Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoσο φoυρ οo | 0o w ωp
www.olympiobima.gr
ΠAΑΣΕΥΗ & ΝΟΕΜEΡΟΥ 100
ΕmΜA ΓΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ:
ραPoστAΡΑ
Στο Τραπέζ
κληρσες σπιτν
Θα καταβλη θεί
σε δυο
ή τρεις δόσεις
Μέσα στο Νοέμβριο
η απόφαση
ΑΝΤ ΠΑΡΗΜΑΤΑ
E μπο a νa υ ηπn πa
οyήμaς ουupμbo
o ς oηφφίoυμ
Μφop a r w a ς
ppo γηγήη ουίao κήμος
καo κοpα oοΜaμ &v μορού, a
Χαppoκύ αm ad ναo
ha aηη ά
Eopan )vαφpίρν t ά η θ
E oήας δαις θα prpio δοα
ννς η ooou u 0
ou ηupτupς Εργαας No
α Μnευ ατό ς ος wu
500 νή αοδoμαγoνoς
Σμpωνμμ ηνuρ0αpφο dς μξdρ
η oυemου tν n pribo
ΤΙ ΠΡΗΠΕΙ ΝΑ ΓΝΟΠ4ΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΛΛΒΕΤΕ
οo o1ο% woα upον EMήο o.
oo op, oνpp μmpoά
κ ηφΑ o ομαθ
α 5 5Ο5ΗΡ δ
Dath aημο μαύκυdicύ o να
δeeμoκάη νι ο δού, η
opη oο peo ήτα ηη oη ον
Buοιο δenς ης η npm σο
πp μήα αη nρη ον oμήα ο
-aεuτβν ς μμ μΑ
Ατήρεις Κονωνwoυ Μεpίομοto
Ηφαpii
pεnς ος πolς νο ογeν
oo po ς αφ
Ssήppoo.uleuoSooiyμα
|κουμτ
oτά ο οην poοn Κ
ptριoα μ aυrοu
0 υ δήτς m
Μanpoά οu oννo δη s
εh ομογάλο oόε ou ήμς,
0 ηppn a n aή s
po οα μά nς νoίος
pός να κατoaρν ηppμή
ατa n
ι nou apοpούν το mpόσυπο
Εmχεiρηση
καθαριότητας στον
καταυλισμό των Ρομά
ΜΕ ΤΗΝ ΣΜΑΡΟι
KΑTOM .EGENTDΜ
50 κο
δοκ όπ uη po dm
ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΜoΥΣ
ΤΟΥ ΤEΒΑ ΚΗ ΤΟΥ ΚEΑ
Διανομή τροφίμων
και βασικής υλικής
συνδρομής
ολοκΗΡΟΝΕΤΑΙ ΣΗΕΡΑ
Η ΔΑΑΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣΕΟ ΠΑ ΔΕΗ:
|Τι αλλάζει για νεοπροσληφθέντες
ΚΑΙ ΕΚΠΤΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
Μεβης Cςς φηακηκ που
σouw σν ό μία ά άn στόmy " wEνόν a σnoMγ oο σο
οο ιμ tpη Εραίο ή o Κο - n
νό Κaτοσος ρoο a στορν apoooόμονα στη , ομpaμε ονακoμo ς & oς του νομοσχο
υ κν Μ Η
005 ndo teM. uΝ
vap θα γieτα από εmpoή 6EMmo
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΗΜΑΡΧΙΑ
ΠΕΡΒΑΜΟΝΤΟΣ
Οι εργασίες που
έγναν σε 15 μήνα
P ooo tη pεβ
δνmu Μno τοpn ere
koya με ν ε mάς μ pο
npgoη ησ ομαιργο n
| ΤΕΡΠΟΣ
NIDκμoδ, oruκoήμο mόop ουυpς Πpος κάEρος aς Χαης
mpp ημμά μ oς oημί
Εtsoην κμη n ov r ovwερμονa oooον o Tο% ο ούoo tu opμ σε
Μonpμη bη e μ viς 0 τναφακ οργτς
ουο no i ρά δοης pής μθοας u p ν o
σς φrτδη κρα υ οονιδηn
απόnn ppφo. Aη ανάςοpο wwμnύ pa u u εί o
oκpeναoma uμpαμ ς
epouς pε mς ιάσ oουος o Εήςθp noαμα μα0 ομ
aa Mr 0pe aτμ η τν ερκή 4
ναμa ας ή, Μεn
σε κοινόχρηστους
χρους
ΚΕΛΙ Ε5ΤΑΥΗ
Κamaeυ190Εn Krpomα
ΕΠΕΚΑΥ
npεβί δ πη φ3 Μ ie
iuiaς ου p κ .
- k pονoη δou μ u w0μ
B.ΗΠΟΥe KAMEΡΙΝΗ
lωλουνται αυτόνομα διαμιρισματα
στην Δεπτοκαρού Πuρoς αnό 5)τμ
uς 501μ κοντά σεν θainασα.
EΡMΜA ΜΑΣ ΕΙNUΗ
ΑΒAGMΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΜΟΥ
rμόσα.
p η 4ΕΝ ο πη νgθίa πη δημo
οpοον pμό σο κό o α ο
Eπαγγελμματικα ακίνη τα και
οκόπεδα εντός σχεBiou και εκτος
ψτην Αιnιoaupυυ ο n au
Διταχωρου.
ΕΡΓΑΤΙΚΟΚΕΝΤΡΟ ΟTΕΡΝΗΣ
Προϋποθέσεις για την ασφάλιση
μακροχρόνια ανέργων
ΜΕΓΑΝΗΣΗΛΙΚΑΣ
021520-13 110, οι 70 190 550
wwwserρο.g., iedομτerpougr
Τoopεςu φεθς πτυ p α
μουμη οτόο Λmς opλης συσpry ΜΑ
pα EΟN4 wμoκ ηλας μαωμό όντρμν
muεvhpwη &νμπροoν α
ουηpiσ0w κ 505 5 ς
Depraς υ υτάpu 0 40 oα κuta
pepa η να πάρευν ούτε
υ τw ο
οομόα γa να
uΦov oη
pη p u
| αμήν ν
κeoγα γα
auboom
| d τu ο
Eργoκό Μάηp
Καpτς κ c ή επάpn poμνou να ουμrόσου
wwoό μ ao
1omuMaιαo
p o ηη
1ΜιΜιτα
recrer
ilύrη η p η
Μηpθη ή h ηόη σους μdλης
ηlς μο νpoυς υ oς Aτu μp
μοaume g 1ό οημαο mν ν
pη ος oν ΕΟΜA pry ΜA) H
|Α φΗΡΟΣ
6ΕΑΛAΑ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛIN 65 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΠΡA ΦΕΡΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόσκληση
| no αμ
| n4μ
| φaou m
ΣΤΟ ΣΠΤΙ ΙΑΣ
0400 σημα α έάs Η η
pά roνip τ oυ ή
φίλτρο βρύσms
Τοφp oεm
uθi συ βρδ ιοξοτα
E am mμpε
| haaμa
5 α 4 n pή b p
99 μ ΦΣοό υραπ p
3po b u 8Ρ0
Εrttaliectτταrέει κέαπ ετι κυμηβν
Τμή ΣΟΚ
ρεκμοού μομπις δροικού τερίον Οκ.
κρνέστεπύρα στο Ε5103/660 ναμπολεκλτρικένη ηρότατη ενές καας
pe i n, μ pduuΚ
12,90
electricoη
aerton
ο a g
| οpμi opai .fp4 σ
| 4 ο όσν
τ μ μ Ρ
nmm w ο
Τηλ. 23510 9117
www.e-ydor.ar
ποpαr - Βρoος Σηφολος 1σημας δαγα/α ρ.
mμαί Lοας pn
ΒΡΟαν