Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ 2019
Βρυτής- Νικόλους Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρια - Εκδύτρια Σε συρίδου L Συλανή
Περίοδος Β' (1974 )*
Ap φύλλου 6530-11.986
Ο πρτος σκόρερ
Χομηλά τα ποσοστά θνηπότητος και νησιμότητος όγω του έγκιρου εμβολασμού
Η θέα των
Το μεγαλείο να
του Πανδραμαϊκού
Εκστρατεία ενημέρωσης
είσαι Έλληνας
υψωμάτων
των ενηλίκων στη Δράμα
για τον εμβολιασμό
Γ. Μπερού κας
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντίγος εα.
Επίπμος Διοικητής της ΣΣΕ
Του κ. Δημητρίου Μαυρόπου λου
μιλάει στον nΤ.>
Θελ. Τη
συλ. Sη
Θελ. 5η
6ελ. Βη
Συνεχίζονται τα προβλή ματα στον οικισμό των Ρομά
Όσες δράσεις κι αν κάνει ο Δ. Δράμας και
η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στον οικισμό
των Ρομά μοιάζει να μην έχουν νόημα
Με την παρουσία της υφυπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
Την Παρασκευή στη Δράμα η απονομή
του βραβείου Γκίνες στο 1ο και
20 Δημοτικό Σχολείο Δράμας
Πυκνός καπνός από ξυλόσομπα το βράδυ της Δευτέρας
αναδεικνύει για άλλη μια φορά το θέμα
Του θανάση Παλυμένη
ΤΡΟ ΑΝΑΜΑ μας ξυοο άστο τέρμα
σφαιρα κα σε όλα τα γύρω στίτιαα γεμίζουν
ατακαίδια
Δυστυχς , παρ ' όλες πις προσπάθειες
τόσο του Δήμου Δράμας, όσο και της δεύ
θυνσης Δημό στος Υγείας και Κουωνικής Μ
ρμας της Περφερεακής Ενότητας Δράμας
ριοχή του ουαμού των
της οδού Φυλτou, έφτασε στο σημείο
να αασταπσει τους κατούκους της περιοχής
καινα καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηροσία
Δράμας
Ανολυτυότερα, ο έντονος μαύρος καπνός
που έβγακε από κάτοα ξυλόσαμπα νωρίς το
βράδυ της Δευτέρας στην περωχή του ουαμού των Pαμάκαι η έντονη μιρωδιά , νησύ χησε τους καταίκους της nεαοχής , οιατοίου
κάλεσαν την Πυροσβεστική Υηρεσία , εν
Παpέστη και η Αστυνομία . Τελικά μετά από
eλεγχοπου έκανε η Πυpοoβεστική Υηρεσία
φαίνεται ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά, όμως
η ότονη μυρωδιά καια πικνοί μαύροι καΤνo, ατοκάλυψαν για άλλη μια φορά ότι στην
ξυλόσαμπα έκαιγαν σκουπίδια και πλαστικά
υλικά
το πρόβλημα δεν λύνετα
Ο Δήμος Δράμας μέσω της υπηρσίας Κα θαρότητας καθαρ μια-δυο φορές τον
χεμαρρο της εpoχής , άμως κάθε φορά τα
σκουπίδια που πετάνε εi , γεμίζουν και πάλι
την όχθη του .
Η υπηρε σία Δημόσιας Υγείας, πολλές
φορές έχεικάνει τις παρατηρήσεις της προς
το Δήμα, όπως για παράδειγμα την τοποθ τηση κάδων σε διάφορα σημείατσυ οικισμού
και ο Δήμος ακολουθεί καπά γράμμα αυτές
τις εντολές. Παp όλα ατά συχνά α κάδοι
αλλάζουν θέση ή καίγονται
Όπως μας λένε πάντως υπηρεσιακοί πα
ράγοντες , δεν μπορούν να γίνουν μηνύσεις
σε κάτοα συγκεκρμένα άτομα , γιατί noτέ
δεν βρίσκεται ο άμεσα υπεύθυνος για όλα
αυτά. Οιδύο υπηρεσίες, Δήμος Δράμας και
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας , συνεργάζον
ται πολλές φορές σε καλόεπίπεδο, άμως
Πρόκεπαι για ένα συχνό φανόμενο στην
συγκεχρμένη περοχή , και τα πραβλήματα
που δημουργούνται από την καύση σουπδν κα άλλων πλαστικν υλικν, είτε για να
πάρουν διόφορα μέταλλα, είτε ακόμα και για
να ζεσταθούν το χμνα Πολλές φορές μά λιστα , ορσμένοι βάζορυν φωτιά ακάμα και
στους κάδους απορρμμάτων του Δήμου της
περοχή .
Ν ΕΡΧΟΜΕΝΗ Παρασκεμή 8 Νοεμβρίου κα ρα θητές να κατανοήσουν πως μόνο συνεργαζόμενοι αρ10.00, θα πραγματοπαηθεί η ενδήλωση απονομή μονικά μπορούν να πετύχουν έναν κοινά επιδωκόμενο
του βραβείου Γκίνος για το ομαδικό παμίa .nκp συλλογικό στόχα
νάρης, , στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας Η εκ
δήλωση θα πραγματαποηθεί στον κοιό προαύλιο χρο ρης- σε ομάδες των 4 απόμων . Κάθε επιπηρητής επtτων δύο σχαλείων, παρουσία της υφυπουργού Παδείας , pλεπε 12 ομάδες παικτν , δηλαδή 48 συμμετέχοντες
κας Σοφίας Ζαχοράκη
Ανολυτικότερα, η υφυπουργός Παδείας και Ζαχαράκη σαν διαφοpετικό χρμα χόρτνου καπλου.
θα κάνειπροσωπικά την απονομή βραβείων στους μαθη τές και τους επαδευκούς Που αυμμετεήςαν στη δράση , ρεκόρ Guinness αποτελούσε ο όρος της επαυχούς
εν την εκδήλωση αναμένεται να τμήσουν μετην παρου ολοκλήρωσης μας παρτίδας του επτραπέλου παιχνσία τους α βουλευτές Δράμας κ . Μπλούχος, κ . Ξαθό δού Γκράρης-και της ανάδειξης νοκητή από όλες
πουλος και κα Kοφολίδου, οι δευθυντές Πρωτοβάθμας Τς συμμετέχουσες ομάδες των διαγωνιζόμενων μακαι Δευτεροβάθμας Επαίδευσης Ν Δράμας κκ Σαλη- θητν ο αριθμός των οποίων έφτασε στους 418.
Υδης και Κιουλάνης, ο δήμαρχος Δράμας κ . Μαμσάκος Πως ξεκίνησε η δα
και οστρόσυτοι τοπικν και περιφερεακν αρχν .
Τοιστορικό
Τα δύο σχολεία, το 1ο και 2ο Δημοτικό Δράμας, προ Τύπο-, εξήγησε όι η κατάκτηση του Γίκες δεν είκα αuωθντας από κανού τησυνεργασία μεταξύ των μαθητν τοσκαπός. Πρόκεπαι για ένα τρο, να μάθουμε στα na
και την ευγενή άμλλα, πραγματοποίησαν κουή δρόση δά με βωμαικό τρόπο, τεχκές αμοδικότητας Να μάθουν
την Τρίτη 16 Απρoίου 2019, όπου οιμαθητές καιτων δύο να συνεργάζονται και να καταλάβουν ότι αποτελούν μέρος
σχολείων έπαξαν στον προσύλιο χρο το ομαδικό επ. μας ευρύτερης σχολκής κοοότηπας κα όι μόνο της κατραπέο παινδι Γκpνάρης, κατορρίπτοντας ταυτό
χρονα ένα ρεκόρ Γάvες
με θέμα: Τα περισσότεραπαδιά που παίρυν
ταυτόχρονα το ίδιο επιτραπέο παίδe.
Η κατάρριψη του
ρεκόρ Γκνες , δεν αποτελούσε αυτοσκοπότης
εκταιδευτικής δρόσης,
αλλά το παιδαγωγικό
μέσο που θα βαηθούσε
τους συμμετέχοντες μαΟι μαθιπές έπαξαν το εππραπέζο πανί -Γκροά
τα προβλήματα παραμένουν.
Παp όλα αυτά , οι δύο υηpεσες θα μπο
ρoύσαν ίσως να σκεφτούν κάτοια περσσό
Το ζήτημα των προβλημάτων που υπόρ - τερο δραστικά μέτρα, στε άλη αυτή η
χουν στην περοχή μετη ρύπανοη, συζητή- καπάστασηα σταματήσει ολοκληρωτά!
Η υπmρeoiα Δημόσιας Weiας συχνά κάνει
Δράμας, όταν το ανέφερε στην προ ημερη- ενημερσες προς τους κατοίκους του ου
cίας συζήτηση ο επικεφαλής της παράταξης αμού με σκοτό να ολλάξουν α σιμπερφοpές
τους, παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τίποτα δε
μπορεί να ολλάξει Οι ενημερσεις αυτές
τητα του σκισμού και της πέρξ περοχής , αγγζουν τόσο το ζήτημα της μόλυνσης του
εν το πρόβλημα στό την μόλυναη της ατμό- περιβάλλοντος της καθαρτητας της e
ρυσχής ακόμα κα το ήτημα με τα στάσιμα
άλλα είδη πλαστικν εντενεται ακόμα περισ- νερά για τα κουνούπια και φυσυκά να μην
σότερο γιατους περίοικους. Οι πικνοί καπνοί καίνε τα σκουπίδια Σε τελική ανάλυση
άμως , έχουμε συνεχς την δια κατάσταση,
μαθητές , οιοποίοι διακρόνονταν μεταξύ καθς φορού
θημε και στο τελευταίο Δημοτικό Συβούλιο
Ως βασική προϋπόθεση για την κατάρρψη του
- Aυτοδιούκηση Πολιπό
Τοπρόβλημα αφορά κυρίως στην καθαριό
κ. Αιόπουλος.
σφαιρας όταν καίνε σκουπίδια , λάστιχα και
Ηαρχιοή δδα ήτον από την ετοδευτκότου 2ου Δημο
πκού κα Βλέη Σμολοκτούη ατα μλντας στον-Πρω ό
ατό την περωχή μολύνουν έντονα την αιμόΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
νότητας της τάξης και τους οχολου τους| σελ.4η
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πόντα διλα ας αξπέσα
μαθράπσ τροάωτο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τηρηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερσύγpονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ALEXANDER GELMΑΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
. Ψηφιακή Μοστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιοστατης απεικόνσης
ηεξέλξη στν εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΚΙΜΟΥΛΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογγηυκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
, Υπέρηχo -Τiplex oγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνόττος
. Ορdonαντογρόφος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
Τηλ. 25210-30076
12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ωρot 19.00& 2100
Κιv. 6932-347415
Χορηγός Επικονωνίας
ΠΡΩΙΝΟΣ
-ΤΤΙΠΟΣουpο 16Eοοδ 12μόο
Νέα Δικάθυνση
T. Παπανδρέου 34-20sΟpoφos
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax 2521022413
email: [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα