Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Νοεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6909
Τιμή : 1.00ε
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αναρτίθηκαν | Σε δημόσια διαβούλευση το νέο
Φορολογικό νομοσχέδιο
στο Taxisnet
τα τέλη
κυκλοφορίαs
για το 2020
Σταδιακή
φόρων για νοικοκυριά
και ειχειρήσεις , μεί - κές δεσμεύσεις, για
ωση των συναλλαγν
| σε μετρητά από τα 500
στα 300 ευρ , αποδεί .
ξεις ως 5000 ευρ για
όσους έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί ,
φορολόγηση
όσους
υλοποι ούνται οι προεκλογι
μείωση νομοσχέδιο
την σταδιακή μείωση
φόρων , για πρτm
φορά τα τελευταία
χρόνια . Συγκεκριμένα:
. μεινονται μαζικά
φόροι εισοδήματος για
νοικοκυριά και επιχει
ρήσεις , αντί να αυξά .
νονται
- επβραβεύεται η επ χειρηματικότητα προς
δφελος των εργαζομέ ,
νων και της πραγματικής οικονομίας, .
αντιμέτωπίζονται
φορολογικό
νομοσχέδιο
mtp/Μ
ΤΑΧΙ Snet
ειδική
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
μεταφέρουν
Σ ΕΥΒΕΡΝΗΣ,Από το βράδυ της την φορολογική κατοιΠέμπτης αναρτήθηκαν και είναι διαθέ.
σιμα στο Taxisnet τα
2020. Για φέτος υπολογίζονται όπως και
2019, καθς οι
ιδιοκτήτες θα πληρ .
σουν από 22 ευρ
έως 1.380 ευρ. Το
συνέχεία στην 11
ωατ ι
κία στην Ελλάδα αλλά
και γι' αυτούς που
επενδύουν σε εταιρικά
ομόλογα και νέα πάγια
ρύθμιση για οφειλές
στην εφορία φέρνει, ευνοϊκά δράσεις εταιμεταξύ - πολλν
άλλων , το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
'Το νέο νομοσχέδιο
αναρτήθηκε το βράδυ
της Πέμπτης στην σελίδα της ανοιχτής δια
κυβέρνησης
(www.opengov.gr) στε
σεων που τα τελευταία
σημαντικά , με την υιοθέτηση ευνοϊκότερων
φορολογικν συντελεστν . Οι κυριότερες
επαγγελματίες , αγρότες , μισθωτούς και
συνταξιούχους , από
22% που είναι σήμερα .
Με τη μείωση αυτή
αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι
έχουν εισόδημα κάτω
των 10.000 ευρ, αλλά
το σύνολο των φορολογουμένων , αφού το
εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά.
Επιπλέον, μεινονται
κατά μία ποσοστιαία
μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα
εισοδήματα.
-Καθιέρωση χαμηλού
φορολογικού συντελε
συνέχεια στην 10
επιβαρύνθηκαν
κυκλοφορίας
ρικής κοινωνικής ευθύνης και παροχές φορολογικές
υπέρ των εργαζομέ νων,
ελα φρύνσεις περλαμβά.
νουν:
προσελκύονται
ξένοι επενδυτές στην
Ελλάδα , αντί να δι
χνονται , με κίνητρα να
επενδύσουν στην Ελλάδα .
A. Βασικό πυλνα
των εισηγούμενων διατάξεων αποτελεί η φορολογική ελάφρυνση
- Μείωση του συντε.
λεστή φορολογίας των
επιχειρήσεων από το
28% που είναι σήμερα
στο 24% για το 2019,
ενισχύοντας με αυτό
τον τρόπο μικρές και
Φοιτητικό
επίδομα ΙΚΥ; να τύχει διαβούλευσης
Απήσειs για
τα 380 ευρ
το μήνα
με τους Πολίτες και
φορολόγούμενους
μέχρι και την επόμενη
Παρασκευή 15του
μήνα .
' Με το φορολογικό
μεγάλες επιχειρήσεις.
- Καθιέρωση εισαγωγ.
κού φορολογικού συντων φυσικν προσ- τελεστή 9% για φυσικά
πων και των επιχειρή- πρόσωπα, ελεύθερους
Ρεκόρ
απολύσεων
ics t
Το ποσό της μηνιαίας
υποτροφίας ΕΚΟ ή αλ.
λις Φοιτητικού Επ δόματος
ανέρχεται σε 200,00
ευρ για τους σπουδάζοντες στον τόπο
μετά το τέλ0s
τns τουριστικns!
και 380,00 ευρ για
τους σπουδάζοντες
σε Εκπαιδευτικά Ιδρύ ματα που βρίσκονται
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9