Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠo τoυ
Πρete να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειoτήτς, Εδότης- Δαθντς BΕ ΤΕΡΒΑ. Εος 50- Αφ Φίλου 154 Τμή 060αμό. Ττέρη 6 Νοωiω 2019
ΑΡΝΡΙΕΣ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΤΕΟ ΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΝΕΡΗΣΗ ΜΕΗλΟΜRΟ
ΜΕδΛΗ
άλλες wόλες εκppάζo
ντας την διαpαpτυρα
τους που πptπει να
ταλαιπωρούνται πε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρας Τσελίκος!
α του . Καρκινοπαθείς
κεiο του EΟΠYY Πρ . αναγκάζονται να ανη. Pατερo, λόγω της ααν τ
pάπονα για το Φαρρα
διαφορίαςς των 0υνό .
ζητούν τα φύρμακά ντων
βεζας το ο οίo έχει α.
ναστελει τη λειτουργ
τους στα uάνννα και
υνέχευ στη oελ. ν
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το ψήφισμα
Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
Από το Δημοτικό Συμβούλιο
Κατά ηAeοψηφία εγκρίOn .
Kε to vφσμα να το Nοoο
κομείο npέβεζας ano το Δη .
μουκό ΣυΜβοo της nep ομένης Τετάρτης και ανακο .
νθηκε xθες,
pxε στη σελ. 5
Ζάτημα Εθνικής σημασίας χαρακτήρισε .
Το Μεταναστευτικό-Προσφυγικό
0 κυθερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας
Κραυγές για να .
Κρύψει την Πολιτική ήττα
Να συντφίo τς κρουγές για νυ κροψ
τw notoή ήττα εnερείο ΣΥΡΑ ανοpορικά με την αvτnotεuτκή τακτική nou εn 2ήτημα εeνκής ση.
μετανοστευτικό-npo οφυγικό ο υβερνmτκός εκπρόοωnoς , Στ .
λιος nέτσος , τονίζοντας nuς είναι ξεκόθα.
ρn εντολ του npuounoupγou , Κυράκου
Μητσοτάκη , η δίκαη
κατανομή των ανθρ .
no τ νmo ντα
πaρα .
| συνύχ στη σελ . Η
nuv noυ 1
σε όλη
xείρoε να neρooε στς εργασίες της npo νοκρτικής επτρoς wα τη σκευωρία της
Νoνrt
| συνέτα στη wε. 4