουγεφμένες ευpωroές nepoxές
MoooKομεί κ . . notto .
Ο Κυρooς Μrmootάκης tξφpoε tmv andnuτη στήpn tης poνmoς στον
onέδuoav οpού στο κεήενο κότω arό το oroίο Φ μηουναυογpopές toυ oνt
tοu unoupγού Εμopίου κα του Eupωnoίou ητponou veωpγίος , 100 εupωnoo
εpooφppoυν στην ηaγκόoμο αγορά μονοό npowo υφnn noόητος nou
μος κάνον onoυς nερήpoνου,
Μoστουroγρόμμσε nuς4τmouυμοωοου 100 σpοtκό rpoντaτης L. po -Ησνοpoρά του noθnouprod
στατεύοντοι ένονu orομμήσεων και έουν onoκneκά δικοματα σκτικό με το
| κo no τw EMoδo οι τους ΕΜmeς napoywγούς , κοθς ntov npοστοτεονται
αn κνo μόον εφoοoν Eoν nopaer ο ουγpuενες εupoς nepoe
inotto στην E6α ,
eppoo tn oυ
κριμένη ομοoovoίo oυμμεεie
μηορόστοn tς στους εργαόμενους Ιδtεpn ουωnon ένwe γa το ντρο a τη ένοα στομμήσεν και ένοuν οοκηeoτκά δικομαtο αετκό με το
το ΚΥΚ κα toνoε nuς το ΚΥ είαι η
μονοδεή μονόδα στο νοgί nou noρέ neu ενoι tuήμο tου Νoooομείου , για
Πρωτoβάeμα repieonon Σε ομ ne ες μεγάλες eneipeς nou υopnouw
ρίππωσn κα yοκνένα noyo eεv rpέna
νο anoouνεμωεί σντθέτως ηpέneι να 6a τκ rmpdgeoυ reu αν α ouς μεγύλων Kινεδκν εnuapήoων κα με μα μεγοη unόσoη γιο αMηon
eνoneeiμε rpoouηκό όλων των κnό κrουη κα είνo μετασνμένη τηντων av ν tnεvδ0σεων eτmν EMoea , έneo oε εγκepδο κnia n tnioδων και όλων tuν εδotituν. na το nodotpή κnνή του νοοοχρυείου. η tou κuporou Μτooto συην κνa . ούupωνa με το Μαξμου , η ομnia toυ
θέμα της μtοn0nς tou naδιάτρου ο oMoγος εργαξομένον 6ηνοε ότι puunoυPγου tvo κονό εστοντάδων εκexτν κολομήνων αό ono τo
o Εumoyoς των Εργοζομένων του Γev
κού ΝOOκομείου Ιάμου nott δεν
υμφωνία rewvpoφκν Ενδε Rεων μεταξύ EΕ κνος ενo μιο μεγοηη εnnu
Φυοος tpoς κα Aroστόστοσης
όνομότουςκοτονενονός στιηpotpοοντοιonoυγοκρuένεcnepoicnoρoγωno .
Ετo η ΕΜ6 ea φίoι napoύοο ακο no δυοκ σες npoomκές rou no
pουοάε η μεγon Κοαδιή αγoρά, unoγpoμμοε . Με ουνοτήσεκ με ετpooo Kοu ta κpoo Edμου κοι το oδ Λoou εν στο μέλtoν unipxe δυνατότηεο
nouς μενόωv Κνεδν εrpnosων κ με μία μεγom unooon γιο οnon υ npoστεeούν σoμο nepιoooτερο , σνοφpα ο Προθuroupγός Κupάκος Μη
eεμεντικ0 ΕAwκd npooντaη φέtα, to οtto . e εΛές Κολμότος, η μοστίη
σε ονοpavo 6υvοuτό boo γα το
τoσtάκnς με ανάρτησή του στο Poεok τrpουμε τον nporortvή τομέα της
φη tou Κυράκοu Μntοοtάκη στην κίνα . Σύuφωνo με το Μoou , n ομo tου ΕΛδος και ntεύουμε στκ οστεpουtες δυστoτηtες των ΕΛwwv nopoyuyoν
npueunoupού ένo κοό εστοντόδων εoτν κonoμένωw onό όno τον οu oυνouοντος nopooon και κοnoτοαrpoopepouv σm nooouο oγooo
κόσμο , στmν tniorun τετή έvopξης της έxeoης του έδωσε τη δυνστότητο να μονοδοκά npota υφης noontoς nou μος κάνουν onους nepnpανους, .
φνηοε nteeς e κομ onολitως μεταύnon dn tta όa aόμα no nmpό to μήν uς κ9ος γo τwΡ0nεuon trεv00σεuν,
δeν ουμφνησε κα δεν ουμφωνεί με
οΗ oυνra στη aA9
Μ τανu ονμο φο|Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τμήμα
omν φo M|
δεv eτα nton στο npoβημα
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
και η oμεpνή είαν όnο το pόνο να
δοουν μόνμη και αpιστι non στο
npopnnua rou έxεi npούpe με tmv κοι tων διοpαμήνων ano ouτές οοκn .
oστp n a ν oυωντης 3ης nE κα του νοοοκομου Ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα
και 6ενundρε rottcn βοunnonγο Σόμου οι οeiες έnouν sγεστoneipe
nnohuή nou npeoβeύοuν ενα η no
ευθύνες τόοο στην κρtpmon ΣΡA
690 και στην κρνηon tης ΜA, onno
Ευζνων οι εκδηλσεις για την 107 επέτειο
Και Πάλι. δόσεις
Χωρίς uoοδημοτό κοήοa onno με υψnotεpo
nonun nou npeopeoυν είνα η no Με κά0ε smomuotmτα και nopouoία του Πρoέδpου της Ελλνιwiς Δημοκρατίος , κ . Πρκόm nouoηonou
Ntή τη 6νutκonsinonς της Υγείος
Eun ouvEonorpoonία του ou τους έnouν omioe a anyuon
oγοu συνοντήθηκε με τ ομοonοoί Τέnος ο Σύnoγος noptδωοe στην
α ΑΜEΑ Β00ΘO AΓΝΟΥ, άκουοε το οpοoroνoa έγγpοpo to onoio teι
npopntuτα τους δήo τη oυuno nοotonί και στο γnopyeίo Wtieς με
ρόστοoη τοu enno κοι tη ouunpεuo to oτήμoτο γα το κrΦAn,
σε κονούς ογνες όηως η noνoιo Γa τς εξεnξεις στο Κ. Καpiοβόσοu
ονtonoinon στις 15/00/0019 για t 00 βρsitε pcnoρτές της Σταματίος Ρ- |
υο κοι το npoopunκό nou η ouγε , τηστη συλο11
τον nao του νnoού μος στην τuη tou
και τους εργοζομένους weovoμoύς |e0pτοoeεin 107n εntεος της Βνες της Σoμου μ τmw ERROSa
τους έxoυν οδηoe onoyυon
ρυομoηςα φορολογοtμενο nou 6ev 0a κατοφtρουν
το 2020 να nmpioουν στην εψορία τον φάρο εoοδn
μοτος τον EΝOLAή τον onΑ.
Εύμφωνα με το οκέ ο νόμου, δopaοuμε στην oθnμρν, όο0 μεγαnύτεpoς θα tίvo ο αρμές των 6 ocuv nou 0ο εntyouνα οφeέτες για ναρυομίοουν
τ in το. tάρ0 μνη/ντερο Ba tίνα το επτάοο με
το onoio eα εnpopoveτα ηpυ0μσμένη οφeinΜ.
τυγεpμίνα, νa οpeς nου pυομονται οε ως
δωδεκα δόσυ, ο τόκος unooετa με βόoη tο τ
nευτοίο opοσευμένο μέοο ετroο επτόκο δσνείαν
95 uρ p κοθοραμένη δορ α ΟnΜάoeu
hoyopooμν nou xopηοuro aό όno t nστυςό
Sρύματα στην Εδα σε μη χprματοηστωτoς enxεpήo 6rς αυτό δrμοoεtα onό tnν Τρanea
tης EΝύ6ος, nMον είtoo tνε εκατοσtν της εκο τοσυαίος μονόδος 0,25% , εtroloς unonoyιoμενο.
nα οφeλς nou puoμζοντοι σε nepoootεpρος anό
δδεκα μηναες δόσεκ, το mtoro npοooυξόντα
Στην Παγκόσμια Έκθεση
Τουρισμού στο Λονδίνο
η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Συον noηκooμo έκθeon toυριομού στο Λονδνo oυμμτεta με δo tnς περίτε
ρon lpotpεα Βopίou Aηγαίοu and 4 ως 6 Νoεμβρίου
κατά μόμοη εκατοστοία μονό6α 1 1,5
Περooόεερες 6όοεκ om και εoοδηματκό κρrήρo
κα για τους οφuλtτες nou έoουν xρtn onό τον φόpo
κnpονομός npoprnei tο σο νoμου . ruppovα
toupισμού της nεροέρεος Βopiou
Aγοίου . Eτη δpε ς teoonς ο
κpovouός npopnneι το aeιο νμου , αμpωva
με εντριό ομnrtή τον κ Μan με m 6άταξη, ο ετατες οpontς onως ο φορος
onuc tywε νστ μήμα Ευνν
Orc ywτ γωσtό mμήμα Ενων
. Μουτούpnς νομηnot μ τον της npoeδρoής ορουράς 00 βρε0eί
στο νηα μος , ουνοδεύντος toν
και την nρόεδοo τον ΕΟΤ. κα Αντζελα nρόeδoo ης Δημοκpοτίος 6οντος
rrpέxou, tnoruoνοντος ruς η μετα . oίτεpn βαρύτηεο στmν εntteo
κατό Μένοpο της noης της tμου
με η δάτοξη, οι έποκτες οφoος 1onς ο φόρος
κmpovομόo μηoρούw να ρυθμστούν ono touς φορο hoyouμενους σε tως 8 μηνοες δόσς oΜό με τmν
toμou , εφ0ρμογή ειοοδμτκν κοτηpaν. Eυγκeομένο , 6α
unoupyo tοueoμού . κ Χoρn eeoxopn
Βελνn, φoγo θα ατοoμoήoe κ
μουοκό οφιέρuμα aό tη opuδία
της Ενοης
Την Κυpαή 19 Μοεμθοίου σκ 10
30, tλεστεί εnonuη δοξonoγia
στον Ιεpό Νο0 Αyoυ Σnupίouvoc
Χοροστατούντος τoυ tεpoouότατου
MrxporoΝτου 1oμοu & κopoς κκ.
Ευσεβίου στο ttnος της anoiος θα
| εφωνneεί ο nompκός tς nu.
pος ano toν φonoογο κ . rapγο Αν
Yeλνoρα, Iες 11:19 90 Υνυ eηνn
, 00 οκenouano
διοίτεpn βορύtηεα την enέtεo .
Προφανς ο Πρόεδφος κ . Πpoκηης
έχzι δnμοργήσε τηpόστο npό5nua nouponoυpος na στευ το δκό toν
Μxpοοστν
nβάνττοunόon
νοστουτη κpίon το εuτoio xpoνα
ο μέοος όpος tου ονhκού εοοδήματός touς οnounonounος 0α στείheι τo δό του
μήνυμο , rpoc κoee κατεύθυνon
Αγaiou . Eniov neppepεoριης νw και tou μετονοστευτου nou
nopapηoε ουνtντευδη στο nepoδ . e ge κpεκtκές αστόσες Την
κό 1 50ους ipotne κοι στον ννα κβέονηoη 60 εντρρονoε ουφυ.
δεμοαoγρόφo navνη Φορο% κοφς noupγός ΕDNκής Αμυνος στρτηνeς
και στο Οreek νusa dnc . το μενο . .. Μaβάδης τεφονής ο noioς
| nevOuμουμε , έeι nee po
οκ Μουτζούρης rpon στν oκonου- εδκού ουτομοτή yo tο μετανο .
στευικό npooφupό αnoctpenε
, Εupίoνοc coο, φορο0οyoύμενή anoiοoooμενο, npoγua .
τκό ή τεαοpτό) κστό το τελκυταία τράο φορonoκά
συmν toupστική aνάntυη του Βορείου
m npv αnό την atnon unoyωγής στη ρuομοη η
to ουνonκό εoόδηuα (στομκό , φοροογούμενο ή
onoMoooόμενο , rpoγματιό ή τεμορτό) του σμέσς
, τοκΗ
npooύμενου φοροδογκού τους από τw upoμη
ουτό είναι
yenνopo Ιτκ 11:10 θa yve εnun μνολύτερο Το συνοκό εoόδημα noMoroo0 ετaι
μόουνη δέnon στον Ανδριάντο του rσικό με εροοδευικό κημοκωτό ουντελεστή
Κομία σρροoη ως npoc το κουμό δευκ νΟς
νiα ατnoς unoyωrής στη ρύθμαη εφoοον
nύτερο εΜmo δίτυο της Βρετσνίο .
Donoς κ συυμτοής είoι η rpo - 6n δon , ομίζω ότι rptne να
βολή κo ονoπuξη tou toupστιεού
on ec
θεμστοκηn toφoum και κατοοεon
npoiovtοΚ τuv whoν tου 0pείoυ A , tednouς rpouonoευς tου tou9oμου η 1ομο συς 24 0τβpίο , εpόoφστη eo στεφόνου ano tον npoeδpo un δruoρoτiος t 11: twvnontuv wα oκovovίοουν tς οφεές tος Atό
του ηpueunoupγou Kpάκου Μπtοοεάη .
50 60 npυγμοτοnonecl n μοθnτή και στρατωτή
noptnon eni tης noponaκής nouφόpου και στς 12:
Noeμβφίοu , στις 16:00, 0α npογμο - 50peuτκά ουpοτuατο nonotν οunnoyuν
θα οptψουν nopoοσοκούς poύς eni tης napoΤpeovτας nα τmν στορίa μας, κ 19:30 06 norής neωpoρου 00 conouθno 6on στo
nou anooneί και nρο0nnuoτβuενα τοΥγονeς nς
μα onbnnpn xpa pίσταi εδdκα χpona στη 6m
μος στέρμονης 6000noyioo , noυ noponturε στον
α00evή και το φάρμοκό tου, δεύνοντος ξεκόορο oι
nopoμένουμε δορκ οε μο μοτδη. οτόστοoη
nou aroun φοντό δύοono να εtέ0oυμε
νoοu, Τnν nepep00 εngoοnnoov μος τoος τις nριpερeoς αpoς Το npovoαμμα του εooτooμου
ο nεppepειάρης Βοpeίou Aoίου κ ενoοι η rpouoγία vέου οpνονομένου Το zppαpo , 9 Noeμρρίου ,
κστος Μουτούpης ο οτnεριpe
ρeoρK Τoupouού κ Νίoς Νύκτος . κοι τουριστική σνάπτυξη των νησwν
Το tappaτο ,
σαδίοu για tην enurνn npoρon
| rpoγμαtοnonei eneτεoή εxδuon στο ημαp- bnμοροακό Μέyopo .
κοθς κοι στελάη της δεύθυνοης μος.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα