Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Νοεμβρίου
Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6906
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα
θέρμανση
στο Taxisnet
Ασφαλιστικό:
Χαμηλότερεs εισφορές για
2,9 εκατομμύρια Ελληνεs
-0 μερομηνεs nλnpuμής
κα τα κρπήρια
δεν έχει ενσωματω θεί στο σκεπτικό του
Αντατου Δικαστηρίου η τελευταία αλλαγή του 2019 , με την
οποία η εισφορά έπεσε
από 20% στο 13,33%
- του εισοδήματός
Χαμηλότερες εισφορές για 1,5 εκατ. μι σθωτούς και 1,4 εκατ.
ελεύθερους επαγγελματίες-αγρότες και
Τύπου rριν από λίγες αυτοα πασχολού μενους φέρνει το 2020,
σύμφωνα με το σχέδιο
της κυβέρνησης για
τις αλλαγές που θα
χειμερινής περιόδου κλίμακωθούν στο νέο
έτος, όπως αποκαλύπτουν "ΤΑ ΝΕΑ.
Ειδικότερα αλλάζουν
όλα το νέο έτος στις
τέλη του τρέχοντος εισφορές για 1,4 εκατ .
ελεύθερους επαγγελσυνέχεια στην 11 ματίες , αυτοαπασχοΤο υπουργείο Οικονομικν σε δελτίο
μέρες , ανέφερε ότι
το επίδομα θέρμανσης στο Taxisnet oλό.
κληρης
τους .
Βασικό χαρακτηρι
στικό των αλλαγν
που θα ισχύσουν από
το 2020 θα είναι η απo σύνδεση των ασφαλικρατήσεων
(υπέρ κύριας ασφάλισης-υγείας) των μη
μισθωτν από το φο ρολογητέο
θα δοθεί εμπροσθοβαρς και προσαυξημένο, σε όλους τους
δικαιούχους πριν τα
στικν
αυτήν την ανατροπή,
το υπουργείο Εργασίας στοχεύει σε αυ.
ασφαλιστική
κλάση θα είναι υψηλότερη από τη σημερινή
της καττερη εισφορά που
εισπραξιμότητας των ανέρχεται μαζί με την
εισφορά υγείας και τα
10 ευρ για ανεργία
σε 185,18 ευρ (20%
επί του καττατου μι .
σθού των 650 ευρ για
κύρια ασφάλιση, 6,95%
μένου της καταβολής επί του ίδιου ποσού για
εισφορά υγείας και 10
ευρ τον μήνα για τον
συνέχεια στην 10
έτους.
λούμενους
εισόδημά
τους και παραπέρα,
σύμφωνα με το βασικό
σενάριο, η θέσπιση
ασφαλιστικν
σεων , ανάλογα με α
έτη ασφάλισής τους ,
καττατη
αγρότες . Να σημειωθεί
ότι το ΣτΕ έκρινε πως
το ύψος των εισφορν
| που χρενονται σε 1,4
εκατ. αγρότες , ελεύεισφορν , μείωση της
Ο τιμοκατάλο
φοροαποφυγής ,
κα τάργηση των επιστροφν εισφορν , μείωση
των χρεν , αλλά και
περιορισμό του φαινοYos τns αγορα Πωλησίαs
ενόs ακινήτου
κλά θερους επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμε.
νους είναι αντισυνταγ.
υπολογίζεται στο 20%
με την
κλάση να προβλέπει ε,
σφορές γύρω στα 180
190 ευρ . Μέσα από
κρατήσεων την τελευταία στιγμή.
Ειδικότερα , η κατ
ματικό
Δεκαπέντε
αλλαγές
στο νέο Πλαίσιο
Η αγορά μιας κατοι.
κίας συνοδεύεται συαπό
νήθως
γραφειοκρατία
έξοδα . Δεν είναι μόνο
ο φόρος που θα κληθεί να πληρσει ο
αγοραστής του ακινή.
του αλλά και τα υπόλοιπα έξοδα που τον
βαρύνουν και θα πρέ
πει πάντα να λαμβά νονται υπόψη καθς
το ποσό που συγκεν
συνέχεια στην 2
προστασίas τns
Πρτηs κατοικίαs
Σελίδα 9