Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡFAEP
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12383
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
HSBC: 9 στις 10 αναμένουν ανάπτυξη την επόμενη πενταετία
Ρεκόρ αισιοδοξίας για τις εhληνικές εταιρείες
Πλαφόν στο ύψος
Μητσοτάκης:
Η Ελλάδα είναι
των e- δαπανν
αopen for
business»>
Στη θέσπιση πλαφόν στις 20.000 ευρ για Τις ηλικτρονικές
συναλλαγές που θα πρέπεu να δενεργούν οι φορολογούμε.
νοι από το 2020 αναμένεται να προχωρήσι το υπουργείο.
Πρόκεται για Το ύψος Των δαπανν που γίνοντα με ηλε
κτρονικίς πληρωμίς. οι οποίς θα πρίπι να αντιστοιχού ,
ως ποσοστό, στο 30% του τήσιου ειoοδήματος .
Το πλοφόν ανομένεται να ορισθεί στα επίπεδα των 20.000
ευρ. Το ποσό αυτό, ως ποσοστό αντιστοιχεί στο 30% o δήματος 66,700 ευρ Αυτό σημαίνει ότι γα εισοδήματα tως
66.700 ευρ θα ισχύαι η υποχρέωση του 30% των δαπανν
με κάρτες Για υψηλότερα εισοδήματα θα ισχύα το ύψος Των
20.000 ευρ.
Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλα
συγκριτικά πλεονεχτήματα ως
εμπορικός κόμβος και τουριστι .
χός προορισμός λόγω της γεω.
στρατηγιχής της θέσης , της
πολιτιστιχής χληρονομιάς και
της qυσιχής ομοριάς της,
σημεινει ο ποωθυπονργός σα
συνέντευξή του στο ινεξικό
δίχτυο CGIN , που έδοσε στη
Σαγκάη .
-Η Ελλάδα είναι open for
business , προσελχύουμε Κινε .
δικές , Ευρωπαϊκές , Αμερικα νικές , Ιαπωνικές επενδύσεις ,
Μετά από δέκα χρόνια δυσχερν οικονομικν συνθηκν ,
οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αισθάνονται αισιόδοξες για
Αυξήθηκε ο αριθμός
των οφειλετν
τον Σεπτέμβριο
τις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης και τις προοπτικές
τους για το διεθνές εμπόριο, σύμφωνα με έρευνα της HSBC .
Σύμφωνα με την έρευνα, το 85% των ελληνικν επιχειρήσε .
ων αναμένουν ότι θα αναπτυχθούν κατά το επόμενο έτος , πο
Κατά 588 εκα , αυθηκαν α vέες ληψπρόθεσμες οφλές
τον Σεπτέμβριο του 2019 , αυησης 1,419 διο. που είχαν πα.
ρουσιόσει τον αντίστοιχο μήνα πίρυσι ( ptωση 53,6%),
Αυτό προκύπτα από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ σύμφωνα
με τα οποία το σύνολο των νίων κα παλαιν (πρν την
31.12.2018) οφαλων προς το δημόσιο τον Σεπτέμβριο ανήλ.
θαν στο ποσό των 104,915 διο . Από αυτό το ποσό ανεπί
δεκτες είσπραφης θεωρούνται οφελές 192 διο. με αποτίλε σμα το πραγματικό ληπρόθεσμο υπόλοπο να ανέρχετα
σε 85701 δισ.
0 αριθμός των οφελετν του δημοσίου παρουσίοσε συ .
ξηση 476.413 συγκρτκά με τον προηγούμενο μήνα Αύγου
στο με αποτέλεσμα να ανέλθουν στους 4351.315 tναντι
3874.902.
όμως θέλω να σημεισω πως οι
Κινέζο επένδυσαν στο λιμάνι
του Πειραιά όταν πολύ λίγες
άλλες χρες εξέταζαν απευθείας
επενδύσεις σε υποδομές στην
Ελλάδα . Επομένως, είναι project
που θα προχωρήσει . Πρόχειται
nα δέσμευση που έχουμε αναλάβει και ειλικρινά πιστεύω πως
είναι win-win έoγo ια όλους ",
δήλονσε ο ποοθυπουργός
σοστό μεγαλύτερο τόσο από τον παγκόσμιο όσο και από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο (79%) .
Μάλιστα , σήμερα το65% των εταιρειν στην Ελλάδα δηλνουν πιο αισιόδοξες σε σχέση με πέρυσι και αυτό είναι το με .
γαλύτερο ποσοστό στην Ευρπη . Ωστόσο , μόνο το 19% των
εταιρειν στην Ελλάδα ανήκουν στην κατηγορία κεπιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, δηλαδή αναμένουν ανάπτυξη που
υπερβαίνει το 15% . Τοαντίστοιχο ποσοστό σε παγκόσμιο επί.
πεδο είναι υψηλότερο και αγγίζει το 21%.
Θεοχάρης: Προς νέορεκόρ
ο τουρισμός το 2020
Στόχος οι 500.000 κινέζοι
Ρέγκλινγκ: Οχι ύφεση στην Ε.Ε
α στοιχεία της Eurostat επιβεβαινον μία to. Ιουρίστες Το 2020
φερή προοπτική για την ΕΕ , που αντιμετωπί.
! τη μεγάλη Παγκόσμια Έχθεση για τον Τουρ .
, σμό στο Λονδίνο, βρίσκεται ο υπουργός Τουρ
Ισμού x . Χάρnς Θεοχάρης . " Κλείνουμε τη χρο νιά δυνατά και χοιτάζουμε το 2020 με αισιοδοξία . Με
σκληρή δουλειά και με τη συνεργασία δημόσιου και
ιδιωτιχού τομέα το 2020 θα σπάσει ακόμα πιο μεγάλα
Qεκόο και στην ποιότητα και στην ποσότητα . ", τόνι σε ο υπουργός .
eι αβεβαιότητα από το Brexit και τους παγκό- στόχο να αυξηθεί το τονριστικό ρεύμα από την
ΑKίνα υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του T Τουρσμού και την κινεξιχή αεροπορική Juneyno Air. Ο γενικός
γραμματέας Τουρισμού κ. Λούλης ανέφερe Από τα 140
εκατ. Κινέξων που το 2013 ταξίδεναν στο εξωτερικό , μ λις ο 125.0ο0 επισκέφθηκαν την Ελλάδα . Στόχος μας ε. .
ναι να τετραπλασιάσουμε αντόν τον αριθμό άμεσα .
σμιους εμπορκούς πολέμους . Η επιβράδυνση της ο
κονομίας δεν σημαίνει ότι επίχειται ύφεση λέει ο Κ.
Ρέpελινγ. Το ΑΕΠ της Ευρωζνης αυξήθηκε 0,2% στο
δεύτερο τρύμηνο, μετά την αυξησή του 0,4% στο πρ .
το τρίμηνο του έτους .