Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ. 4oλο
erw Ηλείe
ΔΗΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΤΡΙΕ
Έκτακτο Δημοτικό
την λυμπί 0
ΗΛΕΙΑ -ΠΑΡ4υ HΕAAΧAΙΟTΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΕΤΗΝ ΕΛ . ΠΕΡΙΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Συμβούλιο για ΤΕΦΑΑ
E4βεο Ναμβρόν 101 να ptineυιο ρήμός φύλλα 100 ΕΥΡΩ 0Α0 α Τeς θνας 16
Η ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΠΟΛΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΕ ΧΟΕΣ ΣΤΟ ΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ
εδ και τρα..
Το σύμπαν σε
γλσσα μαθηματική
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΠΟΛΤΙΚΗ
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Κnpα Μερούρn oc
p o τo Μg
ww apovoioο σος baku0ο
, Αne.
Oυμα neμς σoopός
aunnog ς και oduτ Μθoντς
asopδν γov peμοο
ΒΟΥΛΗΣΗ ΓΙΑ
Εou o npoημαοοneiww Kυpo 10 Mοεp
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ .
pou 70 σς 1200) μεσημέρα στν Aοo
wwEsoωr o Κήμoς ο Κοpoυρ
Metoς
π οπτm . 12.13
ΟΑρu -noς Poλς oμo
κα ο Μνίστpoς κο Ειδύης Χρυούτpος
oοun nepououv ω eν μο n
κλμτκς oλληής και οθmomoς wν
nωr κο wν oo0εων μος κo poς npo .
ooov σε σοund opoμστοpό κοιopουnuή ommφon nψεων
ΤΟE8 ΕΑΜΝ
ΤA Εn s 20120
ΔΜΟΤ p
YΔΡEEA0ΕΤΕ
LP εΥA
LABANA η1ns
ΑΠμε 10-11009
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
EaKppυμε
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εrμεpνpυμ λa s0 μλ o ΤΟΕΒ Eβ .
Mow o oύμφωνο με wν αp 1000-10 .
φοn της rενκής Εwvλευοης του Ογονοpoύ
και ούνpuνυ με τη σκεικό omon ne
mεouoος oρrής ΔΑΟ nupou , δe τ ep Η ΔΕΥΑ erρu 0 nσ poγpopa δο
κonov upoδo pw φ.
Η μη npευοn npoc tooohon ww ope
λο μ unopruv ε mu vipοu σν διο
κon mς po non Καλούμ ooς
κCve w poo0oν o γpopείο pς
AΓΥΑ μον toonoinn tων opeλν ους .
Υnάpε δνναoτnro δ opoύ
Sello
νοo Α tou 2019 οά κα 10 nono η!
ronές Eοpοpέti nμέn νο εξeμη ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΗΜΕΡ
1Τ5 101
mu 10μp 2 11/ 201α Eδ γο φ
bενεικό o oopοv σε εnioopec oα
ολες όφψες καλpιτaς ο έn 101 0s
o tuς 3V 12/2010
LMΗν ν Ε έτρ
ω -ν ΜΕΗ
eης AEΑΣ
pouw tponv on κοού pο w
οpoν ος δt ο ονeφnmες oφελές oυ
Οργoνομού npoς ΔΕΗ και ΓΟEB Civα φηλeς
και δεν οφίνουν κpaύpα a rυpος Et δο
φοpεήοpuo ο0provopςb
οφoiρεonwν υpaφν οuς μος pu mw
eropn ς pλεμς ριδουoopa Ο
μo Eτnoς 6οα μέn-apδεtίς ev
τonopoύν στο naponόna vo μν npopoύv σ
prac ουw e pei iοδογo
νθ0ouν δοίuμα nίσμoος ono1ο δnue
ou Οpovoσpού.
τc λa o -opeές nου nupoύv νο
λάβουν νεpό σo 1ο δίτο ου Οpοσpού, eο
ptnei νo npooow σ poφe o Οpγuw
φού ω epoepo μέxp υv nopooν
310160m npoεuου νο δλον το στpp
po ou ο καλλpnυν κατά w pετu
nepiode sou douc 2020
| Ε Ρ Η
1Ο5015et
Eipe Φαν
Ατοα0 anetiκo oνο
istante
ΑΝΑΚΟΙΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το te Γuo Πύρου δ0 poμοτοοίot
εδάon ε θpa Το oδόμλον με t opa
Dροδιάνtrεprmuν w nepoσ 15 Ncep
peυ 201 κα dpα 170φ tme wε σλε
κοnς mος κ Κομ Eιopn M ς
Aκοnμ Αno oΣunou Δοo En
ηp Διευντή Ευγnείou nonapou
00 poγoonoov nειpoμoτο end umv
Eωan EΜ Χnμύν lopapομο nupoς κα
υwOpδοw lou ruμνουu nuγοu
Lnionς 0e npopοoo εί Ασponopτpηon
enό τw Aσpοnμ Eoοpίο ciος Voga κ
Ομέα Αστpοομίας τou 1ου ruou npγου
Ynoipn τoυ Κέpou Φuoν Enoηuov
εκο0Ηoς
Το Δημοκό Συβοua npου κα Δμpικ
nprou κoόν wν οpφωνων σοpoσεων nou
tu ngθί o Δmμd Σμβoο wν
hwνης eue npoο p 11 No
ioυ καm όpα 700 βpόu, στο θεμoκό
npo Euoφή στν npa m Boυές eίoς
Apούς τοu Aκα Ββού Τo Aυe
onn otnnw EL δooς w
Εpγooν Kένpuu δοioς rwv Apwv
Du κo δ ή Οponun
ΚΑΒΕ ΠΟΝΤΗ u ndμείνα oupμετέι pό
mapn npο amά
10ημερο Προφορν
Εκπτσεις
έως-50%
KT Δοο
ένrgΟΝ Κiol 2209ν
ΑΓΟΡΑΖΩ
ΧΡΥΣΟ-ΑΣ ΗmΙ
Παλa Κοσμήματα -Λίρες Ναμίσμα
L40ς nop- nopo- Τoοn
2κoa mupenn oτο
1 ΤφείοMolun
ΟαΜΑηΜΟΡΟΥΜΕ
ΜΑΔΟΜΕ AΑΝLΑ ΣΤΟΝ τΟrΟ
κμμντή
2 ΜΕΤΡΗΤ,
0 Δ .
Naρμς Γάργως
OΕλογς
. δ:άνά 1 ΗΤΠΗ
ςδυβραν Η Ερης ΕU
in laaie11 kvtind ia 270Σ
6980 329 826
KKαN Μη φωήκς Σνγω
ΜΑΜΟΛΟπovΛΟΥ ε Και ΠΑΤμαα- ανεro
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙΣΤΕ ΕΚΠΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΕΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑ
ΟΛΣΟΙ
ΔΗΑΟΣΕΣ