Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟξ
Σ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
t Ιρντής- Νιλους Καραθάνος 1951-1974* Εoκτή ια- Dότρια Σεανρίδου L Συλανή
Περίοδος Β' (1974
Ap φύλλου 6880-11.988
Το επίκαιρο θεατρικό έργο
του Γκέλμαν Το παγκά κι μέσα
Σάρωσαν τα μετάλλια
Αυτοκόλλητα για τους
κάδους στερεν
αποβλήτων ετοιμάζει
ο Δήμος Δράμας
οι αθλητές του ΑΟ Δράμας
από την εμβληματική ματιά
στον 35ο γύρο της
του ηθοποιού Γιργου Κιμούλη
or. Κμούλης μιλάει στον "Π.Τ." : Η ψουδής προσέγγιση του άλου,
οδηγείμε μαθημαική ακρίβεια τονόλλο στο να απομακρυνθεί.
συλ. η
| κδη ανπκείμενα, μπόζα και άυοι α ογ
θα κολληθούν σε 3.500 κάδους σε όλο
Προς ενημέρωση των δημοτν
Πόλης των Σερρν
τ Δήμο Δράμας
ΕΕA. 3η
σελ. η
Ανασκόπηση της πορείας του έργου | Τον Ιανουάριο οι πρτες εργασίες
κατασκευής νέου δικτύου διανομής
φυσικού αερίου στην ΠΑΜΟ
στο Αράπ Τζαμί για μετατροπή του
σε κέντρο πολιτισμού της πόλης
Συνάντηση του περιφερειάρχη ΑΜΘ και του διευθύνοντα
συμβούλου της ΔΕΔΑ
-Ενα έργο που θα αλλάξει την εικόνα του μνημείου και θα το αποδσει για πο
λτιστικές χρήσεις
Σχεδόν ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για Αγία Σοφία και Αράπ Τζαμί
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΕ τα μέσα Δεκεμβρίου,
είτε στις αρχές lανουαρίου
-2020, αναμένονται να ξεκνήσουν οι πρτες εργασέες συντήρησης του γνωστού Αράπ
παμ, που βρίσκεται επίτης πλα τείας Δκαστηρίων στο κέντρο
της πόλης της Δράμας.
Αυτό δήλωσε χθες στον
Πρωινό Τυπον, η προϊστα μένη
της Συντήρησης Αρχαίωνw και Νe
ωτέρων Μνημείων του ΥπουρYείου Πολπισμού κα Μερτζάνη,
η οποία και έχει αναλάβει την
εκτέλεση του υποέργου: Σιντή
ρηση και αποκατάσταση ζωγραφeκού διάκοσμου , μαρμάρνων .
μεταλλικν και κεραμικν στο
χείων του πρην μαυσουμανκού τεμένους Αράπ Τζαμί , πλα τείας Δικαστηρίων Δράμας -.
Μλντας στον -Πρωνό Τύπο .
η κα Μερτζάνη, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εξα- ρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονίας 014
ρετκό μνημείο που βρίοκεται στο κέντρο της πόλης της 2020 με ημερομηΜα έναρξης την 15 Ιουλίου 2019 και
Δράμας κα η αποκατάστασή του θα το μετατρέψει σε λήξη την 31 Δεκεμβρίου 2021 και έχει συνολικό προϋποένα χρο πολιτσμούγια το κουό .
Όπως εξγησε η κα Μερτζάνη στον-Πρωνό Τύπον,
ήδη έχει γει προκήρυξη για την πρόσληψη της ομάδας λεστούν αφορούν στη συντήρηση και απακατάσταση
rου θα ασχαληθεί με τα πρτα έργα συντήρησης του του συνόλου των διακοσμητυκν στοχείων του μη
Αράπ Τζαμί Η προκήρυξη έχει γνει από το Υπ Πολπ μείου και συγκεκριμένα:
σμού, καθς το σύνολο του έργου το έχει αναλάβει Ζωγρα φικός διάκοσμος
αυτό.
Η πρτη ομάδα για τη συντήρηση των έργων , αποτελείται από 8 άτομα με την ειδικότητα των συντηρητν δυο χρονές περόδους, η πρτη με την κατασκευή του
και συγκεκρμένα:
-Δύο συντηρητές ΤΕ ειδικότητας ζωγραφικν έργων
Ένας συντηρητής ΤΕ ειδικότητας αρχαιολογκν της φάσης (τέμενος) έχει νεοκλασικές επιρροές ,
έργων.
- Τέσσερις συντηρητές ΔΕ ειδοκότητας ζωγρα φeκν τους τοίχους και συίστατπαι από γεωμετρικά και φυτικά
έργων.
- Ένας συντηρητής ΔΕ
eδκότητας αρχαιολογ κν έργων
Οι μήνες ατασχόλησης για την παραπάνω
αμάδα εναι 26, από τη
σηγμή του ανοίγματος
των εργασιν.
Το έργο της
αmοκατά στα σης
Το συνολκό tργo της
ε τον νέο δευθύνοντα σύμβουλο της
έργο της ΔΕΔΑ noυ oφορά τις τρεις Περιφ Δημόσιας Επχεipησης Δμκτύων Δαο- ρεες-Α Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής
Ιμής Αερίου (ΔΕΔΑ), κ Μάρω Τοάκα, Μaεδονας κα Στερεάς Ελλάδας , έχει προσυναντήθημε ο περφεραιάρχης Ανατολικής ύπoλογισμό ύψους 140 εκατ. ευp συν τον
Μακεδονίας και Θράκης, κ . Χρήστος Μέτος
Σκαπός της συνάντησης, ήταν η ποpεία του
έργου "Ανάττυξη διτύων Φυσικού ερίοu
μέσης και χαμιλής reσης στην ΑΜΘ, , η αποία ρεάν συνδόσες σε όλες τις κατηγορίες
συγχρηματοδστείται αό το επχεφησιακό
πρόγραμματης Περιφέρeας ΑΜΘ 2014-2020, μικαννούs) σε 8 συνολκά πόλεις .
συναλικού ηpoumoλoγιαμού 56.6 εκατομμυpίωνευρ εκτων αποίων τα 29.6 εκατομμύρια φέρεται και παραπάνω στις Πόλεις Αλεξαν διατίθεντα στό ην Περιφέρειά μας ,
Το έργο , αφορά στην κατασκευή νέου &κτύου διανομής φυσκού αερίου στην Περ φέρεα ΑΜΘ, το οπoίo θα καλύψει τις Πόλεις
Αλεξανδρού πολη, Κομοτηνή, Ξάνθη , Δράμα , Κλνς και Σέρρες, εν στην Περιφέρεια ΣτεΚαβάλα καιΟρεστιάδα . Τελκό ζητούμενο, ρεάς Ελλάδος α πόλεις Αμφισσυ,Θήβα.
είναι η αύξη ση της διείσδυσης του φυσικού
αερίου σε εμπορούς και βιομιχανκούς καταναλωτές , καθς και στην απόιτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς των αnατν τα οποία η δημόσια δατάνη ετιμάται σε
καταναλωτν .
Κατά τησυνάντηση, έγνε η ανοσκόπηση της Ετικεφησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
πορείας του έργου και συμφωνήθημε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειν στε να ολακληρωθεί έγκαιρα το έργα . Παρόντες στη
συνάντηση, ήταν στελέχη της Περιφέρειας και
της ΔΕΔΑ.
Το συνολικό έργο
θα πράτει να σημεωθεί ότι , το συνολικό
ΦΠΑ Σε oρίζοντα πενταετίας ( 6ως το 203 ) .
αναμένετανα κατασιευοστούν 1.150 χλόμε τρα διτύου καιθα γνουν περί τις 30.800 δω κατααλωτν (οακούς , εμπορκούς και βο
Από την Αν. Μακεδονία-θράκη όπως αναδρούπολη , Δράμα , Καβάλα , Καμοτηνή,
Ξάνθη και Ορεστδα . Στην Περφέρεια Κεν
τρικής Μακεδονίας θα συνδεθούν οι πόλες
Αλεξάνδρεια, Βέραα , Γιανιτσά, Κατερνη
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
αποκατάστασης του Αράπ Τζαμ, εντάσσεται στο επιχε Καρnενήσ , Λαμία , Λβαδειά και Χαλκίδα .
Πατην Περιφέρεια ΑΜΘ, το έργο έχει συνολικό npoύπολογισμό 56.503.074 ευp , anό
λογισμό 1.469.300 ευρ
οιεργασίες του υποέργου συντήρησης που θα εκτε
29.608.416 ευρ nou θα καλυφθεί αnό το
Απότη ΔΕΔΑ , θα καλυφθεί το υπόλοπο noo
των 26.065.558 ευρ .
θα πρέπa να επσημάνουμε ότι , σε όλη την
Περιφέpεια, όπως και στη Δράμα φυοκά, υπop χήδη ένα δυο 150 yλομίτρων φυοκού α pίοu , αnό το αnoίo εξυτηρετούνται εμπορικός
βιστεχνοές και βομπχανυές επχερήες
Στο εσωτερικό , την πρόσοψη και το προστο &ατηρείται ζωγραφικός διάκοσμος ο οποίος εκτελέστηκε σε
και η δεύτερη πιθανόν μετην αλλαγή χρήσεων του κτρίου μετά το 1913. Οζωγραφeκός δάκοσμος της πρ
εντάσσετα σε μεγάλα ορθογνα πλαίσια στους κάθε
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
κοσμήματα
σελ.4η
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Πάνα &λα 6ας οξρηέτ
μαίρίπσ τροωτ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμονίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 12 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ALEXANDER GELMAΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ.
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnaκόνσης
η εξέλιξη στην εξέτοση του μαστού
. Yntpnxoς Μαστού
ΤΟ ΠΑΓΚΑΙ
ΚΙΜΟΥΛΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
, Υnέpnχo-Τήplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθοnαντογράφος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
Τηλ. 25210-30076
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ωρo 19.00& 2100
Κιν. 6932-347415
Χορηγός Επικονωνίος
ΠΡΩΙΝΟΣ
,ΤΙΤυΠΟΣ oυpo 1w o, 12 μωο
Νέα Διεύθκση
Γ. Παπανδρέου 34-2os Οpοφos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fak: 25210 22413
email [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα