Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hneiρou- Βρυτήs Ευθ. Τzλλas-Έτοs 980-Αρ Φιλλου 24682-Παρασκεun 8 Nοεμβρίου 2019-060 ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Μαζί Ποτέν
στην Εξαύδα
Όλα για όλα
με στόχο τη νίκη
Τηλεσκόπι
για τον Ερμή
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ9
ΣΕΛΙΔΑ 2
θλίψη για
τον Π. Βασιλάκη
Την αναστολή του συνόλου των νέων τμημάτων των Πανεπιστημίων, Που επρόκειτο
να λειτουργήσουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος , αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας
ΤΑ ΠΗΡΕ ΟΛΑ
H. . ΜΠΑΛΑ
Σε ηλικία 64 ετν tturε σό τη
ζωήο καθηγηής διατmoίος και μέ χρι ηρόυνος ηεpιφερειακάς ούμ Βουλος Ηneίρoυ nεpικλής Βοσιλά κης, μετά από oκληρή μάχη με τον
καρκίνο τα τελευταία δύα χρόνα
ΣΕΛΙΔΑ 5
Η σκυτάλη
στην Ξάνθη
Ένα σημανικό βημα Πρας την κ τεύθυνοη της ανάδειξης κα αξι noinonς των nαpoδoοιακν μονο naτν , έγινε στο Μέτοοβο , μέοω
ης 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης
Μονοnouν nou Βιοργάνωσε η ne
αφέρεια Hπείpou Στην Ξάνθη n
επόμενη
Στον απάγΟυ μπαίνουν τα
τμήματα Μηχανολόγων
Μηχανικν στα Πάννενα,
ΣΕΛΙΔΑ 6
Ικανοποίηση
Επιστημν Τροφίμων
και Διατροφής στην
Αρτα και Δερμηνείας
και Μετάφρασης στην
Hyουμενίτσα. Να
εξασφαλιστείη ευρωστία
των υφισταμένων
τμημάτων, ζητά ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Τρ . Αλμπάνης,
επιφυλασσόμενος να
τοΠοθετηθεί ειδικότερα
μετά τη συνεδρίαση της
Συγκλήτου
και μήνυμα
Την απόλυτη ικαναnaίnσή του για
mν εntευξη ης ουμφωνίας μετο ξ ΕΕ κα Λαικής Δημοκρσίος της
Κίνος, σχετικά με την ηραστοία ης
φτας και άλων ελληνκν ηροΙόντων , εκφράξει ο ανnnpόεδρος
ης Γαλακταβιομπχανίας Aωδνη
ΑEs lωaννης Βιτάλης
ΣΕΛΙΔΑ 7
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Φυσιολογικές
ταλαντσεις
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΣΑΤ
Βραβείο
για τα ιστορικά
αφιερματα
του ΗΑν
ΣΕΛΙΛΑ 3
Χ. ΟΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΧΡΙΜΑΝΗ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ αΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝΟ
Στόχος
η Ποιότητα,
όχι η Ποσότητα
Βρίσκει συμμάχους
για το Προκάτ γυμναστήριο
ΣΕΛΙΔΑ 12
Συνέντευξη
Συμμέχους στην προσπό8aιό τοu νημτουαρθeίκαι να εγκοτοσταθeί στα Πόνο το npoκότκλαστό γυμνοστήρο του Ελληνκού,.
βρίσκαα πΕριgεραι όμης Ηπεραυ Αλέξανδρος Καχομάνης Σε οτiθεon με τι ανταρρήσεις π ου εκφρότηκοναροκό anό τιν nο
pάταξη αρίωτες Ητεpouν τον πρην δήμαρω ωαννων θωμά Μπέγκα κα στελέ του ΣΡΙΖΑ nou τόοοονταν uπέρ τou
σχεδιαμού α την κατοοκευή νου κλαστου γυμνοστηρου στον Βοτοικό, ορκουν ω κκούγοντοι δλο και εντονύτερο ψeς
unέp της λύοης του ηροκάτ γυμναστηpίou θεικό διακείμενη apφoνζαα n nεpgερειή nοράτοξη dinspος Όλονο, σημενοντος , ωστόοο , Πως πρέπεa να είναι μια ενλλακική και να μην aneμnολήσε η nύη το δικαίωμο για κατοσκευή νέου κλεστού
γυυνοοτηρίου Ανοκόnας στήριξης εξέδωοον και δύο αθλτικό συμστείο Που δραστηριοπoούνoι στον χκρο του μηάοκει
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ος μια θετική χρονιό , στηw onaia anotυn .
νεται η στροpή σε na noιοτικό τουρομό , χα ρακτήρισε τη χρονιά nou τελεινει , ουπoup
γός Τουριομού Χάρης θεοχόρης , σnό α Πάν
νενα όπου βρέθηκε χθες
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΧP. ΛΑΜΠΡΟΥ
αΠρέπει
να δημιουργήσουμε
άτομα με φαντασίαν
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ 0 ΑΙΡΕΤΟΙ
Μεγάλες προκλήσεις για την
Πική αυτοδιοίκηση
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ9