Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
GιpPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12384
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Φοβούνται μήπως χάσει τα δανεικά ο ΕSM
Η Ελλάδα στο μικροσκόπιο για Πολλές δεκαετίες
Χρυσοχοϊδης:
Μη διαχειρίσιμες
οι μεταναστευτικές ροές
Οι στόχοι
της επίσκεψης
στην Κίνα
επιτεύχθηκαν
Economist
EVENTS
Ο.Μ Χρυσοχοδης ενημέρωσε επίσημα την Εππροπή
Πολτικν Ελευθεριν, Δικαιοσύνης και Εσωτερικν Υποθέ
στων του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου για ην κατάσταση και
Τις tξλξεις με Τις ρoές προς τα υλληνικά νησιά και ζήτησε τη
συνδρομή των ταίρων , αλά και το σεβοσμό στην ευρωπα.
κή νομιμότητα από τα Κράτη Μέλη που έχουν κλσει τα σύνορά τους . Εξέφρασε την εχτήμηση ότι η κατόσταση σε σχέ
ση με Τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδ& έχαι κατασταί μη διαχτιρίσιμη
Ο Υπουργός σημείωσε ότπ οι ροές από τον Ιούνιο αυ .
θηκαν κατά 120% και πρωτίστως στη Μσβο, εν πριν από
αυτή την ημερομηνία, λόγω της Δήλωσης ΕΕΤουρκίας, ήταν
διοχειρίσιμες .
Γκανοποίηση για την επίτεν3η του στόχου της επίσκε " Ψης στην Κίνα εχpράζουν
κυβερνητικοί κύκλοι. Όπως ση
, ο πρωθυπουργός πή
μεινουν .
εστη Σαγκάη έχοντας oς προ τεραιότητα να επανασυστήσει
την Ελλάδα στην αγορά της Κ .
μπαρακολούθηση των εξελίξεων στην Ελλάδα για πολλές δε Ικαετίες θα είναι το πιο σημαντικό θέμα του Ευρωπαϊκού Μη .
χανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) , δήλωσε ο επικεφαλής του , Κλάνας και να πείσει Κινέους επεν
δυτές ότι τρα είναι η όρα
δουν τη χρα μας ως μια μεγά .
ους Ρέγκλινγκ , σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό του Ευ ρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ερωτηθείς για το ποια θεωρεί ότι είναι τα τρία σημαντικότερα
Δεύτερη σερί έκδοση
εντόκων με αρνητικό επιτόκιο
λη ευχαιρία: Και μόνο το γεγονός ότι δύο πολύ μεγάλες τρά χρηματοδοτικά/οικονομικά θέματα, που βρίσκονται τρα στο τρα
πέζ4 του ESM , ο Ρέyκλινγκ δήλωσε : Το πιο σημαντικό θέμα για
τον ΕΜΣ για πολλές δεκαετίες θα είναι να παρακολουθεί τις εξελί.
ξεις στην Ελλάδα .
Ο ΕΜΣ δάνεισε περισσότερα από 200 δισ. ευρ στην Ελλάδα και
Συνεχίζεται το σερί των θεπικν νέων από την αγορά ομο .
λόγων , καθς η Ελλάδα για δεύτερη φορά. . πληρνεται για
να δανείσει τρίμηνα έντοκα , την ρα που και η απόδοση του
10ετούς ομολόγου παραμένα κοντά στο ιστορακό χαμηλό
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 488 εκατ, από
τη χθεστνή δημοπρασία εντόκων γραμματων Τρίμηνης δ άρκειας . Το εππόκιο διαμορφθηκε στο 0,06% έναντi του
-0,02% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρ .
σία, εν η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,22 φορές έναντ
271 στην προηγούμενη δημοπροσία , Εν τω μεταξύ , κατά
μισή μονάδα βόσης υποχωρούσε η απόδοση του ελληνικού
10cτούς, στο1,21% εν κατά 2.2 μονάδες βάσης Του 5cτούς
στο 0,40%.
πεζες. όα μόνο στην Κίνα αλ.
λά παγκοσμίως . ανακοίνωσαν
ότι θα ανοξουν υποχαταστήμα.
τα στην Αθήνα θα αρχούσε για.
να μιλήσει κανείς για μια πολύ
σημαντική ξξη . Εξαιρετι .
κής σημασίας ήταν η επίσκεψή
του στην Cosco με στόχο να γ .
νει ο Πειραιάς από τα μεγαλύτε
ρα λιμάνια .
θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα είναι επίσης σε θέση
να αποπληρσει τα δάνεια αυτάν.
Επιπλέον , πρόσθεσε , αβραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα,
υπάρχει μία σειρά θεμάτων σχετικν με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟNE ) , όπου πρέπει να βρούμε λύσεις και εί.
ναι όλα σε διαφορετικά στάδια , με διαφορετικούς βαθμούς δια φωνιν .
Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ
για πρόσληψη 1.000 μόνιμων
υπαλλήλων
Η φέτα στη λίστα των
προστατευόμενων προϊόντων
Ελ.Βενιζέλος: Δύο αΕλλάδεςν
πέρασαν το 2019
σμφωνία ανάμεσα σε Ευpuπαϊχή Ένωση και
|Κίνα προβλέπει την προστασία 100 ευρωπαί.
Lκν αγροτιχν προϊόντων στην κινειχή αγορά
και το αντίστροφο.Ανάμεσα στα εκατό ευρωπακά προ τόντα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η προστασία
της φέτας. Επίσης περιλαμβάνονται , το ού , τα κρα σιά Σάμου , οι ελιές Καλαμάτας , η μαστίχα Χίου καθς
και ελαιόλαδα από τη Σητεία .
. προκήρυξη α την πρόσληνη 1.000 μόνιμων ληθυσμός δύο-Ελλάδυν. πέρασε το δεκάμηνο του
τρέχοντος έτους από το sΕλευθέριος Βενιζέλος, με
Νπαλλήλων ετομάξει το ΑΣΕΠ ια θέσεις εγγασίας|
σε δήμους Η οχετική προκήουξη θα αφορά χυρίως απο
φοίτους τοιταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού. Ελάχιστες θα
είναι οι θέσεις που θα αφορούν πτνχούχους , εν η πλει.
οψηgία των θέσεων να αφορά προοωπικό σε δημοτικές
επιχειρήσεις , Υoρευσης και Αποχέτυσης.
την επιβατική κίνηση τον διεθνή αερολιμένα Αθηνν να
ανέρχεται στους 22,27 εχατ.επιβάτες . Η επιβατική χίνη
ση του διεθνή αερολιμένα Αθηνν την περίοδο Ιανουαρί .
ου-Οκτωβρίου κινήθηκε ανοδικά , σημεινοντας αυξηση
6.3% σε σχάση με το αντίστοιχο διάστημα του 201s