Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγaπa
τον τόΠο του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διήακ Εδόης Loθντής ΒΑΣ ΕΡΑΕυς 50-aoίλυ15% Τμή080ευό- Μιροκή 8 Μaroν 2019
ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΤΙΚΗΣ
ΕΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖA
ΙΕΕΑΡΜΠ
Πiα. καφως οτο npογραυ .
μα δεν nepnaμβάνονταν
εκnpόounoς tης onμεp .
μφβολίς να την
nopoμον του ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τμματος oησ .
μς τιν Πρepεα , ρης Τσελίκος
- nopά tς μέτρι npότveς
δεβεβσεις για to r τουργίος του Τμήματες,
eεto, npοέυφov καπά την
xθεονή εηετoo εκδήλw
on γa το 21 μοάνα Δε, npoxonέσει 6υομεγή στό.
νης κυρέpνησης , κάτι tο
onoio δοροω0nκε, οφoύ
τελικά ηροσκλήeηκε ο
Βounεuτης ΜΑ Et Γovά .
Νo oημεoοuμε ou
εκάήλο0η εε oοκής εixε
ννχ τη ν
Εφυγε κΘες από Κ 2200
Περaκλ εis Bασιλars
Εφυγε θες το nρυ ano τη(
ήο συμηολύτης και φnος nεpi| κλής Βοσάκης σε nda 64 xρο .
0 nερλής Βοάκης γενν
eηKε στο Νεοκopι npepεζος και
καταγόταν ano aγpotκή οικογ .
ννεχεα στη φε."
νεια.
Εω και πέρα από κάθε δυνατότητα διαχείρισης
Χαρακτήρισε uς μεταναστευτικές ροές στο Αγαίο
ο Μικ. Χρυσοχοίδης
Έμριαξε κομματικ. .
Κομματική έpοιαζε κα όα εnετειακή η
εκδήλωση για τα 20 xρόνια Rετουργίας
του Τμήματος Λογιστικής στην Πρέβεζα.
"Εξω και πtρα aπό
κάθε δυνατότητα δα .
χείρισης χαρακτήρ .
σε Τις μεταναστευτ
κές προσφογικές po .
ες στα νησιά του Α.
γαίου ο
νπουρτός.
Προστασίας του Πο .
η Μιχ. Χρυσοχοίδη .
επλέγοντας να μην
χροσσtι το χάπ.
καθς το Προεδρείο δεν npοσκάλεσε
τον Βοuλευτή ΝΔ Πρέβεζος Στ Γιaνάκη .
nopot σε τoπικό επίnεδο εχπροουnεί
uν κυβέρνηση.
μυνέχτα ση σελ
wνέaστη