Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 14:00

19oC, 20:00

17oC - Υγρασία 72%-85% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:16 - Δύση ηλίου: 17:31

€0.80

Deals

Και μόνον ότι βεβαιώνεται το ένα μετά το άλλο, επενδυτικό ενδιαφέρον για την τουριστική Κέρκυρα, συνιστά
εγγύηση για το τουλάχιστον εγγύς οικονομικό της μέλλον. Για να είμαστε συνεννοημένοι, που θάλεγε κι ο
Δένδιας, εφόσον εκδηλώνεται ενδιαφέρον και στην συνέχεια επένδυση στη δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων
πολυτελείας, που η απόσβεσή της υπολογίζεται σε βάθος 15ετίας, ευλόγως έτσι εκτιμάται η μεσοπερίοδος της κερκυραϊκής τουριστικής
ανάτυξης. Που στην περίπτωση αυτή δεν είναι τόσο εκτατική όσο εντατική κι αυτό συνιστά αναπόδραστα, αναβάθμιση. Όταν μάλιστα
στους επενδυτές είναι αναμεμειγμένοι και παγκόσμιοι, πιστωτικοί κολοσσοί, τότε η πρόβλεψη γίνεται ασφαλέστερη. Σ’ αυτό το κλίμα
και οι αθηναϊκές διαρροές για την πώληση/αξιοποίηση της έκτασης, όπου άλλοτε το club med στη Δασιά. 3>>

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4999

ΘΡΙΛΕΡ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (&) ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ Π.

Äåí êëåßíåé ôï ÔìÞìá ôïõñéóìïý!

Áíáìåíüôáí áñãÜ
Áêüìá 5 ôüíïé ñïõ÷éóìïý óôçí ÁèÞíá ðñïò Áíáêýêëùóç
ôï âñÜäõ ôçò ÐÝìðôçò íåüôåñç áíáêïßíùóç ôïõ õö.
Ðáéäåßáò Â. ÄéãáëÜêç
ìå ôçí ïðïßá èá ëõíüôáí ç åê ðáñáäñïìÞò ðáñåîÞãçóç
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ. Τέλος στα πανεπιστημιακά τμήματα που επρόκειτο να
λειτουργήσουν απο τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 έδωσε το
αρμόδιο υπουργείο.
Μετά τη Νομική της Πάτρας, το
υπουργείο Παιδείας αναστέλλει
τη λειτουργία όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων, τα οποία ιδρύθηκαν απο την προηγούμενη
κυβέρνηση και επρόκειτο να λειτουργήσουν απο το 2020-21.
Τα τμήματα θα συμπεριλαμβάνονταν στο μηχανογραφικό, το οποίο θα συμπλήρωναν...
Σελίδες 4&5>>

Προστέθηκαν στους πρώτους 10 τόνους που είχαν, ήδη, αποσταλεί στις τρεις πρώτες φάσεις της εθελοντικής δράσης,
που συντονίζει ο Σπύρος Νεράντζης και η ομάδα «Όλοι μαζί για την Κέρκυρα». ΣΕΛΙΔΑ 3»

Åéäéêü óåìéíÜñéï ÅíôáôéêÞò
Ïé óõíáíôÞóåéò ôçò êåñêõñáúêÞò
ÍïóçëåõôéêÞò óôï Íïóïêïìåßï 8>>> áíôéðñïóùðåßáò óôçí WTM 9>>>

ÐáñáóêåõÞ 8 Íïåìâñßïõ

MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605
MSC Poesia
14:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 3.605

7210 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

ÔÝëïò ï Ðáëáéï÷ùñßôçò
áðü ôïí ðÜãêï ôçò ÁÅË 13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα